Ge­brek aan nou­keu­rig­heid ver­stom

Die Burger - - Eiendomme - Ter­ti­us@secti­on.co.za

TER­TI­US MA­REE het ’n aan­soek aan die trus­tees ge­rig om toe­stem­ming vir se­ke­re ver­an­de­rings wat sy aan haar stoep en mo­tor­huis wou maak.

Haar aan­soek was deur plan­ne en be­son­der­he­de ver­ge­sel wat dui­de­lik ge­wys het wat sy met haar stoep be­oog. Sy wou die dak­be­dek­king oor die stoep ver­vang, so­wel as die me­taal­pa­le met bak­steen­pi­la­re én die te­ëls op die stoep.

Nie een van hier­die as­pek­te kon as her­stel­werk be­skou word nie.

In re­ak­sie op

haar aan­soek is sy ten eer­ste in­ge­lig dat toe­stem­ming vir haar pro­jek óf 100% goed­keu­ring van die trus­tee­le­de ver­eis óf al­ter­na­tie­we­lik ’n om­send­be­sluit

(round ro­bin re­so­lu­ti­on in En­gels) deur 80% van die le­de op ’n al­ge­me­ne ver­ga­de­ring waar 80% van die le­de teen­woor­dig is.

Hoe­veel fou­te dink jy het al hier plaas­ge­vind?

Geen trus­tee­be­sluit ver­eis 100% on­der­steu­ning deur die trus­tees nie. ’n Om­send­be­sluit is weer iets heel­te­mal an­ders as ’n le­de­be­sluit op ’n al­ge­me­ne ver­ga­de­ring.

Daar is nie iets soos ’n ver­eis­te dat ’n be­sluit deur 80% van die le­de ge­neem móét word nie. Daar is dus dan min­stens drie erns­ti­ge fou­te in hier­die re­ak­sie – waar­skyn­lik selfs meer.

Toe die trus­tees S­mith

se aan­soek oorweeg, word die vol­gen­de ge­no­tu­leer: ‘The o­w­ner ha­ving sub­mit­ted a re­quest for cer­tain al­te­ra­ti­ons to be ma­de to U­nit 7, ap­pro­val was fort­hco­ming for the re­pla­ce­ment/re­fit­ting of the ga­ra­ge win­dow and the re­qui­red pa­tio re­pairs.”

Dít nie­teen­staan­de die feit dat die aan­soek vir bou­ver­an­de­rings was en nié vir “re­pairs” nie.

Daar­na stel die be­stuurs­a­gent S­mith soos volg oor die saak in ken­nis: “As per our te­lep­ho­nic con­ver­sa­ti­on, the ex­ten­si­on ap­pro­ved was for the pa­tio on­ly.”

Daar was eg­ter geen spra­ke in haar aan­soek van ’n “ex­ten­si­on” nie en dié me­de­de­ling gee nie die trus­tees se be­sluit kor­rek weer nie.

Die sa­ge duur eg­ter voort. S­mith be­sluit toe om met die bou­ver­an­de­rings aan haar stoep voort te gaan, maar nie die mo­tor­huis nie – in­ge­vol­ge die be­stuurs­a­gent se (fou­tie­we) me­de­de­ling.

Die trus­tees gryp toe in en ver­eis dat sy die bou­werk on­mid­del­lik s­taak. Sy wys hul­le daar­op dat sy wel hul toe­stem­ming het en gaan voort met die bou­werk, waar­na die trus­tees ’n aan­soek aan die hoog­ge­regs­hof rig om die bou­werk stop te sit.

In dié aan­soek word be­weer dat sy nie hul toe­stem­ming het nie en voer hul­le ver­der aan dat S­mith ook nie mu­ni­si­pa­le goed­keu­ring vir die bou­werk ver­kry het nie.

Deur hier­die ge­mors moes

die ar­me reg­ter toe sif om tot ’n be­slis­sing te kom.

Sy ge­volg­trek­king was dat die trus­tees wel toe­stem­ming vir die bou­werk ver­leen het. Wat die ge­brek aan mu­ni­si­pa­le goed­keu­ring be­tref, be­slis die reg­ter dat die trus­tees hul­le nie nou daar­op kon be­roep nie, aan­ge­sien hul­le dit as ’n voor­waar­de tot hul eie toe­stem­ming moes ge­stel het.

Wat die vrae ra­ken­de die trus­tees se toe­stem­ming be­tref, het die reg­ter myns in­siens tot die e­nig­ste re­de­li­ke ge­volg­trek­king ge­kom.

Dit was eg­ter vir my op­val­lend dat die be­lang­ri­ke regs­vraag oor wat­ter ti­pe goed­keu­ring vir S­mith se bou­werk no­dig was, nooit on­der­soek is nie.

Nê­rens word ’n vraag oor die sta­tus van die stoep ge­vra nie.

Is dit in­be­gre­pe by S­mith se deel of is dit ’n uit­sluit­li­ke ge­bruiks­ge­bied?

On­der­he­wig aan die

ant­woord hier­op, sal ver­skil­len­de ver­eis­tes geld. In die trus­tees se no­tu­le word ge­praat van “al­te­ra­ti­ons to be ma­de to U­nit 7”.

Ons moet se­ker aan­vaar wat hul­le be­doel het, is “secti­on” en nie “u­nit” nie. Maar weens die ge­brek­ki­ge taal­ge­bruik, weet ons steeds nie of haar stoep by haar deel in­ge­sluit is nie.

’n Ver­de­re vraag wat nie on­der­soek is nie, is of die no­tu­le van die trus­tee­ver­ga­de­ring as skrif­te­li­ke toe­stem­ming dien – soos deur die ge­drags­re­ëls ver­eis word. Ons moet die reg­ter maar se­ker ver­ge­we dat hy nie ge­neë was om hier­die as­pek­te te on­der­soek nie.

Hoe die trus­tees se pro­ku­reur eg­ter met hier­die hof­aan­soek kon voort­gaan waar sy kli­ënt so­veel fou­te be­gaan het, gaan my ver­stand te bo­we.

‘‘

Haar aan­soek was deur plan­ne en be­son­der­he­de ver­ge­sel wat dui­de­lik ge­wys het wat sy met haar stoep be­oog.

Ma­ree doen tans op­lei­ding vir trus­tees en be­stuurs­a­gen­te. Spe­si­a­le aan­bie­din­ge geld regs­per­so­ne en be­stuurs­a­gen­te wat vier of meer kan­di­da­te vir die kur­sus in­skryf. Stuur e-pos na lou­i­se@secti­on.co.za vir meer in­lig­ting.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.