Nou eint­lik?

Die Burger - - Eiendomme - Foto:­ ISTOCK

waar­ook­al­moont­lik­son­lig­en­na­tuur­li­ke­lig­ en­ sluit­ wa­ter­be­wa­rings­e­le­men­tein.

Hui­se­wat­werk­lik­vol­hou­baar­is,be­staan­ook­uit­her­winb­ are­en­nie­ska­de­li­ke­bou­ma­te­ri­aal­en­ver­min­de­ren­ her­win­ e­ni­ge­ bou­rom­mel.

E­le­men­te­soos­son­pa­ne­le,­dak­ven­sters,­ge­ï­so­leer­de­mu­re­en­pla­fon­ne,en­tenks­wat­re­ën­wa­ter­op­gaar,­ko­mook­in­vol­hou­ba­re­hui­se­voor.

’n­Vol­hou­ba­re­huis­word­só­ont­werp­dat­dit­die­win­ter­son­laat­in­kom,maar­in­die­so­mer­staan­dit­in­die­ska­du­om­so­doen­de­e­ni­ge­kuns­ma­ti­ge­ver­koe­ling­en­ver­hit­ting­te­ver­my.

Vol­hou­ba­re­hui­se­maak­ook­ge­bruik­van­toe­stel­le­met­hoë­e­ner­gie­doel­tref­fend­heid­en­van­her­nieu­ba­re­e­lek­tri­si­teits­bron­ne waar­ moont­lik.

Wat­ tui­ne­ by­ groen­hui­se­ be­tref,­ is­die­ plant­ van­ plaas­li­ke­ en­ in­heem­se­plan­te­ en­ bo­me­ ’n­ pri­o­ri­teit.

Só sê die a­gen­te

Ter­wyl­ Seeff-li­sen­sie­hou­ers­ saam­stem­dat­ daar­ baie­ voor­de­le­ aan­ ’n­ groen­le­wen­styl­ ver­bon­de­ is­ –­ waar­on­der­be­spa­rings­kos­te­ op­ lang­ ter­myn­ –­ is­die­in­wer­king­stel­ling­daar­van­eg­ter­be­trek­lik­ duur.

Tog­ is­ daar­ ver­brui­kers­ wat­ na­ ma­nie­re­kyk­ om­ hul­ kool­stof­voet­spoor­ te­ver­min­der­ en­ kos­te­ op­ lang­ ter­myn­ te­be­spaar.

Daar­ is­ dus­ be­slis­ ’n­ toe­na­me­ in­ die­vraag­ na­ hui­se­ met­ e­ner­gie­be­spa­ren­deele­men­te,­ maar­ dit­ is­ nog­ nie­ al­ge­meen­ge­noeg­om­’n­stan­daard­te­ skep­wan­neer­dit­by­die­her­ver­koop­waar­de­kom­nie.

Met­die­bo­ge­noem­de­in­ge­dag­te­is­dit­nie­raad­saam­vir­ko­pers­om­iets­soos­ son­pa­ne­le­ te­ in­stal­leer­ bloot­ om­ ho­ër­ aan­bie­din­ge­ te­ lok­ nie,­ maar­ die­aan­we­sig­heid­ daar­van­ is­ be­slis­ nie­ na­de­lig­vir­ die­ ver­ko­per­ nie.

S­te­ve­ van­ Wyk­ van­ Seeff­ Cen­tu­ri­on­sê­ as­ son­pa­ne­le­ die­ waar­de­ van­ jou­ei­en­dom­ sou­ ver­hoog,­ kan­ dit­ totR600­000­be­loop,­aan­ge­sien­dít­is­wat­ die­ in­stal­la­sie­kos­te­ kan­ be­dra,­ af­han­gend­van­ die­ soort­ en­ om­vang­ van­die­ stel­sel­ wat­ jy­ kies.

C­har­les­ Vi­ning­ van­ Seeff­ Sand­ton­sê­ op­ sy­ beurt­ hoe­wel­ son­pa­ne­le­ nie­die­waar­de­van­’n­huis­ver­hoog­nie,­is­dit­be­slis­’n­aan­trek­li­ke­toe­voe­ging­in­som­mi­ge­ge­bie­de.

“In­’n­ko­pers­mark­waar­ko­pers­kan­kies­en­keur,­kan­hui­se­met­groen­e­le­men­te­in­der­daad­’n­waar­de­toe­voe­ging­wees­en­een­huis­van­’n­soort­ge­ly­ke­een­daar­son­der­on­der­skei,”­sê­Vi­ning.­ – Ei­en­dom­me-re­dak­sie

■­ By­ko­men­de bron: https://wel­ling­ton.go­vt.nz.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.