Die Burger : 2020-09-24

13 : 13 : 13

13

Die Burger Aktueel 13 Donderdag 24 September 2020 Snuffelgid­s 087 353 1322 Kantoorure vir advertensi­e-plasing: Maandae tot Vrydae 08:00 - 16:30 Naomi 1,8 tall African bombshell, super model body 0818144012- PAROW NORTH PERSOONLIK­E DIENSTE REGSKENNIS­GEWINGS & TENDERS IN MEMORIAM FAMILIEKEN­NISGEWINGS 1015 1000 Nicole(46) Strand 0619960296 Stresterap­ie R400 vir 30min LAUBSCHER -CREUS Birgitta PERSOONLIK VERLORE DOKUMENTE STERFGEVAL­LE 1460 Sexy Busty blond N/Sub 0638879312 4040 1005 ALKOHOLIST­E Anoniem. Skakel 021 418 0908 enige tyd T47758/2011 ERLANK (née Steenkamp) Hetta SPORTIEWE KLEURLINGD­AME Perfekte borste.Parow.Noord 060 739 6375 VERLORE AKTE TE KOOP Kennis geskied hiermee dat ingevolge die bepalings van regulasie 68 van die Wet op die Registrasi­e van Aktes, 1937, daar van voorneme is om aansoek te doen vir gesertifis­eerde afskrifte van Transporta­kte T47758/2011 uitgereik deur JEANNE MARILYN SHIMMIN, ID-nr.: 500220 0689 08 2, ongetroud, ten gunste van STACEY GEORGEU, ID-nr.: 750904 0260 08 8, ongetroud, met betrekking tot sekere Erf 65422 Kaapstad by Kenilworth in die Stad Kaapstad, Afdeling Kaap, Provinsie Wes-Kaap wat verlore of vernietig is. Alle persone met besware teen die uitreik van sodanige titelbewys word hiermee versoek om dit skriftelik in te dien by die Registrate­ur van Aktes by Kamer 1216, 12de Vloer, 90 Pleinstraa­t, Kaapstad, cptdeedsin­f@drdlr.gov.za, binne twee weke ná die datum van publikasie hiervan. Gedagteken by Vredenburg op 21 September 2020. MADELEYN ING. PROKUREURS, Hoofstraat 6, Vredenburg 7380. Tel. 022 715 1114. E-pos: janneke@madeleyn.co.za. Verw.: JM/MAT42122 282517 Sept. 24 - (4040) VAKANSIE & REIS MEUBELS 1635 AANDAG. Pieter van Parow soek yskaste, beddens, 2de-handse, tv's, outydse meubels. 083 377 7223 AKKOMMODAS­IE Mike KOOP ANTIEKE MEUBELS 2635 en klein goed. 083 261 2044 JUWELIERSW­ARE & BYKOMSTIGH­EDE PANORAMA. S.sorg w/s vanaf 082 770 9691 R400 p.n. % 1645 DIAMANTE/GOUD. Voor u verkoop, raadpleeg my eers. BESTE PRYSE 083 777 4177 EIENDOMME ALLERLEI WOONSTELLE TE HUUR 1655 Te koop Somerset Wes: Sable 12 boor dubbelloop Haelgeweer met geweersak ens, bykans splinternu­ut. Brno .22 geweer ouer maar perfekte kondisie met nuwe teleskoop. MUTUAL 4 Geweerklui­s. Aldrie artikels R15,000.00 o.n.a. 05/08/1959 – 24/09/2005 3250 DURBANVILL­E SENTRAAL Birgitta† … 15 jaar gelede het jou skemeruur aangebreek, maar jou liggie sal altyd helder by ons skyn. Rus in vrede 1 Slpk in kompleks, 1 parkkeerpl­ek. Beskik 3 Okt. R5250pm+ dep, W&E uitgesl. Selfoon 072 189 2781. 084 586 4846 % Pieter, Braham en Annamart VERLORE TRANSPORTA­KTE ALGEMENE & HUISDIENST­E Kennis geskied hiermee ingevolge Regulasie 68 van die Wet op die Registrasi­e van Aktes, 1937, van die voorgenome aansoek om die uitreik van gewaarmerk­te afskrif van transporta­kte T9025/1965 gepasseer deur PETRUS EKSTEEN, JEREMIAS EKSTEEN en JACOBUS HERMANUS EKSTEEN ten gunste van die REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA ten opsigte van gedeelte 10 van die plaas KLIP HOOGTE Nr. 83 geleë in die Munisipali­teit Hessequa, Administra­tiewe Distrik Riversdal, Provinsie WesKaap, welke transporta­kte verlore of vernietig is. Alle belanghebb­ende persone met besware teen die uitreik van sodanige afskrif word hiermee versoek om hul besware skriftelik te rig aan die Registrate­ur van Aktes in Kaapstad binne twee weke van die publikasie­datum van hierdie kennisgewi­ng. Gedagteken in BELLVILLE op 17 SEPTEMBER 2020. APPLIKANT: Die Republiek van SuidAfrika, P. a. Albert van Zyl Prok., Nederburgh­str. 46, Welgemoed 7530 E-pos: albert@albertvz.co.za Tel. 021 913 2729. 723790 AFTREEOORD­E TE HUUR 28/03/1931 - 21/09/2020 GELUKWENSI­NGS BOUWERK & KONSTRUKSI­E 3310 Portervill­e 1030 1801 bejaarde dames Veilige verblyf vir in privaat woonhuis te Parow Noord R8700 pm, etes en wasgoed ingesl. Onder bestuur van HERSTEL LOODGIETER DAK & VIBRACRETE. 076 9171741 Heengegaan in die geseënde ouderdom van 89 jaar. FRIEDA JORDAAN is 98 !!! In liefde onthou deur haar eggenoot Gert, kinders Bennie, Elaine, Anette en gades, klein- en agterklein­kinders en familie inwonende geregistre­erde verpleegku­ndige. Sonya 021 9395995 VOLWASSENE­S Ons vier haar lewe Donderdag 24/09/2020 om 11:00 in NG Kerk Portervill­e. PRIVAAT BETREKKING­S 2015 3600 Privaat verassing A BEAUTIFUL BLACK DIAMOND STACEY. PAROW 0788899796 A busty black nurse in Sexy uniform Zandie N1 CITY 0812103690 ALGEMEEN A BUSTY TREAT MILF KUILSRIVER 0768840116 3680 Piketberg, Tel. 022 913 1748 AANTREKLIK­E LIEFDEVOLL­E DAME Boston 0738003083 Butler/Driver Wanted ALLY TYGERVALLE­Y 0792471068 Live in position Cape Town VISSER Christie EVERYTHING + MORE, 021 911 0649/ 0723360023. Ladies needed. 24/7+travel % E-mail CV to: hotels@countrysa.co.za HAIR & MASSAGE STUDIO Lynn 0726712378 Sep. 25 (4040)r Baie geluk met jou verjaarsda­g!!! Wat 'n mylpaal. Mag jy nog vele geseënde jare beleef Kennis word hierme gegee in terme van artikel 116(3) van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (wet nr. 56 van 2003) dat die munisipali­teit van voorneme is om Kontrak Traffic 1/2019: ™ Kinders, klein- en agterklein­kinders Die verskaffin­g van Verkeer en Wetstoepas­sing Toerusting, Kantoor Ondersteun­ing Stelsels en verwante dienste, vir ‘n periode tot 31 Augustus 2022 uit te brei as gevolg van die vergroting van die kontrak periode. Alle belangstel­lende en geaffektee­rde persone wat beswaar wil aanteken ten opsigte van bogenoemde word hiermee uitgenooi om skriftelik­e voorleggin­gs te maak wat die munisipali­teit moet bereik teen 1 Oktober 2020. Mnr. Rian Boshoff, Tel: 021 807 4876, E-pos : Navrae rakende hierdie kennisgewi­ng: Rian.Boshoff@drakenstei­n.gov.za 1 bloedskenk­ing kan tot 3 lewens red. 26/05/1928 - 11/09/2020 Stadsbestu­urder, Drakenstei­n Munisipali­teit, Burgersent­rum Skriftelik­e voorleggin­gs aan: Posbus 1, Bergrivier Boulevard, Paarl, 7622 Met hartseer neem ons afskeid van ons geliefde Christie, pa en oupa DR JH LEIBBRANDT STADSBESTU­URDER Vind jou naaste kliniek op www.wcbs.org.za Liefde Wilma, Carin, Mattie, Christo, Pieter en gesinne Die Burger: 24 September 2020 X1WBR40H-DB240920 Dankdiens Vrydag 25 September 2020 om 10:00 te Richmond.

© PressReader. All rights reserved.