Bakhale kuKaunda abashayeli ba­maloli athutha im­pahla

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

‘BAKHALA ngokuh­lukumezeka abashayeli ba­maloli athutha im­pahla, na­hamba am­a­banga amade, abakuthola kubaqashi babo.

Lokhu bathi kugcina ngoku­dala izin­gozi, ekubeni yi­bona abad­lala in­dima enkulu ekukhu­phu­leni um­notho wezwe, kodwa bazithola ben­ge­lutho.

Lokhu kuqhamuke nge­sikhathi kunem­bizo yoku­vala un­yaka yabashayeli, ebisezinkundleni zase-Richards Bay, nebi­han­jelwe wuNgqongqoshe We­zokuthutha uMnuz. Mx­olisi Kaunda.

Okubakhal­isa kakhulu yisikhathi soku­phu­mula esin­genele ab­a­sitho­layo, kuphinde ku­zoba izinkinga abahlangabezana nazo ze­sandla es­iqinile, ab­a­sithola emigwaqeni ya­mazwe an­gaphan­dle.

Bathe lokhu kubenza kwesinye isikhathi bazithola be­lal­iswa izin­suku ez­i­tok­isini, kuthiwe bayaqondiswa.

Bafisa kekuh­langane iminyango emithathu okun­goweZasekhaya, oweZokuthutha kanye noweZabasebenzi, ukuze kubuyekezwe ud­aba lwabo, nabakholwa ukuthi kuy­oba ne­six­azu­l­ulo esiy­oqeda isandla sobugebengu, abaphethwe ngaso abaqashi.

On­gusih­lalo wabamele abashayeli i-Na­tional Truck Drives Foun­da­tion, uMnuz. Jomba Mbuyazi unxuse uNgqongqoshe noMnyango wakhe ukuba, ban­genelele kulezi zikhalo zabo, ukuze kuqan­deke iziteleka ezin­gath­o­lakala sezen­zeka.

Ugcine ngelokukhala kakhulu nges­imo sez­incwadi zemvume yokushayela, uma uth­wele umth­walo.

‘Lez­incwadi zihlupha ngokuphela nge­muva kweminyaka emi­bili, bese zidinga ukuthi zivuse­lelwe, nokudinga imali, kanti kwesinye isikhathi abashayeli ba­suke ben­gakasebenzi, njen­goba isimo semisebenzi sin­ge­sihle.

Enku­lu­meni kaNgqongqoshe uy­in­comile lendlela yabashayeli, yokuthi bad­lulise izikhalo, ukunokuba bavale imigwaqo kugcine sekup­haz­a­miseka ukuhamba kwez­i­moto.

‘Ngithi angikun­come lokhu ok­wen­ziwa yini bashayeli. Im­pela lendlela yokud­lulisa izikhalo ikhom­bisa uku­vuthwa kwenu, ngoba ekuqaleni be­si­bona seku­valwa imigwaqo bese ku­daleka izin­gozi, kuphinde futhi kup­haz­a­miseke nom­notho walelizwe.’

Uku­vezile ukuthi ben­guMnyango se­beke bahlangana nengx­enye yabaphathi, yize abanye ben­gafikanga.

Uthe be­wuMnyango bazoz­i­fikela math­upha ku­labo baphathi abangabahloniphi.

Ubuye wanxusa ukuba kuphele um­bango okhona phakathi kwabashayeli ba­maloli nez­i­moto ez­in­cane, kuh­langene naba­matek­isi.

‘Okubi nga­lom­bonga wukuthi kugcina seku­lahleka imiphe­fu­mulo en­ge­na­sidingo. ‘Si­zokusukumela njen­goMnyango ukubopha abaqhubeka nalomkhuba,’ kuxway­isa uKaunda.

MEC Mx­olisi Kaunda pays trib­ute to the driv­ers of long dis­tance ve­hi­cles

Thando Ndlovu

UNgqongqoshe We­zokuthutha kule­si­fun­dazwe uMnuz. Mx­olisi Kaunda ekhu­luma em­bizweni yabashayeli ba­maloli

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.