Kwethulwe um­nc­in­tiswano wezinkondlo

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA -

UMA ushon­elwa nga­bathandi­weyo bakho, ba­hamba bay­ohlangana na­mad­lozi asashona, nalapho abazohlala khona bonke nda­wonye, balokhu be­sib­hek­ile, be­selusa, be­seluleka, thina es­isas­ele, okuy­into ethokozisayo.

Ezikhathini zokushon­elwa, siyadinga ukududuzeka, futhi lokhu sikuthola eku­ju­leni kwa­masiko ne­mikhuba yethu, kodwa nokho, lokho ubuh­lungu obukhulu buyasala, futhi kwesinye isikhathi abantu abashon­elwa nga­bathandi­weyo babo, abak­wazi ukuthola am­agama azoc­haza ngob­uh­lungu babo.

Yin­gakho nje abakwa-AVBOB sebe­sun­gule um­nc­in­tiswano wezinkondlo obizwa nge-Po­etry Project and Com­pe­ti­tion, ngazo zonke izil­imi eziy­ishumi nanye. U-AVBOB umema bonke abafisa ukun­genela lom­nc­in­tiswano, ozo­fakwa eqo­qweni elikhethek­ile leweb­site, abantu aban­gayi­vakashela njalo uma be­funa amazwi en­duduzo.

Iz­im­bongi, oku­zokhethwa izinkondlo zazo ukuba zivezwe kwi­web­site, zi­zothola u-R300.

Ngonyaka ozayo, izinkondlo eziy­i­sishiya­ga­lol­unye ezishaya emhlol­weni zi­zokhethwa, bese kuthi im­bongi evelele ihlo­mule nge­samba se­mali, em­cim­bini ozoba wubuk­hazik­hazi.

Lom­nc­in­tiswano uzo­valwa ngoLwe­sine, lomh­laka 30 Novem­ber.

Ngeminye iminin­ing­wane yokun­genela lom­nc­in­tiswano, vakashela iweb­site ethi www.avbobpo­etry. co.za.

Hon­our­ing the an­ces­tors through po­etry

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.