Isasasa ‘uBhanana’ ekhehla in­go­duso

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Wise­man Mthiyane

UHEHE abaningi umkhehlo nomem­beso wen­go­duso yeMe­nenja Ye­zokux­humana ku­masi­pala iM­folozi, uMnuz. Phi­lani Khu­malo, odume nge­likaBhanana. ‘UBhanana’ obephelezelwa yithimba lezikhulu za­k­wa­masi­pala, kuh­langan­isa iMe­nenja uMnuz. Khu­lumok­wkahe Gamede naba­c­uli baka­maskandi abafana noCe­vuzile, ufike kwazwakala ku­lo­muzi wak­waMsweli.

IMeya kaMasi­pala we­siFunda uNkk. Nonhle Mkhulisi neMeya yaseM­folozi uMnuz. Sman­gal­iso Mgenge nabo abasalanga ngaphan­dle ku­len­dumezulu yomkhehlo.

In­goma ibib­hiklwa kusukela uqala um­cimbi waze wayophela, zilokhu zibu­lalana. Nayo imali ufike eyith­wele nga­masaka umkhwenyana kanye nethimba lakhe ebe­limphelezela. May­ors at­tend Mat­shana tra­di­tional cer­e­mony

Ube­se­vukwe wusinga lapha umkhwenyana wak­waMsweli uMnuz. Phi­lani ‘Bhanana’ Khu­malo, egiya eqe­phuza

Bese beshik­isha es­i­tik­isini lapha umkhwenyana nen­go­suso yakhe uGugu Msweli

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.