Ulugubhe ngem­phumelelo usuku lokuzalwa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

ULUGUBHE ngem­pumelelo usuku lwakhe lokuzwalwa uNkk.Gqamile Gumede wak­waSokhulu, ngaphansi kuka­Masi­pala waseM­folozi.

Lom­cimbi uqale emzini wakhe kwaSokhulu wayophela eRichards Bay ol­wan­dle lapho abe nesidlo sasem­ini kanye nom­n­deni wakhe.

UNkk. Gumede ube­gubha iminyaka en­ga­mashumu abahlanu nanhlanu (55).

Enku­lu­men­weni yakhe naleli Phep­hand­aba, uNkk.Gumede ubalule inhlonipho njen­gento emqoka kakhulu em­pil­weni yakhe.

‘Inhlonipho nokuziphatha kahle yikho ok­wenza ukuthi umuntu aphumelele kukho konke okuthinta impilo yakhe,’kubeka uNkk. Gumede.

Uqhube wathi kubaluleke kakhulu uku­fundisa abant­wana inhlonipho ngoba kwenza ukuthi bakuhloniphe nabo bez­ihloniphe.

Uphethe ngokuthi ufisa sen­gathi inkosi ingamupha em­i­niye imiyaka kuze kuba ku­fika isikhathi lapho eqeda konke ayeku­fisa ukuk­wenza esakhula. Gqamile Gumede cel­e­brated her birthday at Alka­ntstrand

Thando Ndlovu

UNKK. Gqamile Gumede ofake umqhele oham­bisana nen­gubo kanokusho ubekakwe nga­bant­wana bakhe nge­sikhathi egubha usuku lwakhe lokuzalwa

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.