UZikalala ux­azu­l­ula ol­wezidubedube za­seShowe

Eyethu Baywatch - - FRONT PAGE - Larry Bent­ley

UNgqongqoshe We­zokuthuthuk­iswa Kom­notho, Ezoku­vakasha Nezemvelo uMnuz. Sihle Zikalala ehlola umon­akalo owen­zek­ile epu­lazini i-Corby Hill Es­tates. Ud­aba nezinye izithombe ekhasini 2. MEC in­spects eShowe farm ar­sen scene

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.