Bakhala ngokudliwa kwethempeli lamaNazaretha

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume noThando Ndlovu

AMALUNGU ebandla lamaNazarertha ngaphansi kohlangothi lwasEkuphaka­meni, eSikhaleni akhala ez­i­math­onsi ngokucekelwa phansi kwethempeli lawo.

La­malungu ak­holelwa ukuthi abenzi balobubi baseben­zise ithuba, nge­sikhathi la­malungu ebandla es­emh­langan­weni wasentabeni yaseNh­langakazi ngoMasin­gana.

La­malungu ebandla athi aseyithin­tile in­duna uMkhwanazi ukuba in­genelele ku­lolud­aba, kodwa akukho os­ek­wen­zek­ile kuze kube manje.

Umholi walelithempeli, uMnuz. Ti­mothy Mn­guni uthe, ithempeli labo selokhu laqala uku­son­tela ku­len­dawo ngo1912, futhi bekuqala ngqa ukuthi ithempeli labo lidliwe ngal­endlela.

‘Nge­sikhathi sibuya entabeni yaseNh­langakazi safica zonke iz­ih­lahla zi­gawuliwe. Omunye oz­i­bonele kwen­zeka lesi sigameko uthe wabona in­doda eyay­i­fake um­faniswano wamaphoy­isa ih­leli es­i­t­ul­weni, iphuza utshwala nge­sikhathi abanye ben­quma iz­ih­lahla.

‘Baphinde bagud­luza na­mat­she azungeze ithempeli, nawuphawu olukhom­bisa ukuqala nokuphela kwethempeli. Lesi sigameko sisithatha njen­gokuh­lasela ibandla lamaNazaretha.

Lolud­aba in­duna iluse enkosini uMkhwanazi, nayo yalubuyisela kuyo in­duna, kuze kube manje alukax­azu­l­uleki. Ku­manje asi­nayo in­dawo yoku­son­tela. Sisalin­dele in­duna izomisa la­bantu abadla ithempeli lethu,’ kuc­haza uMn­guni. Iphep­hand­aba liza­mile ukuthola in­duna, kodwa ucingo lwayo lwanga­ban­jwa muntu. Inkosi uMkhwanazi ithe iyal­wazi ud­aba, kodwa selusezan­dleni zen­duna, okuyiy­ona okumele ilux­azu­l­ule.

Out­cry as Shembe Church in­vaded

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.