OwaseM­tuba nez­inhlelo ez­iqon­dene nabadala

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

IZAKHAMUZI ezin­dala ngaphansi koMasi­pala waseM­tu­batuba az­izukusala ngaphan­dle, ez­inhlel­weni zonke umasi­pala on­azo, njen­goba nazo ziy­ingx­enye yeza­khamizi eziphila phansi kwalomkhandlu.

Lokhu kuqinisek­iswe yiMeya yalo­masi­pala uKhansela Ve­lan­genkosi Gumede.

Ekhu­luma nephep­hand­aba uGumede, uc­haze iza­khamizi ezin­dala za­seM­tuba, njenga­bantu abasenhliziy­weni nabawum­gogodla wom­asi­pala, ku­zona zonke iz­inhlaka ezi­wakhile nokun­gafanele zisale ngaphan­dle.

‘Si­funa ukuzwa izwi labo ukuthi bathini kwezen­tuthuko, ngoku­veza im­i­bono yabo engaba nezith­elo ez­inhle ezin­gay­isa in­tuthuko yalomkhandlu pham­bili,’ kuqhuba iMeya uGumede.

LeMeya esanda kukhethelwa kulesi sikhundla ithe, isazobahle­lea futhi nezemid­lalo ez­i­zobagcina bephilile, bephinde babahlelele ne­mi­jaho abazoba yingx­enye yayo, ne­zok­wenza im­iqondo yabo ibe sezin­geni eli­fanele.

‘Si­zoba nez­inhlelo es­i­zoba nazo uma sesikhipha uh­lahlo zi­mali lwan­gonyaka ozayo, lapho singa­zobashiya khona ngaphan­dle njen­goba abanye kuy­i­bona abaphethe imin­deni en­a­bant­wana aban­gen­abo abazali nabaphila nga­bod­wana.

Iphinde yaku­veza ukuthi bazophinde be­ham­bele lezozin­dawo, lapho abadala beye bahlangane khona, ukuze bafike bathuthukise ne­misebenzi abayen­zayo, njen­genx­enye eba­sizayo ukuthi baphile.

Uphethe inku­lumo yakhe ngokuthi ufisa ukubona yonke imikhandlu iba nez­inhlelo zokuthuthuk­isa abadala ukuze ba­siza­kale.

Mtu­batuba Mu­nic­i­pal­ity to cater for its se­nior cit­i­zens

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.