Zi­zo­qina ezokuphepha ngePhasika

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

NJEN­GOBA seku­son­dele isikhathi sama­holide ephasika konke sekumi ngo­mumo ohlangoth­ini lwe­zokuphepha. Lesi yisiqiniseko esikhishwe ngamaphoy­isa ezn­geni lesi­funda.

Okhu­lumela amaphoy­isa kulesi si­funda sase-King Cetshwayo, uKa­puteni Md­lalose ulibeke ngem­baba, elokuthi bazo­lala be­baliwe labo abazoth­in­teka ezen­zweni ezipham­bene nom­thetho.

‘Sihlose ukuthi bonke abazo­ham­bela isi­funda sase-King Cetshwayo kuh­langan­isa izivakashi, amakholwa kanye nal­abo abazobe be­buy­ile nabasebenza emadolob­heni amakhulu, baz­izwe bephep­hile.

‘Sixway­isa bonke labo abazobuya nez­into ezingekho em­theth­weni, okubalwa iz­ib­hamu nezi­dakamizwa, ukuthi bazozithola ben­gasafiki emakhaya, ngoba sizobavalela.

‘Si­zophinde sit­shale kakhulu amaphoy­isa ezin­daweni lapho kuh­langene khona izinkonzo zephasika, nesinxusa kakhulu aba­holi ukuba bahlangane nathi ngaphambi kokuba ku­fike isikhathi sokuthi bahlangane.

‘Si­zophinde siqinise kakhulu ezokuphepha emalok­ishini, ngoba ilapho izinga lobugebengu likhula khona, ikakhulu ngezikhathi zama­holide, sekubuye nabaseben­zela kude nase­makhaya,’ kuc­haza uMd­lalose.

UNyanda ukug­cizelele nokuthi amaphoy­isa ab­hekene nez­imo zod­lame ophiko lwe-POP, nawo azobe enkanise kuzo zonke izivim­bamg­waqo, abuye ab­hekele nez­imo zod­lame.

Ugcine ngeloku­fisela bonke abazobe be­ham­bele isi­funda saseKing Cetshwayo ama­holide anokuthula kanye nen­tokozo. Po­lice gear up for Easter hol­i­days

Azobe ala ukhasha kan­jena amaphoy­isa nge­sikhathi sama­ho­lidi ePhasika

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.