Imashi yama­pasi kwakuwumqondo ngeKhon­golose

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

INHLANGANO kaKhon­golose egat­sheni i-King Cetshwayo isizwakalise ukudu­mala ngokubu­lawa kwa­bantu ok­wen­zeka eSharpville, ngo-1960. Ekhu­luma emh­langan­weni waleli­gat­sha obuse­hholo laseNg­welezana, uDudu Cele, obethula inku­lumo yesi­fundo ngale­mashi, uthe abantu kumele baqonde ka­banzi nga­malun­gelo abo akum­thetho­sisekelo, njen­goba lenyanga seyaziwa njengenyanga ya­malun­gelo.

‘Im­pela kwaba buh­lungu ukubona igazi li­chitheka, abantu abam­nyama be­bu­lawela ukuzwakalisa amalun­gelo abo.

‘Kodwa futhi kubalulek­ile ukuba um­lando sin­gawupham­ban­isi. Em­pe­leni leya mashi, kwakuwuh­lelo lukaKhon­golose, ol­wav­in­jwa yiz­im­bangi zethu, i-PAC.

‘Yithina aba­sun­guli ba­leya­mashi yama­pasi bangem­pela. Emh­langan­weni wethu wan­gomh­laka 16 De­cem­ber 1959, iNkosi uLuthuli yamemezela umkhankaso wokul­wisana nom­thetho wama­pasi, kwathi ngesonto elilan­de­layo i-PAC yase iwuhlwitha lomkhankaso wethu.’

UCele uthe isizukul­wane samanje kumele siku­jab­ulele ukuphila ngaphansi kukahu­lu­meni wen­tando yeningi, oqhakam­bisa ukuhlonishwa noku­vikelwa kwa­malun­gelo esintu.

Ziningi ezinye iz­ihloko okukhu­lun­ywe ngazo ku­lomh­langano, nez­in­cikene na­malun­gelo esintu, njen­god­aba lomh­laba, ud­aba lwezem­fundo kanye nezenkolo.

Lomh­langano be­wuthanyelwe nawubuholi be­gat­sha, kubalwa nosih­lalo we­gat­sha uDkt. Mfowethu Zungu, yiphini lakhe uMnuz. Ntokozo Ng­wenya, uNob­hala uMnuz. Bayede Dhlodhlo nabebe­mele amaKhoman­isi.

ANC com­mem­o­rates Hu­man Rights Day

Abeze avukwe wusinga amalungu kaKhon­golose ebungaza usuku lwa­malun­gelo esintu ehholo laseNg­welezana

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.