Baphiwe iz­it­ulo zezin­gane zez­i­moto

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Welling­ton Mak­wakwa

KUMELE sinakekele futhi sivikele abant­wana bethu. Lokhu bekungumyalezo ophuma kwabesikhwama es­ib­hekele izin­gozi (Road Ac­ci­dent Fund), nge­sikhathi benikeza omama abasha ngez­ih­lalo zezin­gane, ez­i­fakwa ez­i­motweni.

Iz­ih­lathi zi­vakashele iz­iqhomo ko­mama aban­gaphezu kwa­mashumi amane, abahlo­mule ngalezi zih­lalo, nge­muva kokubeletha izin­gane es­ib­hedlela i-Queen Nandi.

Lesi sikhwama siphinde sed­lulisa izinku­lumo ngokubaluleka kwez­ih­lalo zezin­gane, kanye nokuthi abal­imele emg­waqeni bangazithola kan­jani iz­inx­ephezelo.

Obey­isikhu­lumi uNkk. Agnes Mahlangu unxuse omama ukuthi ban­gag­ibezi abant­wana ngapham­bili ez­i­motweni.

‘Izin­gane kumele zih­lale nge­muva futhi ez­ih­lal­weni zazo. Lokhu kun­gavikela zimpilo zabo,’ kusho uMahlangu

Road Ac­ci­dent Fund do­nates baby chairs to moth­ers

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.