Kugqugquzelwe inhlanzeko ezikoleni

Eyethu Baywatch - - SCHOOLS • EZEZIKOLE - Thando Ndlovu

KUHLOMULE izikole ezen­zekahle kwezenhlanzeko ezin­gaphansi komasi­pala waseM­folozi, njen­goba be­lokhu be­qhubek­ile nez­inhlelo zokuham­bisa ivan­geli lezenhlanzeko ku­len­dawo.

IPhini leMeya yalo­masi­pala uKhansela Sman­gele Tha­bethe uthe loluh­lelo baluqale ngonyaka ka-2016, ngokubam­bisana nenkam­pani yakwa-MPACT.

Uthe lol­ubam­biswano lwabo se­lenyuse izinga lenhlanzeko, kusukela ezikoleni zam­a­banga aphansi kuya ezikoleni zam­a­banga aphezulu.

‘Sikhut­haza ukuh­lanzeka kusukela emagcekeni, izin­dawo lapho kuphekelwa khona ukudla kwaba­fundi, izin­dawo zoku­fun­dela kanye nezindlu zan­gas­ese.

‘Siphinde sikhut­haze aba­fundi ukuthi inhlanzeko isukela emakhaya, kuze kuy­ofika ezikoleni kanye nasem­phakathini aba­fundi abaphila kuy­ona.’

Zingu-37 izikole ezin­genele loluh­lelo, kwathi ez­in­tathu ezi­phume pham­bili kube yiNt­ing­weni, isi­bili kwaba yiNh­lanzini kwase kugcina iMendu ephume isithathu.

IPhini leMeya li­bonge bonke aba­fundi aban­genele loluh­lelo, lithi uku­fun­dela en­daweni ehlanzek­ile, kwenza im­iqondo yaba­fundi ih­lale iphapheme.

Omunye woth­isha we­sikole naseNt­ing­weni uMnuz. Mn­qobi Mbuyazi ubonge kakhulu umasi­pala nga­loluh­lelo kanye nezin­siza­kusebenza, abazi­winile abazoziseben­zisa uma behlanza am­agceke, njen­goba kade ben­ge­nazo kodwa bezidinga. uM­folozi Mu­nic­i­pal­ity pro­motes hy­giene in schools

Thando Ndlovu

Kwe­sokunx­ele yiPhini leMeya uSi­man­gele Tha­bethe, uthisha waseNt­ing­weni uMnuz. Mn­qobi Khumalo emukela umk­lomelo noKhansela Thama Nx­u­malo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.