Unxuse ku­vikelwe abesi­fazane nezin­gane

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Welling­ton Mak­wakwa

OWAYENGUMVIKELI wom­phakathi uSol­wazi Thuli Madon­sela usegx­eke izigameko zokuh­lukun­yezwa kwabesi­fazane nezin­gane. Ekhu­luma em­cim­bini wok­wethulwa kwenku­lumo yesi­fundo sika-Beyer Naudé, uMadon­sela uthe kumele lugx­ekwe ud­lame ol­ub­hek­iswe kwabesi­fazane nezin­gane.

Ekhu­luma ku­lom­cimbi, obuseNyu­vesi YaKwaZulu, On­goye, uMadon­sela uthe abesi­fazane nezin­gane, banelun­gelo loku­vikelwa, kanti futhi nal­abo abahlukumezayo bayadinga uku­nikwa ithuba lokuthi bash­intshe.

Lom­cimbi ubuthanyelwe yiz­it­shu­deni za­senyu­vesi, izikhulu zikahu­lu­menli naba­fundi baseDlangezwa High School.

Women and chil­dren abuse slammed

Welling­ton Mak­wakwa

Aba­fundi baseDlangezwa High School uThan­diswa Nyawo, Zakithi Jobe noThem­beka Zondi

Abanye abe­bethamele lenku­lumo yesi­fundo ngo-Bev­erly Marovat­sanga, Sbongiseni Nx­u­malo noDokotela Yas­min Rug­beer

Mbuyiseni Botha onguK- homishina we-Sonke Gen­der Jus­tice eg­cizelela iphuzu

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.