OwaseMat­shana ubona inkolo iy­isix­azu­l­ulo

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

IZINKINGA ez­ib­hekene nalelizwe, ziy­ox­azu­l­uleka kuphela uma abantu be­zobeka zonke izinkinga zabo kuNku­lunkulu.

Lona bekungum­bono kaNksz. Non­du­miso Mathe, on­gowe­si­fazane os­em­n­cane was eM ankw any a ne ni, ngaphansi kukaWadi 25, ku­masi­pala waseMh­lathuze.

Len­tokazi efunda u-Grade 10 eKhom­bindlela, ibona inkolo kuyiy­ona kuphela isix­azu­l­ulo sezinkinga zezwe lonke.

Len­tokazi ibonge kakhulu aba­fundi eyay­i­funda nabo abadala kulesi sikole, okuy­i­bona abukele kubo.

‘Sasih­langana njalo ngezikhathi zekhefu, sikhuleke nda­wonye, kuh­langene nok­we­sekwa oth­isha be­sikole.

‘Okun­gibusa kakhulu ukuthi ukuqala kokuh­laka­nipha, uku­jwayela inkolo up­hinde futhi uy­ihloniphe imi­thetho esuke ibekwe abazali.’

Uxwayise on­tan­gayabo ukuthi ngisho un­gakhulela em­n­denini on­ge­nam­thetho, kodwa lokho akusho ukuthi ku­fanele umuntu azinikele ez­in­tweni ez­i­zob­u­lala ikusasa lakhe agcine es­ezisola.

Ak­wen­zayo uma en­gekho esikoleni, imisebenzi yasekhaya, njen­gawo wonke aman­tombazane, aphinde abuyekeze ne­misebenzi yakhe yesikole, kuh­langene noku­funda iz­incwadi eza­khayo. Ru­ral woman sees reli­gion as a so­lu­tion to many chal­lenges

Thando Ndlovu

Nguyena lona uNksz Non­du­miso Mathe owathathwa edu­misa kwenye yezinkonzo

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.