Kubi ukuh­lukun­yezwa kwa­maNazaretha

Eyethu Baywatch - - LETTERS -

KUMELE lupheny­i­siswe lolud­aba lokudliwa kwethempeli lamaNazaretha, aseSikhaleni, ngaphansi kohlangothi lwas Ekuphaka­meni.

Ayikho into ehlukumeza amakholwa njen­gokudliwa kwen­dawo yawo akhonzela kuyo. Lolud­aba oku­bikwe ngalo ku le lip hep hand aba lokudliwa kwethempeli, laze lacekelwa phansi, kwan­qun­ywa nez­ih­lahla, kwa­suswa na­mat­she, lu­fana nse nok­u­faka umuntu umunwe esweni.

Njen­goba bec­hazile aba­holi balelithempeli ukuthi selokhu la­sun­gulwa ngonyaka ka-1912, alikaze lih­langane nalem­bibizane yokuh­lukun­yezwa nga­bantu.

Siyezwa futhi ukuthi labo aba­solwa ngokudla lelithempeli, bafike bahlala ngez­i­t­ulo, ba­phuza utshwala, en­daweni ebu­sisiwe nehlam­bu­luk­ile.

Zonke lezi zin­solo kumele ziphenywe, kuze kutho­lakale nez­im­pande zazo. Uma ziy­iqin­iso, ubuholi ben­dawo kumele kube khona iziny­ath­elo obuzithathayo.

Kubi uma sekuh­lukun­yezwa am­a­bandla ezenkolo, ebe ezidu­misela uNku­lunkulu wawo, en­gahluphi muntu. Kubi futhi ukuh­lukun­yezwa kwe­bandla lamaNazaretha nga­bantu abal­ibukela phansi lelibandla.

Siy­acela ukuthi nayo in­duna uMkhwanazi, ebhekele lendawo in­genelele ku­lolud­aba, kuze ku­vele isix­azu­l­ulo.

Siy­acela ukuthi ahlonishwe onke am­a­bandla ezenkolo, nabo abaphathi bezwe, okuh­langan­isa izin­duna na­makhosi bakhom­bise ubuholi obuqothho. Kubi ukuthi kuh­lukun­yezwe abantu abaphethe izwi lenkosi.

SIZWE SOKHELA Ntam­banana Shembe Church ‘in­vad­ing’ must be probed

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.