Ziyasih­lukumeza iziteleka ezen­ziwa wumphakathi

Eyethu Baywatch - - LETTERS -

MHLELI - ngib­hala lencwadi ngenhloso yokud­lulisa ukun­gaphatheki kahle kwami, nge­siteleka som­phakathi waseMacekana nakwaBhuquza kanye nenkam­pani u-La­farge. Ng­icela ukud­lulisa lokhu okungiphathe kabi kakhulu. Ngithe ngiya em­seben­zini ngibe ngi­ham­bisa na­bant­wana esikoleni, ngafica ophakathi kwaseM­pan­geni naseShowe uvalwe ngamahlahla. Kwakushiswa na­math­ayi, kun­gad­luleki. Okung­i­ca­s­ula kakhulu ukuthi, angazi umg­waqo uh­langanaphi ne­siteleka sabo nenkam­pani u-La­farge.

Kumele abantu ba­fundiswe ngeziteleka, nangez­into ez­ih­lukumeza abanye abantu. Sih­lukumezek­ile ngoku­moshelwa isikhathi sethu nophethiloli wez­i­moto zethu, ngoba bekuphoqa ukuth ujike uhambe ngeShowe, uze uy­o­jika eNk­walini, kuy­ima uza Em­pan­geni. La­bantu abawu­ca­ban­geli up­hethiloli wethu, ama-kilo­me­tre ez­i­moto zethu kanye na­math­ayi ez­i­moto. Siy­acela umphakathi wazi ukuthi umg­waqo akusi­wona okaLa­farge, futhi awu­soze.Abantu abatelekayo abayeke ukuz­i­ca­ban­gela bona bodwa, uyma ben­genela iziteleka.

Okumele bak­wenze bona ukuya emah­ho­visi enkam­pani yakwa-La­farge, bahlukane nomg­waqo. Ubul­wane nokunga fundis­eki lokhu abak­wenze namh­lanje. Sicela ban­gakuphindi ngoba asiphili sonke ngo-La­farge.

Sinezin­dawo nathi es­iziphilisa kuso kanye na­bant­wana bethu, aba­suke beya ezikoleni be­y­ob­hala. Sicela nihloniphe amalun­gelo abanye abantu, uma niteleka. Umg­waqo aku­wona owenkam­pani yak­waLa­farge, ngeke futhi ukuphen­d­ule, awukhu­lumi, kodwa owokuhamba imoto.

Abantu kuhle ba­ca­bange kuqala, ngaphambi kokuba benze noma yini aba­funa ukuyenza em­phakathini.

OHLUKUMEZEKILE NGE­SITELEKA Protesters are also vi­o­lat­ing our hu­man rights

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.