In­genelwa kan­jani i-Com­rades?

Eyethu Baywatch - - SPORT • EZEMIDLALO - Larry Bent­ley

KUSUKELA ngoLwe­sine, lwangesonto eled­lule, bangu-53.7% abag­i­jimi abese beb­hal­isile ukun­genela um­jaho walonyaka ozo­bizwa nge-93rd Com­rades Marathon.Njen­goba sekusele izin­suku ezingu-78 ngaphambi kwalom­jaho obizwa nge ‘The Ul­ti­mate Hu­man Race’ ngeSonto, lomh­laka 10 June, uMqon­disi walom­jaho we-Com­rades Marathon Association (CMA), u-Rowyn James usenxuse bonke abag­i­jimi ukuba bathumele yonke iminin­ing­wane yabo esasele.

Usuku ol­ungum­n­qam­la­juqu lokuthumela zonke izidingo mayelana nalom­jaho, ngoLwe­sithathu, lomh­laka 2 May.

Abag­i­jimi ban­gan­gena kwi-we­biste yakwa-Com­rades Marathon ekwa www. com­rades.com bese be­faka iminin­ing­wane yabo noma bashayele ku­lenom­bolo yocingo ethi 083 8978650 ukuze bathole usizo abaludin­gayo.

U-James uthe,’Umi­jaho yoku­lungise­lela i-Com­rades kumele engabe isiphothuliwe phakathi komh­laka 27 Au­gust nomh­laka 2 May, ngezikhathi ez­in­qun­yiwe, bese kuthun­yelwa iminin­ing­wane kwa-CMA un­gakashayi umh­laka 2 May 2018.

‘Noma ngabe usuwugi­jim­ile um­jaho oku­gun­yaza ukun­genela i-Com­rades, kodwa un­gayithumele iminin­ing­wane ngenxa yokuthi us­a­funa ukuthuthuk­isa izinga lokugi­jima kwakho, nayo un­gayithumela bese uy­ilungisa ngokuhamba kwe­sikhathi.’

Yonke im­i­jaho es­et­shen­ziswa ukuh­lun­gela neyaziwa nge-Cham­pi­onChip, izoba nayo imi­phumela yomgi­jimi nga­munye efakwe kwifomu lokun­genela.Im­i­jaho yokuh­lun­gela kumele iqinisek­iswe yi-ASA futhi ivele ohlwini lukazwelonke noma lwe­si­fun­dazwe.

How to qual­ify for Com­rades

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.