Uc­hazwe njenge­qhawe uMama

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

UPHIKO lwabesi­fazane benhlangano kaKhon­golose eMusa Dladla seluc­haze ukud­lula emh­labeni kukaNkk. Win­nie Madik­izela-Man­dela, njen­go­dume lwen­gozi kubantu be­si­fazane bakulelizwe.

‘Siz­izwa sil­imele kakhulu njenga­bantu be­si­fazane, hhayi nje em­buth­weni wethu kodwa ezweni lonke, ngoba uMama uWin­nie ubes­imele sonke njenga­bantu be­si­fazane, kuc­haza iPhini likasih­lalo walom­butho es­i­fun­deni uNkk. Them­beka Mchunu.

‘Ekhu­luma es­ithangamini sabezind­aba, ebe­sisemah­ho­visi alenhlangano eMpangeni, uNkk, Mchunu uthe uc­haze uMama We­sizwe njege­qhawe lomz­a­bal­azo, eliy­ibek­ile in­duku ebandla, em­landweni walelizwe.

‘Uben­gesinye sezishoshovu ebe­sil­wela amalun­gelo abesi­fazane emikhankasweni em­i­ningi ebibacin­dezela ekubeni nezwi.

‘Nge­sikhathi i-ANC ivalwe um­lomo, na­banye aba­holi be­sekudingisweni, uNkk. Man­dela waqhubeka nomz­a­bal­azo wokulwa noband­lu­l­ulo, laze lakhu­l­uleka izwe.

‘Waphinde wal­wela abesi­fazane ukuba babe na­malun­gelo alin­ganayo nabesil­isa, ez­inhlak­eni zikahu­lu­meni njen­goba eminyak­eni ed­lule baben­ge­nazwi becin­dezelek­ile.’

UMchunu uthe njen­goba inhlangano yabesi­fazane eMusa Dladla, isiy­ingx­enye yobuholi, ku­fanele baseben­zele ukuthi bagcine

seben­gena kuy­ona yonke imikhakha, balwe nezin­se­lelo ez­ib­heke nawo wonke umuntu. Women’s League mourns Mama Win­nie’s pass­ing

Ubuholi bom­butho wabesi­fazane bakaKhon­golose es­i­fun­deni iMusa Dladla. Kwe­sokunx­ele nguNob­hala uNkk. Bab­hek­ile Mthembu, yiPhini likasih­lalo uNkk Them­beka Mchunu nosih­lalo uNkk. Silondile Mkhize kanye noPinky Cele - Isithombe Thando Ndlovu

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.