Ba­gasele es­ib­hedlela saseNg­welezana abe-EFF

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

AMALUNGU eqembu le-EFF agasele es­ib­hedlela saseNg­welezana kwan­cane in­dawo, efuna izin­guquko athi zi­bonakala zishaya ngonyawo lon­wabo kulesi sib­hedlela.

Leliqembu likhale kakhulu ngokun­gahleleki kwes­imo som­sebenzi, kulesi sib­hedlela esin­ge­sikhulu kwe­likaMthaniya.

Obe­hola lemashi uMnuz. Nku­l­uleko Ngubane ukhale ngezinga eliphansi lokuh­linzekwa kweziguli ngo­sizo, wagx­eka nendlela am­agumbi amaningi angcole ngayo kulesi sib­hedlela. Izinga lokung­cola es­ili­bona kulesi sib­hedlela libeka en­gcupheni iz­impilo za­bantu abaningi aban­geniswa lapha ngoba be­g­ula.

Kuke kwaminyana untshumo nge­sikhathi leliqembu likaMalema lig­asela emasang­weni es­ib­hedlela, nalapho eli­fike led­lulisa khona in­cwai yezikha­lazo zabo.

Lencwadi yemukelwe yisikhulu es­iphezulu kulesi sib­hedlela, uMnuz. Mad­lala, nothem­bise ukuyid­lulisela kwiz­iphathi­mandla zoMnyango Wezem­pilo, ngoba izikha­lazo eziningi ziqon­dene nalom­nyango. Ekhu­luma kule­mashi ebi­nokuthula, uNgubane uthe bakhat­hazek­ile ngokushoda kwabahlengikazi nodokotela kulesi sib­hedlela.

‘Lesi simo sokushoda kwabasebenzi yiso esenza iziguli zih­lale isikhathi es­ide emab­hentshini, zilinde usizo, kwesinye isikhathi zilinda kuze kube khona abashon­ela khona emab­hentshini lapho be­salindile.

‘Sicela kube nohlelo olusha olu­zos­es­then­ziswa, en­daweni lapho ok­we­mukelwa khona iziguli, njen­goba ku­vamise ukugcwala,’ kuc­haza uNgubane. Bagcine ngokunxusa ukuba ban­gacwaswa labo abaseben­zisa imis­hanguzo, ngokuthi babekwe bodwa, ngoba bagcina sebesaba uku­zoy­i­landa ngoba besaba amehlo abantu bese ku­daleka izinkinga ezin­ge­na­sidingo.

Leli qembu le-EFF linikeze abaphathi be­sib­hedlela izin­suku eziy­ishumi nane ukuphen­dula.

EFF marches to Ng­welezana Hos­pi­tal

Kube ncane in­dawo ku­gasela amalungu e-EFF es­ib­hedlela saseNg­welezana

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.