Ku­zob­hungwa ngen­tuthuko yak­waBhadaza

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

KUMENYWA wonke umphakathi wak­waBhadaza kuWadi 3, labo ababonayo ukuthi in­tuthuko ay­iqhubeki kahle kulesi sigceme, baya­band­lu­l­ulwa.

Lomh­langano uzoba ngomh­laka 21 April Ephu­mo­sizini High School ngo-9 ekuseni.

Ba­menyiwe nabaphathi nez­ime­nenja zoMnyango We­zokuthutha, abam­ab­hasi iBiyela noMthon­ja­neni Bus ser­vices.

Ngokuc­haza kukaNob­hala nomele umphakathi uMnuz. Du­misani Dludla, ku­zobon­iswana ngez­imo ezingekho ezin­geni eli­fana nakwezinye izin­dawo kulesi sigceme.

‘Len­dawo yesigodlo samakhosi ak­waBiyela, kusukela ku­dala emakhosini ahloniphek­ile oDumezweni, Mkhom­bisi, Nkany­iso, Biyela ih­lale iband­lu­l­uleka, kuzo zonke izidingo zen­tuthuko.

‘Umphakathi uze uzen­zele wona izidingo za­l­en­dawo, ngezindleko zawo. Yilokhu kwathi nhlo kusukela komkhulu, no­gogo nabobonke abazali bethu.

‘Kwa­ban­jalo ngok­wakhiwa kwe Plant Memo­rial School, Phu­mo­sizini High School, Umg­waqo D477 neb­hu­loho EM­fule 4. Umg­waqo om­dala u-D477 okuy­ilokhu kwafika inkosi ehloniphek­ile math­upha ngo-1999 yag­cizelela ukuthi awu­lungiswe ngokushe­sha kusukela KwaN­tomboyi, Ndevu, Nung­wini School, Ek­wan­deni, Nung­wini Hill, Mgqwabasini, wed­lule ePlant School, Phu­mo­sizini High School, wed­lule KwaDludla store uwele um­fula iDangwe, uze ufike eM­fule Bridge 5.

UMnyango We­zokuthutha yaw­u­faka kwi-map ne elec­tronic nav­i­ga­tor na­manje ukhona. Kodwa awukaze umbiwe yilokhu inkosi yagcina ikuh­lon­gozile lokho ngo-1999 yaze yed­lula emh­labeni.

Kuze kube na­muhla akukaze kwen­ziwe, isize yaphela iminyaka en­gaphezu kuka 20.

‘UDludla uthe abaqhuba iz­inhlelo zen­tuthuko ku­len­dawo yesigodlo samakhosi oMen­ziwa es­igodl­weni sak­waBhadaza, abenzi neze okuthuthuk­isa abantu ba­makhosi ku­len­dawo yak­waWadi 3.

‘Uk­wabiwa kwezindlu zomx­haso, am­ath­oy­ilethe, imitho­lampilo, ezemid­lalo, amanzi, ama­payipi nom­pompi ak­wen­ziwa nhlobo njen­gak­wezinye izin­dawo ezikuso lesi sigceme.’ Umg­waqo ohamba Emaqweha uwele iNhlozane, nakuMbom­boshe uye e-Mel­moth, nayo yilokhu kwama nje, ilokhu kwakhothama inkosi eyay­is­gqugquzela. Nomg­waqo od­lula kwaGa­ban­gani kwaNgema uwele um­fula iHlam­bany­athi neM­fule, uwelele kwaNom­po­jwana.

Aku­zobon­iswana-ke, ngoba akuhambi neze kahle kwaBhadaza, okun­gesinye sezigodlo za­makhosi oMen­ziwa, iNkosi en­gasekho eyay­iz­ifikela yona math­upha ku­len­dawo kaninginingi, izogqugquzela in­tuthuko yayo ihamba nazo izikhulu zomg­waqo,’ kuc­haza uDludla, oth­o­lakala kwa073 9898165. Com­mu­nity meet­ing to dis­cuss the un­fin­ished D477 at Ward 3

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.