Kwethulwe iNabachu eSi­bongu­musa

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

KUHALALISE ngisho nez­ih­lahla ethempelini lamaNazaretha eliseNd­ababaykhe, iSi­bongu­musa Tem­ple, nge­sikhathi li­han­jelwe wubuholi bukazwelonke, obuphethe inhlangano yentsha yalelibandla, eyaziwa ngeNabachu.

Ukuham­bela kobuholi bukazwelonke kulelithempeli eliphethwe nguMshu­mayeli Mletheni Mz­imela, beku­zok­wethula ngokusem­theth­weni lenhlangano, ozonhloso zayo nguk­wakha intsha.

Ekhu­luma enkonzweni yeSa­batha ebiban­jelwe kulelithempeli, elin­gaphansi koNyazi Lwezulu, usih­lalo kazwelonke we-NABACHU uMshu­mayeli Thu­lani Mkhwanazi uthe, inhloso yabo ngukubuy­isa intsha eban­dleni, ifundiswe ngezindlela zokuziphatha, ukuh­la­belela ne­migidi.

UMkhwanazi uthe lenhlangano yabo isis­a­balele izwe lonke, njen­goba behlele ukuham­bela eLim­popo nase-Cape Town, be­yok­wethula yona lenhlangano.

‘Kade sivakashele ezweni laseCuba ezin­suk­wini ez­im­balwa, sahlabeka umx­h­wele si­bona iz­it­shu­deni ez­i­fun­dela ubu­dokotela kuleliyazwe zisay­ibam­bile kwiNabachu.

‘Uma sizoyiphatha kahle lento kaShembe, ngeke size siduke,’ kuc­haza uMkhwanazi, obephelezelwa nguMshu­mayeli Sibu­siso Cele waseWoza­Woza kanye neko­midi ebe­lih­lela lom­cimbi.’

Nabachu launched at Nd­abayakhe

UMshu­mayeli waseSi­bongu­musa Tem­ple, uMnuz. Mletheni Mz­imela emukela usih­lalo kazwelonke weNabachu uMshu­mayeli Thu­lani Mkhwanazi (ok­we­sokudla)

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.