Um­phezulu ud­lule nom­fana nezinkomo ez­im­bili

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume

IZULU ebe­li­ham­bisana ne­siphepho esina­mandla lid­lule nom­phe­fu­mulo wom­fana, uThule­bona Mn­gomezulu (12) kanye nezinkomo ez­im­bili za­kubo.

Lesi sehlakalo sen­zeke ngoLwe­sih­lanu eN­gonya­meni, eNg­wavuma ngaphansi kuka­masi­pala waseJozini.Kulesi sehlakalo kubuye kwaphe­p­huka nendlu ena­m­agumbi am­a­bili, ngenxa yesiphepho.

Uyise walom­fana uMnuz Vela Mn­gomezulu, uthe basaphithene amakhanda futhi akuqon­dakali noma lom­phezulu uqale es­i­bayeni, noma uqale endlini, njen­goba bal­ahlekelwe nayindlu.

UMn­gomezulu uthe nakuba enayo im­i­ca­bango ngokumehlele, kodwa azikho izin­solo zokuthi kune­sandla sobuthakathi kulesi sigameko.

‘Na­manje ngisaphithene ikhanda ngokuthi ngehlelwa yini. Ngi­lahlekelwe umphe­fu­mulo wen­gane yami, izinkomo ez­im­bili kwasha nendlu. Okungiphatha kabi kakhulu wukuthi konke lokhu okungehle­layo kwen­zeka esikhathini es­ibi, lapho khona ngin­ge­na­mali futhi ka­likho nethemba en­g­i­nalo lokuba ngik­wazi ukuh­langabezana nazo zonke lezi zimo ezivelile,’ kubeka uMnuz uMn­gomezulu.

Elanda ngalesi sigameko, uMn­gomezulu uthe, bathe be­sahlalele babona ngomlilo uqubuka es­ithubeni, kwavutha nendlu base be­phuma ba­baleka be­bangisana um­nyango nezin­gane kanye non­ina.

Khona­man­jalo, um­n­deni wak­waGama us­ale deng­wane, walala umi ngezinyawo ngenxa yokuh­lasela kwaso lesi siphepho, es­imuke nophahla lwezindlu ez­in­tathu, okubalwa nemoto yakhona esinde ngokuthi kune­sih­la­bathi esisegcekeni lo­muzi.

Ngokusho kukaNksz. Nom­pumelelo Mn­gomezulu, okun­guyena ohola lom­n­deni, na­manje usethuk­ile ngenxa yokumehlele kanye nom­n­deni wakhe ona­malungu ay­isikhom­bisa.

Uthi okubi kakhulu wukuthi isiphepho siga­dle ngisho nasendlini okuh­lala kuyo iz­into ez­ibalulek­ile, okuh­langan­isa nokudla kom­n­deni.

Ezinye zezindlu ezit­hole amachap­hazelo, kubalwa na­malawu ezin­gane za­khe ezisa­funda isikole.

Light­ning strike kills 12-yearold boy and two cat­tle

Us­ale uh­le­phuke kanje umuzi wak­waGama eNg­wavuma emva kwe­siphepho esina­mandla ngoLwe­sih­lanu kusihlwa

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.