Bakhelwe umuzi eMacekane

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

ZESULEWE izinyem­bezi em­n­denini wak­waMa­then­jwa eMacekane, nge­sikhathi bed­luliselwa ngendlu entsha ceke, eyakhiwe ngendlela eqinile futhi ehloniphek­ile.

Indlu ekade iset­shen­ziswa yilom­n­deni ib­i­fik­isa ngo­sizi, futhi ibingekho es­i­meni es­ihle sokuh­lala abantu, njen­goba beyakhiwe ngama­pu­langwe wodwa.

Lendlu ibin­genisa amak­haza na­manzi uma kunez­imvula, bekungey­ona indlu ebi­fanele ukuh­lal­isa abantu.

Lom­nikelo wendlu uqhamuke ko­munye wo­somab­hizini ben­dawo, uMnuz, Ish­war Ram­lutch­man.

Lo­somab­hizin­isi wayecelwe yiKhansela es­e­la­phuma ku­masi­pala, uMnuz. Mubi Sibiya, ukuba elule isandla, ngoba ebona okuka­masi­pala kuthatha isikhathi es­ide, ekubeni lom­n­deni uswele amandla.

Ekhu­luma lo­somab­hizin­isi nge­sikhathi ezod­lulisela lo­muzi, uthe lokhu

Abe­be­vula lendlu, kusukela kwe­sokunx­ele nguMnuz Phum­lani Banda, uNksz Zama Ma­then­jwa, uMnuz Ish­war Ram­lutch­man, uMnuz uSenzo Xaba noMnuz Mubi Sibiya

uk­wenza ngokubuswa yimpilo kalowo owayengu­mongameli wezwe uMnuz Nel­son Man­dela, okun­guyena owafaka im­bewu yok­welula isandla ku­labo abadin­gayo.

‘Ngi­bone kungiphoqa ukuba ngakhele lom­n­deni lo­muzi.

Nami in­gx­enye yen­zuzo en­giyitho­layo kweng­i­nakho, ngiy­ibuyisela emuva kubantu, ngokuthi kube khona en­gik­wen­zela labo aban­tu­layo.

‘Ezikhu­lumela nephep­hand­aba uNksz Zama Ma­then­jwa, nov­ele wehla izinyem­bezi ngenxa yen­jab­ulo, ubonge uJe­hova ngokum­susa en­daweni ephansi way­ombeka phezulu.

Lenkosazane ehlala na­bant­wana abane, neziphilisa ngokuwashela abantu nok­wenza eminye imisebenzi yasendlini, iphila kanz­ima.

Inezin­gane ezin­gak­wazi ukuhlo­mula imali kahu­lu­meni yesi­boneelo, ngenxa yokungabi nazo iz­iti­fiketi eziphelele.

UNksz. Ma­then­jwa uthe lesi sipho esin­gaka, yisona es­i­zomenza azison­deze kakhulu eduze nenkosi, ngoba imkhom­bisile ukuthi ayikho in­tan­dane kwabak­holelwa enkosini.

New house for des­ti­tute fam­ily

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.