Ukhut­haze ukuziphatha entsheni yabesi­fazane

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

UKUZE intsha esakhu­layo iphumelele ez­i­fisweni zayo, iphinde ibe nekusasa eliqhakazile, ku­fanele igx­ile okhol­weni bese izithiba ek­wen­zeni iz­into ezin­gagcina ziy­i­lahlekisela ngekusasa.

Lona bekungum­bono kaNksz Nol­wazi Biyela, one­minyaka engu-23 on­gowokuzalwa, nophinde wakhulela eNkandla eMahlay­izeni.

Engx­oxweni abe nayo nephep­hand­aba, uku­vezile ukuthi un­guzinyo bu­lala kwabo, nokuyikhona oku­menze wathatha isin­qumo sokuthi angabaphoxi abazali bakhe, njen­goba efunde wa­g­ogoda, enez­iqu zobumeli.

Len­tokazi eyaqe­qeshwa eNyu­vesi yaKwaZulu, On­goye ku­manje uzi­ci­jela lom­sebenzi, ngaphansi kom­meli uN­tanzi, khona eNkandla.

Maiden urges youth to ab­stain from sex be­fore mar­riage

Lapha uNksz Nol­wazi Biyela uthathwe ehlonishwa nge­si­ti­fiketi sokuzigcina

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.