Azik­ab­haliselwa izindlu eMh­lathuze

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Wise­man Mthiyane

NJENGOBA uMasi­pala waseMh­lathuze use­matasa nohlelo lom­sebenzi wokuh­lal­iswa kwa­bantu, kuyawukhat­haza nokho ukuzwa ngamahle­bezi okuthi sekub­haliselwa izindlu.

Azikho izindlu ez­ib­hal­iswayo ku­lo­masi­pala, kuhle abantu bakuqonde lokho.

Lesi yisiqiniseko esikhishwe yiMe­nenja yezokuHlal­iswa Kwa­bantu kuMasi­pala waseMh­lathuze, uMnuz. Wise­man Mthimkhulu. UBhun­gane ukusho lokhu emh­langan­weni obusenkundleni yezemid­lalo eNg­welezana, wokubuyekezwa kohlelo Lwen­tuthuko Edidiyelwe kun­yaka ka-20192020.

Unxuse umphakathi ukuba anga­balaleli abantu aba­hamba be­fafaza uhubhu luk­ab­he­jane, bethi seziyab­haliselwa izindlu, ethi lokho kuye­fana nje nobugebengu.

‘Ok­wa­manje sise­matasa nohlelo lok­wakhiwa kwezindlu, futhi sis­agx­ile kakhulu kwimisebenzi yok­u­fakwa kwengqala­sizinda.

‘Uma wonke lom­sebenzi sewuphothuliwe, siy­obuyela kini njengabahlali, sinazise ngokusem­theth­weni uma sez­ib­haliselwa izindlu, ok­wa­manje cha, ayikho nje into en­jalo.

‘UMthimkhulu uthe umasi­pala wakhe umatasa nez­inhlelo zok­wakhiwa kwezindlu ezin­daweni ez­in­jen­gaseM­pan­geni naseRichards Bay.

Phakathi kwazo ubalule iDu­misani Makhaye Vil­lage Phase 6, yi-Aquadene Hous­ing Project kanye neM­pan­geni Mega Hous­ing Project.

Kulezi zinhlelo, iM­pan­geni Mega Hous­ing yiy­ona enkulu kakhulu, njengoba izoba nezindlu ez­ibalelwa ezinku­lung­wa­neni eziy­ishumi.

‘Phakathi kwazo ku­zoba yizindlu zemix­haso kahu­lu­meni, za­l­abo aban­gasebenzi, kube yizindlu za­bantu abaseben­zayo, kube yiz­iza es­ezilungisiwe kanye na­ma­fulethi okuqashisa.

‘Si­zobuye futhi siqhubeke nom­sebenzi wok­wakhiwa kwezindlu ezin­daweni za­se­makhaya eziphethwe nga­makhosi, njen­gak­waMadlebe, KwaDube, KwaBhe­jane, kwaMkhwanazi naseBhuchanana,’ kuc­haza uMthimkhulu.

Lomh­langano obuthanyelwe wumphakathi waseNg­welezana, Macekane, Me­vamhlophe, Ntam­banana, Du­misani Makhaye Vil­lage naseNd­abayakhe be­wuholwa nguSom­lomo kaMasi­pala uKhansela Silondile Mkhize, es­izwa nga­maKhansela kanye nezikhulu zika­masi­pala. City holds suc­cess­ful IDP meet­ing in Ng­welezana

IMeneja Yezokuhlal­iswa Kwa­bantu eMh­lathuze uMnuz. Wise­man Mthimkhulu ek­we­sokunx­ele, imi na­maKhansela uMnuz. Sipho Dlamini noMnuz. Simphiwe Mz­imela. Babesayinda isivumel­wano sohlelo lwezindlu

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.