Bakhulekele ezokuphepha abam­ab­hasi

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu

ABENKAMPANI yam­ab­hasi iKh­wezi behlangene nabasebenzi bonke kanye nabamele iz­inhlaka zabag­i­beli, babenomkhuleko wokubonga ukuphepha kwabag­i­beli babo. Ku­lomkhuleko babuye babonga nokuthi, kuze ku­fike lesi sikhathi abakaze babenayo in­gozi es­id­lule ne­miphe­fu­mulo, kuh­langene nokubam­bisana nom­phakathi. Omunye wabaphathi balenkam­pani uMnuz Ephraim Ce­bekhulu, uthe ok­wenza um­sebenzi wabo ube im­pumelelo, wukuthi babeka iz­impilo zabag­i­beli babo pham­bili, okuh­langan­isa nezin­gane ze­sikole.’ Izin­gane ze­sikole ziy­ingx­enye enkulu yomsebenzi wethu ngoba ziningi iz­inhlobo zezin­gane es­izithuthayo kuh­langene nezikhubazek­ile.’ Uphinde waku­veza ukuthi ol­unye uh­lelo abaluseben­zisayo elokuthi, babuye njalo babe nezinkundla, lapho beye bahlole khona abashayeli babo, ukuthi basaku­lun­gele yini ukuthutha umphakathi.

‘Kuy­i­manje sisez­inhlel­weni zokuthola ol­unye uhlobo lwa­manye am­ab­hasi amasha, bese kuthi lawo amadala si­wa­chithe, ukuze singabi nenkinga yokuthi sibe nam­ab­hasi asenezinkinga.’

Sibuye sithuthe nabag­i­beli bam­a­banga amade, uma be­waqashela ukuham­bela ezinkonzweni kanye nasemicim­bini eyahlukene.

Esiku­fisayo ukubona zonke iza­khamizi zen­dawo esiseben­zela ku­zona zenelisek­ile ngom­sebenzi wethu, futhi nez­impilo zazo ziphep­hile ngazo zonke izikhathi.

‘Ugcine ngelokuthi njengoba seku­son­dele izikhathi zama­holide okuphela konyaka, basez­inhlel­weni zokuthi sithi siyafika lesosikhathi konke sekumi ngo­mumo ekuham­biseni abag­i­beli emakhaya, baphinde ba­ba­lande uma se­be­buya.

Bus company prays for road safety

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.