Babungaze ol­wa­masiko enkulisa eSiyaqala

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA - Wise­man Mthiyane

BEKUKUHLE kudelile enkulisa iSiyaqala Day Care Crèche, es­eNg­welezana nge­sikhathi aba­fundi noth­isha be­bungaza in­yanga ya­m­agugu.

Be­be­vunule be­consa oth­isha naba­fundi ngo­suku lokubungaza amasiko na­m­agugu, olugu­jwa ezweni lonke.

Ku­lom­cimbi obuban­jelwe khona enkulisa, aba­fundi be­be­fundiswa ka­banzi ngokubaluleka kokugcina amasiko abo nok­wazi ngemve­laphi yabo. Bekubonakala nje ukuthi in­jab­ulo ibuzwa kubo, njen­goba oth­isha be­beg­cizelela ukuthi abant­wana kumele bathi be­funda, kodwa futhi ban­gakhohlwa yimve­laphi yabo, lapho be­d­abuka khona.Omunye woth­isha bakule nkulisa uNkk.

Sibiya ut­shele aba­fundi ukuthi em­pil­weni awuk­wazi ukuya pham­bili ube un­gayazi imve­laphi yakho.

• Her­itage Day cel­e­bra­tion in Ng­welezana

Be­be­vunule be­bahle kan­jena aba­fundi noth­isha baseSiyaqala Care Crèche

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.