Umethem­biso

Eyethu Baywatch - - NEWS • IZINDABA -

BEYIHLOBE ngob­uhle inkonzo yomethem­biso ebiqhubeka eN­tam­banana es­igo­dini saseMam­buka phakathi kukaNksz Slindile Xulu kanye no­munye waba­fun­disi be­bandla loKuthula kwaMaPhillip­ian uN­tokozo Mkhize phansi kobuholi buka Bishop Muzi­wenhlanhla Mbuyazi.

Amalungu ebandla abey­ingx­enye yalom­cimbi afisele laba abe­bethem­bisana umshado izilokotho ez­inhle, aphinde abacelela enkosini ngomkhuleko ukuba ibavikele ku­zona zonke iz­into ezin­gap­haz­a­misa iz­ifungo zabo.

Lapha kun­ge­sikhathi uSlindile Xulu benoN­tokozo Mkhize se­be­fakana izin­dan­datho ezi­wuphawu lokuthi bazothem­bana baze bafike emshad­weni

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.