Ngikhala ngo­so­matek­isi aban­ge­nazwelo

Eyethu Baywatch - - LETTERS • IZINCWADI -

Ngi­wumgi­beli os­eben­zela e-Richards Bay, en­daweni eyaziwa nge-Al­ton, nokuyin­dawo es­en­gx­enye kwedolobha la kugi­beleka khona am­atek­isi, kodwa ngokuh­lala ngin­gowaseSikhaw­ini.

Bese kuy­isikhathi es­ide ngi­gi­bela iz­imoto ez­in­cane njalo ntam­bama ukufinyelela ekhaya, nobekun­gibiza R10.Ezinyan­geni ezed­lule no­so­matek­isi baqalile ba­sithatha ngale mali kun­gena nkinga, kodwa os­ekux­ak­ile se­bevele bayinyusa ngo-R7 manje loluhambo selu­bizaR17, nokuy­i­mali yokusuka erenke.Baphinde bavala iz­imoto ez­in­cane ebe­sizigi­bela, nasez­i­tob­hini yibo bav­im­bile.Manje ngi­fisa uk­wazi ukuthi ngabe bayaba­ca­ban­gela yini abag­i­beli?

Kwen­ziwa yini futhi ukuthi thina basinyusele ngale mali, ngoba ngabe kuyezwakala ukuba bayinyuse noma ngeshumi, njen­goba ben­zile kwezinye izin­dawo. Kun­gani ngem­pela sih­lukun­yezwe singabag­i­beli?

Kuy­a­caca ukuthi la­bo­so­matek­isi abanalo uzwelo ngathi singabag­i­beli.

UMGIBELI ONGENEME

* Com­muter unhappy with taxi op­er­a­tors’ treat­ment

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.