Honeywell is in­ter­na­si­o­na­le ver­vaar­di­ger vir die lang ter­myn

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Kenner Kies -

honeywell is ’n ge­ves­tig­de en ge­di­ver­si­fi­seer­de ny­wer­heids­maat­skap­py wat ’n be­trou­ba­re di­vi­dend­ge­skie­de­nis het. Met Honeywell se hui­di­ge di­vi­dend­op­brengs van on­ge­veer 2% en die maat­skap­py se guns­ti­ge voor­uit­sig­te vir di­vi­dend­groei is dit Mar­ri­ott se me­ning dat dié maat­skap­py ’n ver­na­me be­leg­ging in die be­leg­ger se por­te­feul­je moet vorm. Die gra­fiek be­klem­toon Honeywell se di­vi­dend­ge­skie­de­nis. Maat­skap­pye wat be­trou­ba­re groei­en­de di­vi­den­de kan be­taal, het ge­woon­lik ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de pro­duk­aan­bod, sterk ba­lans­sta­te, ge­son­de kon­tant­vloei en die ver­moë om mar­ges te hand­haaf of te ver­hoog.

Honeywell is goed ge­po­si­si­o­neer om voor­deel te trek uit twee be­lang­ri­ke lang­ter­myn­ten­den­se – groei­en­de ver­brui­kers­be­ste­ding in ont­wik­ke­len­de mark­te en die in­dus­tri­ë­le in­ter­net.

Hier­die hoogs ge­di­ver­si­fi­seer­de maat­skap­py is in die i­de­a­le po­si­sie om voor­deel te trek uit ver­brui­kers­be­ste­ding in ont­lui­ken­de mark­te en die in­dus­tri­ë­le in­ter­net.

Mckin­sey & Com­pa­ny skat dat die jaar­lik­se ver­bruik in ont­wik­ke­len­de mark­te teen 2025 met $18b. sal styg en die helf­te van die wê­reld se ver­bruik sal uit­maak .

Ont­wik­ke­ling van ver­brui­kers­be­wust­heid

Die Bbp-groei van groot ont­wik­ke­len­de mark­te word al hoe meer aan­ge­dryf deur huis­hou­de­li­ke be­ste­ding met die oor­gang van be­leg­gings­ge­lei­de tot ver­bruiks­ge­dre­we e­ko­no­mieë. Mckin­sey be­skryf dit as “die groot­ste groei­ge­leent­heid in die ge­skie­de­nis van ka­pi­ta­lis­me” en skat dat die jaar­lik­se ver­bruik in ont­wik­ke­len­de mark­te teen 2025 met $18 mil­joen mil­joen (bil­joen) sal styg en die helf­te van die wê­reld se ver­bruik sal uit­maak. Dit is baie po­si­tief vir Honeywell se voor­uit­sig­te vir di­vi­dend- en ka­pi­taal­groei, aan­ge­sien al hul be­sig­heids­een­he­de voor­deel sal trek uit hier­die ten­dens.

By­voor­beeld, met die toe­na­me in ver­bruik word dit be­lang­ri­ker vir ver­vaar­di­gers, klein­han­de­laars en lo­gis­tiek­ver­skaf­fers om hul pro­duk­te be­tyds en op ’n doel­tref­fen­de en vei­li­ge ma­nier by die ver­brui­ker te kry. Honeywell is ’n lei­den­de ver­skaf­fer van pak­huis­ou­to­ma­ti­sa­sie en ver­skaf­fings­ket­tings­pro­gram­ma­tuur en -teg­no­lo­gie, en hy staan ge­reed om in­di­rek voor­deel trek uit die mas­sie­we groei wat in e-han­del ver­wag word.

Die in­dus­tri­ë­le in­ter­net

In een­vou­di­ge ter­me is die in­dus­tri­ë­le in­ter­net die ver­bin­ding van ma­sjie­ne aan die in­ter­net om in­lig­ting te ver­sa­mel en ont­leed om pres­ta­sie te op­ti­ma­li­seer. Cis­co – ’n wê­reld­wye lei­er in IT – raam dat daar in 2020 meer as 26 mil­jard toe­stel­le met in­ter­net­ver­bin­dings sal wees, soos die gra­fiek toon.

Honeywell word be­skou as een van die wê­reld­lei­ers in hier­die be­dryf. Een voor­beeld van sy “ge­kon­nek­teer­de aan­bie­dings” is sy vlieg­tuig­lug­vaart­stel­sels wat po­ten­si­ë­le pro­ble­me ty­dens ’n vlug kan op­spoor en di­ag­no­seer. So­dra die vlieg­tuig land, kan die fout vin­nig reg­ge­stel word – vlieg­tye se tyd bui­te wer­king word dus ver­min­der en pas­sa­siers bly vei­lig en ge­luk­kig.

Om op te som, Honeywell is ’n ge­hal­te­maat­skap­py met guns­ti­ge di­vi­dend­groei­voor­uit­sig­te wat reg staan om ’n be­lang­ri­ke be­guns­tig­de te word van ont­wik­ke­len­de in­ter­na­si­o­na­le ver­brui­kers­be­wust­heid en die in­dus­tri­ë­le in­ter­net. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za Ro­bin Hartslief is ’n be­leg­ging­spe­si­a­lis by Mar­ri­ott.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.