O­preg­te lof doen won­de­re

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kolskoot Bestuur - Deur A­man­da Vis­ser

Be­stuur­ders on­der­skat dik­wels die krag van po­si­tie­we ver­ster­king. Hier is ’n paar wen­ke oor hoe om waar­de­ring te wys vir werk wat goed ge­doen is.

lof het ’n heel krag­ti­ge uit­wer­king, maar dit is blyk­baar een of die moei­lik­ste de­le van ’n be­stuur­der se werk. ’n Op­na­me wat die lei­ers­ont­wik­ke­lings­kon­sul­tant­groep Zen­ger/folk­man ge­doen het, toon dat 37% van die meer as 7 600 deel­ne­mers nie po­si­tie­we ver­ster­king gee nie. Meer as 20% er­ken dat hul­le dit ver­my om ne­ga­tie­we te­rug­voe­ring te gee.

Jack Zen­ger, uit­voe­ren­de hoof, en Jo­seph Folk­man, maat­skap­py­voor­sit­ter, sê lei­ers het “’n paar ver­keer­de me­nings” oor die waar­de en voor­deel van ver­skil­len­de soor­te te­rug­voe­ring. “Hul­le on­der­skat baie hoe sterk en no­dig po­si­tie­we ver­ster­king is,” sê hul­le in ’n ar­ti­kel wat die Har­vard Bu­si­ness Re­view ge­pu­bli­seer het.

A­san­da G­coyi, uit­voe­ren­de hoof van CB Ta­lent in P­re­to­ria, sê die een­vou­dig­ste vorm van die kuns van lof is om iets te waar­deer wat ie­mand goed ge­doen het.

“Dit is die be­grip, nie net in die werks­om­ge­wing nie, maar ook in jou per­soon­li­ke sfeer, dat se­ke­re goed moei­te verg en dat jy as in­di­vi­du men­se moet prys wat dit ver­dien,” sê G­coyi.

Dit be­te­ken om si­tu­a­sies en ook die moei­te wat vir se­ke­re ta­ke ver­eis word, uit die an­der per­soon se oog­punt te ver­staan. “Daar is soms die sie­ning dat as jy prys, jy ge­rust­heid aan­moe­dig en dat men­se die stan­daard vol­hou waar hul­le lof ont­vang en dit nie ver­hoog nie.”

Sue Wel­man, be­stuurs­kon­sul­tant by True North, sê dis nie so een­vou­dig as om te prys of nie te prys nie. Dit gaan daar­oor om die lof te gee in die kom­mu­ni­ka­sie­styl wat die ont­van­ger ver­kies.

“As jy nie my taal hoor nie, is die kans klei­ner dat ek jou sal hoor. Dit gaan nie oor ta­le self nie, maar oor die ma­nier van kom­mu­ni­keer wat die per­soon ver­kies,” sê Wel­man. Se­ke­re men­se ver­eis baie be­son­der­he­de vir in­ter­ak­sie en an­der die “groot prent­jie”.

G­coyi sê: “Niks ver­vang wa­re ken­nis van die men­se saam met wie jy werk nie.”

Tref ’n ba­lans

As jy uit­ge­wys is as ie­mand wat nie prys nie, en na­dat dit as ’n swak punt ge­ï­den­ti­fi­seer is, is die uit­da­ging om nie te oor­kom­pen­seer en te veel te prys nie.

Wel­man sê men­se voel van na­tu­re aan wan­neer jy vals is. Kon­sen­treer daar­op om eg en waar te wees. Weet met wie jy praat en pre­sies wat jy pro­beer oor­dra. Die be­gin­punt is om te be­gin om dan­kie te sê. Dít is die grond­slag. G­coyi sê met “dan­kie” as grond­slag word dit mak­li­ker om na po­si­tie­we lof oor te ska­kel. As jy nie men­se be­dank om­dat hul­le iets ge­doen het nie, sal lof nie die na­tuur­li­ke vol­gen­de stap wees nie.

Siel­kun­di­ges meen dat daar ver­skeie po­si­tie­we stel­lings vir el­ke ne­ga­tie­we stel­ling moet wees. Uit­ein­de­lik gaan dit daar­oor om ’n per­soon se waar­de te i­den­ti­fi­seer en te waar­deer, ten op­sig­te van hul vaar­dig­he­de, werk­ver­rig­ting of by­drae tot die span of pro­jek, sê Wel­man.

“Wan­neer men­se die kon­se­kwen­te grond­slag het om ge­waar­deerd te voel, is hul­le ont­vank­li­ker daar­voor om po­ten­si­ë­le ter­rei­ne vir ont­wik­ke­ling te be­spreek. Ek re­ken dit word min­der oor die ba­lans tus­sen lof en ne­ga­tie­we te­rug­voe­ring en meer daar­oor om ’n ver­trou­ens­grond­slag te bou waar al­mal eer­li­ke ge­sprek­ke kan voer,” sê sy.

Die Zen­ger/folk­man-op­na­me gee nie in­sig in waar­om be­stuur­ders hui­we­rig is om po­si­tie­we te­rug­voe­ring te gee nie.

Vo­ri­ge er­va­ring toon eg­ter dat dit be­gin met die per­sep­sie dat werk­lik goeie be­stuur­ders baie streng is en nie bang is om vir men­se te sê wat ver­keerd is nie. Hul be­vin­dings toon eg­ter dat as men­se be­skou wil word as ge­wers van goeie te­rug­voe­ring, hul­le pro­ak­tief die vaar­dig­heid moet ont­wik­kel om so­wel lof as k­ri­tiek uit te spreek.

“Om po­si­tie­we te­rug­voe­ring te gee, wys vir jou on­der­ge­skik­tes dat jy in hul hoek is en dat jy wil hê hul­le moet wen en slaag. As men­se weet jy steun hul­le, kan k­ri­tiek ook min­der stres­vol en

“Hul­le on­der­skat baie hoe sterk en no­dig po­si­tie­we ver­ster­king is.”

Vol­gens 'n Zen­ger/folk­man 37% pei­ling het van die meer as 7 600 deel­ne­mers nie po­si­tie­we 20% ver­ster­king ge­gee nie. Meer as er­ken dat hul­le dit ver­my om ne­ga­tie­we te­rug­voer te gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.