Die re­dak­teur sê

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - JANA MARAIS

ons by fin­week wil al­tyd ver­se­ker dat ons ’n tyd­skrif le­wer wat waar­de toe­voeg tot u le­we en wat in ’n ver­an­de­ren­de wê­reld re­le­vant sal bly. Oor die af­ge­lo­pe jaar het ons hard ge­werk om ons be­na­de­ring tot sto­ries te ver­be­ter, so­wel as om die aan­bie­ding en uit­leg van ons in­houd vir ons le­sers toe­gank­li­ker te maak. ’n On­lang­se le­sersop­na­me het weer be­ves­tig wat ons le­sers van die tyd­skrif wil hê: ar­ti­kels wat u help om die reg­te be­leg­gings- en fi­nan­si­ë­le be­slui­te te neem, en ar­ti­kels wat die be­sig­heids-en e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­lin­ge wat ’n im­pak op u finansies en be­leg­gings sal hê, kon­teks­tu­a­li­seer en a­na­li­seer.

Daar­om het ons be­sluit om ons tyd­skrif dien­oor­een­koms­tig aan te pas. Va­n­af Ju­lie sal ons ons fo­kus op be­leg­gings­ad­vies, aan­de­le­wen­ke en persoonlike finansies, so­wel as op internasionale mark­te en be­leg­gings­ge­leent­he­de, ver­groot. In van­dees­week se uit­ga­we het ons by­voor­beeld ver­skeie ar­ti­kels ge­pu­bli­seer waar­in be­dryfs­des­kun­di­ges oor aftrede skryf (blad­sy 15 en ver­der), en ons kyk ook na die internasionale aandele wat plaas­li­ke fondsbestuurders aan­trek­lik vind (sien blad­sy 37).

Ter­self­der­tyd sal die fre­kwen­sie van die tyd­skrif ver­an­der van ’n week­lik­se na ’n twee­week­lik­se blad. Dit be­te­ken dat hier­die uit­ga­we twee we­ke op die rak sal wees. Die vol­gen­de uit­ga­we sal va­n­af 21 Ju­lie be­skik­baar wees, weer prop­vol in­lig­ting wat di­rek spreek tot wat ons le­sers wil hê.

Dit sal­meer aan­de­le­wen­ke en me­nings van ons ge­reel­de by­dra­ers soos Simon Brown en Mox­i­ma Ga­ma in­sluit, so­wel as gro­ter dek­king van waar plaas­li­ke en internasionale fondsbestuurders be­leg­gings­ge­leent­he­de sien.

Ons hou ook die mees­te van ons ge­wil­de ge­reel­de ru­brie­ke; dit sluit in ons me­nings­ar­ti­kels deur die land se voor­ste den­kers soos die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se Jo­han Fou­rie, on­der­hou­de met uit­voe­ren­de hoof­de van voor­aan­staan­de maat­skap­pye wat op die JSE ge­no­teer is, en­tre­pre­neurs­ar­ti­kels en ons ge­reel­de be­stuurs­ad­vies­ru­briek. Wees op die uit­kyk vir nu­we ru­brie­ke oor di­rek­teur­s­tran­sak­sies, le­sers se fi­nan­si­ë­le vrae wat be­ant­woord word en maat­skap­pypro­fie­le.

Ons ver­trou dat le­sers die ver­be­ter­de fin­week sal ge­niet, en ons ver­wel­kom te­rug­voer en voor­stel­le. Kon­tak my as­se­blief by ja­nam@fin­week. co.za met e­ni­ge kom­men­taar en na­vrae.

Fei­te van die saak

In die ar­ti­kel "Gee AB In­bev gars­ba­be­laas?" wat in die 15 Ju­nie-uit­ga­we ver­skyn het, het ons die ver­keer­de fo­to van gars­pro­du­sent en Graan SA se raads­lid Ri­chard K­ri­ge ge­plaas. Ons is jam­mer oor e­ni­ge on­ge­rief wat ver­oor­saak is. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.