Teg­no­lo­gie ver­an­der A­fri­ka se e­ner­gie­toe­koms

Ont­wrig­ting in die e­ner­gie­sek­tor kan die vas­te­land se groei be­paal.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Ren­tia van Ton­der

nu­we ont­wrig­ten­de teg­no­lo­gieë ver­an­der die wy­se waar­op e­ner­gie­op­wek­king en -ver­sprei­ding in A­fri­ka ver­staan en fi­nan­sier word. Hier­die ve­ran­de­rin­ge het im­pli­ka­sies ver bui­te die e­ner­gie­sek­tor. A­fri­ka se be­leid­ma­kers, re­ge­rings, ban­ke en be­leg­gers, as­ook in­ter­na­si­o­na­le fi­nan­sier­ders, moet ken­nis neem van hier­die ve­ran­de­rin­ge en her­be­sin oor hoe e­ner­gie op die vas­te­land ge­ge­ne­reer en be­stuur word.

Teg­no­lo­gie-ge­dre­we ver­an­de­ring sal waar­skyn­lik daar­toe lei dat in­wo­ners van A­fri­ka ’n veel gro­ter rol speel in die be­nut­ting van e­ner­gie op die vas­te­land. Nu­we teg­no­lo­gieë sal toe­gang tot e­ner­gie bui­te A­fri­ka se ste­de­li­ke sen­trums uit­brei. Dit kan lei tot be­te­ke­nis­vol­le e­ko­no­mie­se deel­na­me deur A­fri­ka se uit­ge­brei­de plat­te­land­se be­vol­king, en kan groei op die vas­te­land vol­hou­dend steun vir vol­gen­de ge­ne­ra­sies.

Klein tui­s­een­he­de vir so­n­e­ner­gie wat mak­lik is om te in­stal­leer maak e­ner­gie by­voor­beeld be­kos­tig­baar vir lan­de­li­ke be­vol­kings. Vir ban­ke lei dit tot die uit­da­ging om goed­ko­per fi­nan­sie­ring s o­plos­sings daar te stel wat ge­rig i sop in­di­vi­due wat toe­gang tot e­ner­gie ver­lang–en die ge­volg­li­ke e­ko­no­mie­se ge­leent­he­de wat dit mee­bring. Wan­neer nu­we ber­ging s teg­no­lo­gieë, wat tans baie vroeë-fa­se fi­nan­sie­ring van A­me­ri­kaan­se be­leg­gers lok, by­ge­voeg word, sal in­di­vi­due ook hul eie e­ner­gie kan stoor – en selfs ver­koop.

Aan­ge­sien die groot­ste deel van A­fri­ka se plat­te­land­se be­vol­king his­to­ries uit­ge­sluit was van A­fri­ka se be­perk­te en ste­de­li­ke net­wer­ke, het tuis teg­no­lo­gieë, wat be­kos­tig­ba­re en pri­va­te bui­te-net­werk o­plos­sings le­wer, ook die po­ten­si­aal om e­ner­gie­op­wek­king van die staat s ba­lans­sta­te te ver­wy­der.

In­plaas daar­van om groot op­wek­king­sen ver­sprei­dings net­wer­ke te bou, sal daar in die toe­koms waar­skyn­lik min­der plaas­li­ke en selfs pri­va­te bui­te-net­wer­kop­wek­king, -ber­ging, -ver­sprei­ding en -ver­koop van e­ner­gie in pri­va­te be­sit voor­kom. Dit sal ’n gro­ter ver­skei­den­heid van teg­no­lo­gieë en ver­skaf­fers, en ’n ver­skei­den­heid van fi­nan­sie­ring­sen be­taal­me­ga­nis­mes, ver­eis.

Her­nu­ba­re on­der­de­le as deel van’ n ge­di­ver­si­fi­seer­de e­ner­gie stel­sel gee nuts­maat­skap­pye ook’ n ma­nier om geld te lok – deur nu­we teg­no­lo­gieë te ge­bruik om­hul op­wek­kings-en voor­sie­ning s net­wer­ke op’ n vol­hou­ba­re wys ete di­ver­si­fi­seer, in­slui­ten­de bui­te-net­werk-en eind ge­brui­kers fi­nan­sie­ring.

An­der ge­leent­he­de vir nuts­maat­skap­pye in A­fri­ka sluit in streek s in­te­gra­sie van op­wek­kin­ge n ver­sprei­ding. Die ver­koop en voor­sie­ning van e­ner­gie oor lands­gren­se aan ver­skeie markte ver­min­der die ri­si­ko en kos­te van die fi­nan­sie­ring van nuts­maat­skap­py skuld. As streek s in­te­gra­sie met ver­skil­len­de teg­no­lo­gieë en bui­te-net­wer­ke ge­meng word, het ban­ke ’n baie be­ter kans om nuts­maat­skap­pye te help om lang­ter­myn vol­hou­baar­heid be­ter te be­stuur, ge­ge­we die buig­saam­heid.

As so­da­nig kom dié ont­wrig­ting op die reg­te tyd in A­fri­ka. Klei­ner, her­nu­ba­re, bui­te-net­werk o­plos­sings, wat deur nu­we ber­gings­ver­mo­ëns on­der­steun word, bied vol­hou­ba­re al­ter­na­tie­we wat min­der ri­si­ko in­hou en kor­ter en goed­ko­per kon­struk­sie-en af­le­we­rings pe­ri­o­des be­hels. Hul­le kan ook in plaas­li­ke geld­een­he­de ge­fi­nan­sier word deur be­kos­tig­ba­re be­taal­struk­tu­re vir eind­ge­brui­kers – eer­der as deur mid­del van lang­ter­myn­skuld met har­de va­lu­ta.

In ant­woord op hier­die vin­ni­ge, teg­no­lo­gie-ge­dre­we ve­ran­de­rin­ge, sal e­ner­gie­be­leid in A­fri­ka, as­ook die ma­nier wat ban­ke e­ner­gie­pro­jek­te struk­tu­reer en fi­nan­sier, heel­wat ver­an­der.

Ont­wik­ke­lings fi­nan­sie­ring s in­stel­lings het voor­lo­pig die voor­tou ge­neem in die fi­nan­sie­ring van klei­ner, in­no­ve­ren­de, her­nu­ba­re bui­te-net­werk­pro­jek­te, wat groot­liks op ge­meen­skap­pe be­rus. Die ver­ster­king van hier­die nu­we teg­no­lo­gieë met on­der­steu­nen­de re­ge­rings­be­leid en in­no­ve­ren­de bank- en fi­nan­sie­ring s o­plos­sings bied die po­ten­si­aal vir die uit­brei­ding en vol­hou­baar­heid van groei in A­fri­ka. Dit sal die vas­te­land werk­lik in staat stel om te be­gin met die op­stel en be­stuur van sy eie ont­wik­ke­lings­a­gen­da–en groei stra­te­gie.

Vol­hou­ba­re en buig­sa­me o­plos­sings vir her­nu­ba­re e­ner­gie het be­slis reeds in Oos-a­fri­ka ’n merk­ba­re in­vloed op lan­de­li­ke ge­meen­skap­pe. Met tuis son e­ner­gie stel­sels wa tal hoe meer be­kos­tig­baar word vir baie huis­hou­dings, het Oos-a­fri­ka se (tot dus­ver e­ko­no­mies uit­ge­slo­te) lan­de­li­ke be­vol­kings nou die po­ten­si­aal om toe­gang tot e­ner­gie op ’n be­kos­tig­ba­re ma­nier te ver­kry.

Tot op he­de was heel­wat van die groei in A­fri­ka net ’n funk­sie van die mi­gra­sie van be­vol­kings na ste­de. Na­ma­te jong en nu­we ste­de­li­ke be­vol­kings toe­gang ver­kry tot e­ner­gie, fi­nan­sie­ring en ver­bruiks­goe­de­re in A­fri­ka se snel groei­en­de ste­de­li­ke ge­bie­de, ont­wik­kel nu­we ge­leent­he­de, markte en ny­wer­he­de. As die groei wat hier­die ten­dens aan­ge­dryf het, her­haal kan word in A­fri­ka se groot lan­de­li­ke ge­bie­de – deur mid­del van die voor­sie­ning van be­kos­tig­ba­re e­ner­gie bui­te die net­werk – word A­fri­ka se groei­po­ten­si­aal aan­sien­lik gro­ter en baie meer vol­hou­baar. Dit be­te­ken ook dat die vas­te­land se groei veel meer plaas­lik, eer­der as wê­reld­wyd, aan­ge­dryf word.

Een groot voor­deel van al hier­die ve­ran­de­rin­ge is dat die op­wek­king en ver­sprei­ding van e­ner­gie in A­fri­ka min­der duur sal wees. A­fri­ka se e­ner­gie voor­sie­ning word op groot­skaal ont­wrig deur nu­we teg­no­lo­gie, maar as hier­die ont­wrig­ting kor­rek be­stuur word, kan dit op­win­den­de ge­leent­he­de vir A­fri­ka se e­ko­no­mieë en men­se bied. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Ren­tia van T on­der is hoof van krag aan­ge­leent­he­de by S­tan­dard Bank.

Vol­hou­ba­re en buig­sa­me o­plos­sings vir her­nu­ba­re e­ner­gie het be­slis reeds in Oos-a­fri­ka ’n merk­ba­re in­vloed op lan­de­li­ke ge­meen­skap­pe.

S­traat­lig­te wat met wind- en son­krag werk, langs 'n pad van­af die dorp A­thi Ri­ver, wat on­ge­veer 25 km van Nai­ro­bi ge­leë is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.