Aan­trek­li­ke pas­sie­we belegging

Die Old Mu­tu­al Co­re Di­ver­si­fied Fund, wat twee jaar ge­le­de be­kend ge­stel is, is tans ’n top­kwar­tiel-pres­teer­der.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die de­bat oor pas­sie­we belegging teen­oor ak­tie­we belegging het ver ge­vor­der. Dis nie die moei­te werd om daar­in ver­stren­gel te raak nie, want al­bei kan­te het van­dag oor­tui­gen­de ar­gu­men­te. Pas­sie­we belegging is ’n re­de­li­ke vol­mag vir fi­nan­si­ë­le mark­te en stel be­leg­gers in s­taat om die ri­si­kop­re­mies te be­nut. In teen­stel­ling met ak­tie­we be­leg­gers, koop pas­sie­we be­leg­gers ’n se­ku­ri­teit en pro­beer nie om ak­tief wins uit kort­ter­myn­s­kom­me­lings te maak nie. Hul­le maak eer­der s­taat op die we­te dat die belegging op lang ter­myn wins­ge­wend gaan wees.

Ar­gu­men­te wat in pas­sie­we belegging se guns tel, sluit in: die keu­se van ’n toe­ne­men­de aan­tal ver­skil­len­de in­dek­se wat ’n be­leg­ger oor ver­skil­len­de mark­seg­men­te en ba­te­klas­se heen kan na­spoor; dis moont­lik om spe­si­fie­ke mark­bloot­stel­ling te ver­kry teen ’n goed­ko­per prys son­der om pres­ta­sie prys te gee. Boon­op is pas­sie­we gel­de ge­woon­lik aan­trek­li­ker; en die ge­mid­del­de pas­sie­we be­stuur­der le­wer ge­woon­lik pres­ta­sie wat oor­een­stem met die on­der­lig­gen­de in­deks wat ge­volg word.

Die Old Mu­tu­al Co­re Di­ver­si­fied Fund* ver­dien werk­lik ’n plek on­der pas­sie­we, mul­ti-ba­te fond­se in die Suida­fri­kaan­se spek­trum. Dit is ont­werp om lang­ter­myn-, in­fla­sie­klop­pen­de groei met ’n ge­ba­lan­seer­de por­te­feul­je te be­haal. Dit is twee jaar ge­le­de be­kend ge­stel en is tans ’n top­kwar­tiel-pres­teer­der met ’n ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs van 5,2% (na af­trek­king van gel­de) se­dert sy aan­vang tot 31 Ju­lie 2017. Ont­hou eg­ter dat dit in ’n lus­te­lo­se mark­om­ge­wing was waar die plaas­li­ke e­kwi­teits­mark swak­ker as be­lang­ri­ke wê­reld­mark­te ge­vaar het en waar­ty­dens die rand met on­ge­veer 5,3% teen­oor die A­me­ri­kaan­se dol­lar ver­swak het. Die fonds se maat­staf is VPI + 4% tot 5% (na af­trek­king van gel­de) oor vyf jaar en het ’n kolf­ge­mid­del­de (die aan­tal maan­de met po­si­tie­we op­brengs­te as ’n per­sen­ta­sie van die to­ta­le maan­de) van 52% se­dert aan­vang. Die mak­si­mum ont­trek­king is 4,2% en die ge­an­nu­a­li­seer­de staan­daard­af­wy­king is 7,6%.

Die se­ni­or in­deks­be­stuur­ders wat by die fonds be­trok­ke is, is S­ha­riefa Par­ker, Ber­nisha Lak­hoo La­la en Frank Si­biya.

“Die me­to­do­lo­gie wat ge­bruik word om die ba­te­toe­wy­sing van die Old Mu­tu­al Co­re Di­ver­si­fied Fund saam te stel, het be­hels die toets van ‘n reeks mul­ti-ba­te­fonds­kom­bi­na­sies wat oor tyd­per­ke van vyf tot tien jaar VPI + 4% tot 5% in ge­tei­ken­de op­brengs kan le­wer. In kom­bi­na­sie met e­ko­no­mie­se na­vor­sing en lei­ding van die uit­ge­brei­de be­leg­ging­span, het dit tot die fi­na­le stra­te­gie­se ba­te­toe­wy­sings ge­lei waar­aan die fonds kon­se­kwent on­der­he­wig is en waar­vol­gens hy be­stuur word,” sê Lak­hoo La­la.

Die Old Mu­tu­al Co­re Di­ver­si­fied Fund, wat aan re­gu­la­sie 28 vol­doen, is bloot­ge­stel aan in­ter­na­si­o­na­le so­wel as plaas­li­ke ba­te­klas­se (aan­de­le, ef­fek­te, ei­en­dom en kon­tant). Die mak­si­mum e­kwi­teits­bloot­stel­ling is 75% en mak­si­mum buitelandse bloot­stel­ling is 25%. Af­ge­lei­de in­stru­men­te kan vir ri­si­ko­be­stuurs­doel­ein­des ge­bruik word.

Die hui­di­ge sa­me­stel­ling van die fonds is plaas­li­ke ef­fek­te (48,2%), in­ter­na­si­o­na­le ef­fek­te (20,3%), Suid-a­fri­kaan­se o­bli­ga­sies (12,6%), Suid-a­fri­kaan­se ei­en­dom (8,7%), li­kie­de ba­tes (7,2%), en in­ter­na­si­o­na­le o­bli­ga­sies (3%). Die groot­ste aan­de­le­be­sit is Nas­pers** (3%), ge­volg deur Gro­wt­hpoint en B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co teen 1,5% elk.

Die fonds ver­my deur­lo­pen­de han­del en her­ba­lan­seer jaar­liks, deur ge­bruik te maak van ’n sis­te­ma­tie­se re­ëls­ge­fun­deer­de be­na­de­ring wat ver­se­ker dat die fonds sy lang­ter­myn­ri­si­ko-en op­brengs­doel­wit­te hand­haaf.

On­ge­veer 52% van Suid-a­fri­kaan­se e­kwi­teit spoor die FTSE/JSE se bo­perk-aan­deel­hou­er­be­swaar­de in­deks van al­le aan­de­le na, en die in­ter­na­si­o­na­le e­kwi­teits­be­stand­deel van 20% is bloot­ge­stel aan die MSCI All Coun­try Wor­ld En­vi­ron­men­tal, So­ci­al and Go­ver­nan­ce-in­deks (ACWI ESG).

“Die groot aan­trek­lik­heid van dié fonds is dat dit jou ’n uit­een­lo­pen­de, ge­di­ver­si­fi­seer­de bloot­stel­ling gee en die pro­ses is vol­ko­me deur­sig­tig so­dat jy weet wat jy kry,” sê Lak­hoo La­la.

Die MSCI ACWI Esg-in­deks bied bloot­stel­ling aan ont­wik­kel­de én ont­lui­ken­de mark­te wê­reld­wyd. Par­ker be­klem­toon dat “in­no­va­sie die be­stek vir be­leg­gers ver­groot het om nou be­te­ke­nis­vol­le bloot­stel­ling aan Esg-fak­to­re te kry”.

Esg-fak­to­re is ’n sub­groep van nie-fi­nan­si­ë­le aan­wy­sers wat vol­hou­ba­re, om­ge­wings-, e­tie­se en kor­po­ra­tie­we be­stuur in­sluit soos die be­stuur van die maat­skap­py se kool­stof­voet­spoor en die af­dwing van re­ken­plig­tig­heid.

Par­ker wys daar­op dat die fonds se plaas­li­ke e­kwi­teits­bloot­stel­ling aan­vank­lik ge­neig het na die aan­deel­hou­er­be­swaar­de in­deks (S­wix) en dit het daar­na na die S­wix met ’n bo­perk ge­neig. “Nas­pers se 20%-be­swa­ring in die S­wix-in­deks was te ge­kon­sen­treerd en te ris­kant vir be­leg­gers. Wan­neer jy ’n in­deks kies, gaan dit nie oor die kies van die ge­wild­ste in­deks nie, maar om uit­een­lo­pen­de mark­bloot­stel­ling te kry,” sê sy.

Die Old Mu­tu­al Co­re Di­ver­si­fied Fund se jaar­lik­se kos­te is on­ge­veer 0,68% van be­stuur­de ba­tes, ver­ge­le­ke met ’n ge­mid­del­de van 1,6% vir die groot­ste tien ge­ba­lan­seer­de hoë-e­kwi­teits­fond­se, en is i­de­aal vir be­leg­gers met ’n lang­ter­myn­be­leg­gings­ho­ri­son en wat die be­lang van ’n op­ti­ma­le kos­te­doel­tref­fen­de op­los­sing raak­sien. ■

*Vry­wa­ring: Old Mu­tu­al Cu­sto­mi­sed So­lu­ti­ons (Pty) Ltd is 'n ge­li­sen­si­eer­de fi­nan­si­ë­le­diens­te-ver­skaf­fer. Bo­ge­noem­de fonds is 'n ge­re­gis­treer­de kol­lek­tie­we be­leg­ging­ske­ma wat deur Old Mu­tu­al U­nit Trust Ma­na­gers (RF) (Pty) Ltd ge­ad­mi­nis­treer word. Die be­paal­de fonds se mi­ni­mum o­pen­baar­ma­kings­do­ku­men­te is be­skik­baar by www.omut.co.za.

**fin­week is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, ’n fi­li­aal van Nas­pers.

Ber­nisha Lak­hoo La­la Por­te­feul­je­be­stuur­der by Old Mu­tu­al Cu­sto­mi­sed So­lu­ti­ons

S­ha­riefa Par­ker Por­te­feul­je­be­stuur­der by Old Mu­tu­al Cu­sto­mi­sed So­lu­ti­ons

Frank Si­biya Por­te­feul­je­be­stuur­der by Old Mu­tu­al Cu­sto­mi­sed So­lu­ti­ons

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.