Wê­reld spel­bre­ker s: Die aan lyn re­vo­lu­sie

Die eer­ste helf­te van die jaar het vir ’n goeie lo­pie e-han­dels­tran­sak­sies ge­sorg en na ver­wag­ting sal aan­lyn ver­ko­pe van­jaar wê­reld­wyd sterk groei. Hoe moet be­leg­gers re­a­geer?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die ge­bruik om diens­te aan­lyn te koop en ver­koop, is iets waar­aan al­mal met in­ter­net­toe­gang ge­woond ge­raak het. Dat e-han­del nou eg­ter soos ’n veld­brand in die klein­han­del ver­sprei, het ver­rei­ken­de ge­vol­ge vir sa­ke­on­der­ne­mings, ver­brui­kers en be­leg­gers.

K­lein­han­de­laars se e-han­del­ver­ko­pe sal na ver­wag­ting van­jaar met meer as 23% groei tot $2,29 dui­send mil­jard, vier keer vin­ni­ger as tradisionele ver­ko­pe, en vir die eer­ste keer ’n tien­de van die ge­sa­ment­li­ke to­taal uit­maak, vol­gens die di­gi­ta­le mark­na­vor­sings­maat­skap­py e­mar­ke­ter. Teen 2021 sal dit $4,479 dui­send mil­jard of 16% van die to­taal uit­maak.

Soos mens kan ver­wag, is C­hi­na die groot­ste e-han­dels­mark ter wê­reld met by­na die helf­te van die to­ta­le ge­raam­de ver­ko­pe, wat in daar­die land net meer as ’n vyf­de van al­le ver­ko­pe is. Daar­mee is C­hi­na ver voor an­der groot lan­de, soos A­me­ri­ka, B­rit­tan­je en Ja­pan.

Suid-a­fri­ka is ’n ag­ter­os wat dié wê­reld­wye ten­dens be­tref, maar be­gin dees­dae om in te haal. Die re­sul­ta­te van ’n pei­ling wat Pay­pal en Ip­sos vroe­ër van­jaar be­kend ge­maak het, toon dat plaas­li­ke aan­lyn be­ste­ding ver­le­de jaar op R37,1 mil­jard ge­staan het en aan­staan­de jaar tot R53 mil­jard sal styg.

Die na­vor­sing toon dat 58% van Suid-a­fri­ka se vol­was­se in­ter­net­ge­brui­kers in 2016 aan­lyn in­ko­pies ge­doen het, met meer as 40% wat sê hul­le het hul pro­duk­te in die bui­te­land ge­koop. Meer as die helf­te van dié ko­pers het aan­ge­dui dat hul aan­lyn be­ste­ding in die ko­men­de jaar sal toe­neem.

Die ten­dens word deur ver­skeie fak­to­re ge­steun, soos die gro­ter ver­skei­den­heid van pro­duk­te wat aangebied word, die e­vo­lu­sie van in­ko­pie-apps, en die pro­fiel en ge­drag van die ko­pers self. Die ge­wild­heid van sel­fo­ne is ’n sleu­tel­fak­tor – e­mar­ke­ter se da­ta toon dat sel­foon­in­ko­pies van­jaar vir meer as 70% van die e-han­del in C­hi­na en In­dië ver­ant­woor­de­lik sal wees en ’n der­de van die to­taal in Duits­land, B­rit­tan­je en A­me­ri­ka.

Naas die ge­rief is aan­lyn in­ko­pe dik­wels goed­ko­per, aan­ge­sien aan­lyn k­lein­han­de­laars se bo­kos­te la­er is – of­skoon spe­si­a­le aan­bie­dings en af­slag in tradisionele win­kels baie keer nog be­ter is.

Suid-a­fri­kaan­se k­lein­han­de­laars val oor me­kaar om ook op die la­waai­wa te kom. Vol­gens Tam­my Bi­ne­dell-bar­ber, be­mar­kings­hoof vir die aan­lyn prys­ver­ge­ly­kings­diens P­ri­ce­check, het min­stens 600 tot 700 be­ken­de tradisionele han­de­laars nou aan­lyn win­kels. Sy meen as mens maatskappye in­re­ken wat uit­sluit­lik aan­lyn ver­koop, is die sy­fer min­stens dub­bel so­veel. Die ge­tal han­de­laars wat P­ri­ce­check se aan­lyn mark­plek ge­bruik, het tot meer as 500 aan­ge­groei, teen­oor net 200 twee jaar ge­le­de.

Die vraag is, hoe moet be­leg­gers op dié ont­wrig­ting van die klein­han­del­sek­tor re­a­geer? Al het die e-han­dels­mark so vin­nig ge­groei en par­ty rol­spe­lers se in­kom­ste met tot 40% ver­hoog, het baie aan­lyn han­de­laars nie ver­le­de jaar goed ge­vaar op aan­de­le­beur­se nie, en ont­le­ders waar­sku dat be­leg­gers ver­sig­tig moet trap, ver­al as hul­le kort­ter­myn­wins­te jag. Min van die gro­tes wat die mark oor­heers, soos A­ma­zon, is goed­koop.

Daar is eg­ter po­ten­si­ë­le uit­blin­kers. Aan­lyn klein­han­del het een van B­rit­tan­je se suk­ses­vol­ste sek­to­re ge­word. Die aan­lyn mo­de­han­de­laar Boohoo se aan­deel­prys het by­voor­beeld in 2016 met 265% op­ge­skiet. Ge­rug­steun deur sy aan­han­gers van tus­sen 16 en 24 jaar oud en die be­vor­de­ring van sy pro­duk­te op In­sta­gram, het die maat­skap­py se wins voor be­las­ting vir die jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie na­ge­noeg ver­dub­bel tot £31 mil­joen.

Wê­reld­wyd is aan­lyn klein­han­del klaar­blyk­lik ’n sek­tor om dop te hou.

Pri­va­te e-han­dels­maat­skap­pye het vol­gens CB In­sig­hts, ’n in­tel­li­gen­sie­plat­form vir die teg­no­lo­gie­se mark, met 3 880 tran­sak­sies tus­sen 2012 en 2016 meer as $46,7 mil­jard ver­dien. On­danks drie ag­ter­een­vol­gen­de kwar­ta­le van skerp af­na­mes in 2016, was daar ’n groot op­le­wing in tran­sak­sies in die eer­ste helf­te van van­jaar.

Soft­bank in Ja­pan is die groot­ste teg­no­lo­gie­be­leg­gings­maat­skap­py ter wê­reld en het on­langs $2,5 mil­jard be­lê in F­lip­kart, In­dië se waar­de­vol­ste be­gin­ner­maat­skap­py, om sy belegging in daar­die land tot $6 mil­jard op te stoot. Die maat­skap­py, wat op die aan­de­le­beurs in To­kio ge­no­teer is, het ’n teg­no­lo­gie­fonds van $100 mil­jard en is ’n gees­drif­ti­ge on­der­steu­ner van e-han­del in ont­wik­ke­len­de lan­de. Om te be­lê in sa­ke­on­der­ne­mings soos Soft­bank, wat die keu­ses doen – is ’n goeie stra­te­gie, sê A­dri­an Sa­vil­le, stig­ter en be­stuurs­hoof van Can­non As­set Ma­na­gers. Sa­vil­le sien ook waar­de in Tai­wan Se­mi­con­duc­tor, die groot­ste toe­ge­wy­de, on­af­hank­li­ke gie­te­ry vir half­ge­lei­ers ter wê­reld, en In­tel, ’n A­me­ri­kaan­se in­ter­na­si­o­na­le teg­no­lo­gie­maat­skap­py wat die ver­wer­kers ver­skaf wat mens in die mees­te per­soon­li­ke re­ke­naars kry.

Tal­le maatskappye is eg­ter nie vol­gens hul lang­ter­myn­po­ten­si­aal ge­prys nie, want die skuif na e-han­del toe is ’n lang­sa­me en ge­lei­de­li­ke pro­ses, sê Dan Brockle­bank, di­rek­teur van Al­lan Gray se buitelandse ven­noot, Or­bis. Hy sien ’n ge­leent­heid in Mer­ca­do­li­b­re, die e-han­dels­reus van La­tyns-a­me­ri­ka – ’n streek waar­van me­ni­ge in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gers tans weg­bly weens trae e­ko­no­mie­se groei en on­be­sten­di­ge wis­sel­koer­se. Be­leg­gers moet ook be­wus wees van die ont­wrig­ten­de ge­vol­ge wat e-han­del vir an­der sek­to­re in­hou, ver­al vas­te ei­en­dom. In A­me­ri­ka het win­kels toe­ge­maak en is wer­kers af­ge­lê, wat die huur­kos­te van klein­han­dels­per­se­le laat daal het. Ter­self­der­tyd het die huur­geld vir pak­hui­se wat deur aan­lyn han­de­laars ge­bruik word eg­ter ge­styg. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za Be­mar­kings­hoof by P­ri­ce­check Stig­ter en uit­voe­ren­de hoof van Can­non As­set Ma­na­gers

Ma­ri­am Isa is ’n vry­skut­joer­na­lis wat in 2000 na Suid-a­fri­ka ge­kom het as die hoof­fi­nan­si­ë­le kor­re­spon­dent vir die Reu­ter­snuus­a­gent­skap na­dat sy in die Mid­de-oos­te, B­rit­tan­je en S­we­de ge­werk en on­der­wer­pe van oor­log tot o­lie, as­ook po­li­tiek en ekonomie ge­dek het. Sy het haar in 2007 as ekonomie-re­dak­teur by Bu­si­ness Day aan­ge­sluit en het in 2014 be­dank om oor ’n bre­ër reeks on­der­wer­pe vir ver­skeie pu­bli­ka­sies in Suid-a­fri­ka en B­rit­tan­je te skryf.

Be­leg­gers moet ook be­wus wees van die ont­wrig­ten­de ge­vol­ge wat e-han­del vir an­der sek­to­re in­hou, ver­al vas­te ei­en­dom.

A­dri­an Sa­vil­le

Tam­my Bi­ne­dell-bar­ber

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.