Groot, sta­biel en streng sja­ria

Old Mu­tu­al Al­ba­ra­ka Ba­lan­ced Fund, wat aan sja­ria vol­doen, is een van ’n paar fond­se wat vir Mos­lem-be­leg­gers ge­skik is en ook aan om­ge­wings-, maat­skap­li­ke en be­stuur­skri­te­ria vol­doen. Dit is ook ’n op­sie vir men­se wat min­der wis­sel­val­lig­heid as sui­wer aa

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die plaas­li­ke fi­nan­si­ë­le­diens­te-be­dryf het ver­skeie fond­se wat aan sja­ria vol­doen, en Old Mu­tu­al Al­ba­ra­ka Ba­lan­ced Fund* is be­slis een van die groot­ste ge­ba­lan­seer­de sja­ri­a­fond­se. Die por­te­feul­je word streng vol­gens sja­ria (Isla­mi­tie­se reg) be­stuur en be­lê ge­volg­lik nie in die aan­de­le van maatskappye waar­van die kern­sa­ke han­del in al­ko­hol, dob­bel, nie­ha­laal­voed­sel en ren­te­dra­en­de in­stru­men­te be­hels nie.

Al word die fonds vol­gens Isla­mi­tie­se be­gin­sels be­stuur, het dié be­gin­sels ’n gro­ter be­leg­gings­ba­sis ge­lok, met so­wat 20% van die be­leg­gers wat nie Mos­lems is nie. Ge­ba­lan­seer­de fond­se is ge­neig om min­der ag­gres­sief as sui­wer aan­deel­fond­se te wees om­dat ’n ge­ba­lan­seer­de fonds uit ver­skeie ba­te­klas­se (on­der meer ef­fek­te, Isla­mi­tie­se ef­fek­te (soe­koeks) en aan­de­le) be­staan wat die op­brengs­bron­ne di­ver­si­fi­seer en die wis­sel­val­lig­heid kan ver­klein.

Be­leg­gers wat ma­ti­ge tot baie ka­pi­taal­groei op lang ter­myn met in die al­ge­meen min­der wis­sel­val­lig­heid as in sui­wer aan­deel­be­leg­gings soek, kan ge­rus die fonds oor­weeg. In die fonds se sa­me­stel­ling word daar na min­der ris­kan­te ont­werp ver­ge­le­ke met sy sja­ri­a­maat­staf ge­streef. Be­leg­gers moet eg­ter kort­ter­myn-mark­s­kom­me­lings kan deur­staan.

Maahir Ja­koet, be­leg­gings­ont­le­der by Old Mu­tu­al In­ves­t­ment Group, sê: “Dit is ’n aan­trek­li­ke belegging vir be­leg­gers wat ver­sig­tig oor ri­si­ko is en ge­lyk­ma­ti­ger lang­ter­myn-op­brengs soek.”

Die fonds se stra­te­gie is om in me­di­um- en lang­ter­myn-be­leg­gings­tyd­per­ke gro­ter op­brengs en min­der wis­sel­val­lig­heid as die mark te be­haal.

Die doel met sy in­ter­na­si­o­na­le ba­tes is om gro­ter di­ver­si­fi­se­ring en ge­volg­lik min­der wis­sel­val­lig­heid moont­lik te maak.

In­kom­ste wat nie as toe­laat­baar be­skou word nie, word daag­liks be­re­ken en af­ge­trek en aan ’n lief­da­dig­heids­trust oor­be­taal wat deur die S­ha­ri’ah Su­per­vis­o­ry Bo­ard ge­kies is. Die trust is heel­te­mal on­af­hank­lik en nóg Old Mu­tu­al nóg Al­ba­ra­ka het e­ni­ge sê in die toe­wy­sing van die geld en die ont­van­gers daar­van.

Old Mu­tu­al Al­ba­ra­ka Ba­lan­ced Fund vol­doen aan re­gu­la­sie 28. Dit is as ’n al­leen­staan­de af­tree­be­leg­ging ge­skik. Die fonds het in die vyf jaar tot Ju­nie van­jaar ’n in­druk­wek­ken­de ge­an­nu­a­li­seer­de op­brengs van 9% be­haal – be­ter as die ge­mid­del­de van ge­ba­lan­seer­de Isla­mi­tie­se fond­se vir die tyd­perk**. Die fonds het oor twee jaar en oor drie jaar ook be­ter as die ge­mid­del­de van die groep ge­wo­ne (nie-sja­ria-) ge­ba­lan­seer­de fond­se ge­vaar. Die pres­ta­sie­oog­merk is om in aan­skui­wen­de tyd­per­ke van drie jaar be­ter as die maat­staf te vaar.

Old Mu­tu­al Al­ba­ra­ka Ba­lan­ced Fund mag in plaas­li­ke aan­de­le, in­ter­na­si­o­na­le aan­de­le en nie-aan­deel­ba­tes, soos soe­koeks, be­lê, sê Ja­koet. Dit mag ook in die por­te­feul­jes van an­der ef­fek­te­trusts be­lê wat plaas­lik ge­re­gis­treer is of in an­der lan­de met aan­vaar­ba­re re­gu­la­to­rie­se om­ge­wings. Die fonds het ’n li­miet van 25% vir buitelandse be­leg­gings. ’n Ont­le­ding van die fonds se on­lang­se sa­me­stel­ling soos op 30 Ju­nie toon plaas­li­ke aan­de­le op 38,9%, li­kie­de Isla­mi­tie­se ba­tes op 37,4%, in­ter­na­si­o­na­le aan­de­le op 20,4% en in­ter­na­si­o­na­le nie-aan­deel­be­leg­gings op 3,3%.

Al­te­sa­me 20,4% van die kom­po­nent in­ter­na­si­o­na­le aan­de­le is reg­streeks be­lê in in­ter­na­si­o­na­le aan­de­le wat aan sja­ria vol­doen. Dié kom­po­nent ver­teen­woor­dig tus­sen 80 en 120 aan­de­le en word deur die­self­de be­leg­ging­span as Old Mu­tu­al Al­ba­ra­ka Ba­lan­ced Fund be­stuur. ’n Be­lang­ri­ke ken­merk daar­van is dat dit aan om­ge­wings-, maat­skap­li­ke en be­stuurs­ver­eis­tes vol­doen. Dit be­te­ken dit is een van die min ge­ba­lan­seer­de fond­se wat nie net aan sja­ria vol­doen nie, maar ook we­sen­lik na be­leg­gings oor­hel wat om­ge­wings-, maat­skap­li­ke en be­stuurs­ver­eis­tes na­streef en groot waar­de aan die be­oor­de­ling van kor­po­ra­tie­we ge­drag en die be­pa­lings van maatskappye se toe­koms­pres­ta­sie heg. Ja­koet sê drie be­lang­ri­ke fak­to­re wat die plaas­li­ke pres­ta­sie aandryf, is die klem op risikobestuur (die ge­bruik van aan­de­le met min wis­sel­val­lig­heid), waar­da­sie (wat goed­koop is en wat duur is) en om mo­men­tum­aan­de­le uit te soek waar­van die mark hou en aan­hou goed vaar. Hul­le noem dit ’n stra­te­gie van be­stuur­de wis­sel­val­lig­heid, wat die en­jin is wat hul sja­ria- en se­ke­re nies­ja­ria-o­plos­sings aandryf. Van die groot­ste aan­deel­be­lan­ge is tans Vo­da­com, BHP, Mon­di, Ri­che­mont, Cashbuild, Kum­ba Iron Ore, Si­ba­nye-stil­l­wa­ter, C­licks Group en Da­ta­tec. “Ons is op die maat­staf in­ge­stel, maar om­dat ons waar­de, mo­men­tum en wis­sel­val­lig­heid dop­hou, be­skou ons nie waar­de­veel­vou­de in af­son­de­ring nie. As ’n aan­deel dus goeie waar­de toon, kan dit in die fonds wees. Ons be­kyk die por­te­feul­je om­vat­tend en hel oor na waar­de, mo­men­tum en min wis­sel­val­lig­heid,” sê Ja­koet.

Die be­leg­ging­span het die pro­ses ge­ves­tig om nie­toe­laat­ba­re in­kom­ste daag­liks af te trek. Die fonds be­nut lei­den­de be­stuur- en vol­doe­nings­prak­ty­ke op ver­skeie vlak­ke, met ’n be­we­se lang­ter­myn-be­leg­gings­pres­ta­sie­ge­skie­de­nis. Die be­leg­ging­span se stra­te­gie is om die fonds só te be­stuur dat dit ’n ma­ti­ge ri­si­ko­p­ro­fiel het en min­der ris­kant (ten op­sig­te van wis­sel­val­lig­heid) as sy maat­staf is.

Die por­te­feul­je­be­stuur­span ver­ant­woor­de­lik vir die fonds se stra­te­gie be­staan uit Sa­liegh Sa­laan as hoof­por­te­feul­je­be­stuur­der, by­ge­staan deur Grant Watson en War­ren M­cle­od. Die span­le­de werk al meer as ’n de­ka­de saam en hul saam­ge­stel­de er­va­ring, in­sig en fo­kus het tot ge­volg dat Old Mu­tu­al ’n ui­ters vaar­di­ge be­leg­ging­span het wat vir die be­stuur van sy reeks sja­ri­a­fond­se ver­ant­woor­de­lik is. ■ Be­leg­gings­ont­le­der by Old Mu­tu­al In­ves­t­ment Group

*Vry­wa­ring: Old Mu­tu­al Cu­sto­mi­sed So­lu­ti­ons (Edms.) Bpk. is ’n ge­li­sen­si­eer­de fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fer. Bo­ge­noem­de fonds is ’n ge­re­gis­treer­de kol­lek­tie­we be­leg­ging­ske­ma wat deur Old Mu­tu­al U­nit Trust Ma­na­gers (RF) (Edms.) Bpk. ge­ad­mi­nis­treer word. Die be­trok­ke fonds se do­ku­ment oor mi­ni­mum be­kend­ma­king is by www.omut.co.za be­skik­baar. **Mor­ningstar-op­brengs – Ju­nie 2017.

Maahir Ja­koet

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.