Teg­no­lo­gie dryf nuwe mo­del­le vir ven­noot­skap­pe in A­fri­ka se fi­nans­sek­tor

Na­ma­te die fi­nan­si­ë­le bedryf ont­wik­kel, is daar ont­sag­li­ke po­ten­si­aal vir die smee van tal­le ven­noot­skap­pe tus­sen A­fri­ka se fi­nan­si­ë­le in­stel­lings en be­lang­heb­bers wê­reld­wyd.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Rob C­le­as­by

teg­no­lo­gie ver­an­der die ma­nier waar­op fi­nan­si­ë­le in­stel­lings hul­le kli­ën­te in A­fri­ka be­dien teen ’n vin­ni­ge tem­po. Wat min­der dui­de­lik, maar ewe diep­gaan­de is, is hoe teg­no­lo­gie-ontwikkeling die or­ga­ni­sa­to­rie­se struk­tuur en stra­te­gieë van fi­nan­si­ë­le in­stel­lings op die vas­te­land ver­an­der. Die nuwe hi­brie­de- soort ven­noot­skap­pe wat A­fri­ka se fi­nan­si­ë­le in­stel­lings be­sig is om te ont­wik­kel, voor­sien die sleu­tel om te ver­staan wat die or­ga­ni­sa­to­rie­se en stra­te­gie­se im­pak is wat vin­ni­ge teg­no­lo­gie­se ver­an­de­ring op die kon­ti­nent se fi­nan­si­ë­le sek­tor het.

Nie­teen­staan­de hoe mens dit be­skou, is die im­pak van teg­no­lo­gie op A­fri­ka oor­wel­di­gend trans­for­me­rend. Teg­no­lo­gie is deel van A­fri­ka se ont­wik­ke­ling­land­skap en dryf fi­nan­si­ë­le in­slui­ting aan deur toe­gang tot ka­pi­taal te ver­groot en ook die ver­moë te ver­groot om tran­sak­sies te doen teen ’n vin­ni­ger tem­po as ooit van­te­vo­re.

Die af­we­sig­heid van er­fe­nis­be­leg­gings by A­fri­ka se fi­nan­si­ë­le in­stel­lings be­te­ken dat teg­no­lo­gie hier­die in­stel­lings in staat stel om oor ui­ters duur fi­sie­ke in­fra­struk­tuur te spring – reg­streeks na sel­teg­no­lo­gie. Die al­ge­meen­heid van M-pe­sa in Ke­nia toon hoe fi­nan­si­ë­le teg­no­lo­gieë op die vas­te­land aan­ge­gryp is. Dít stel A­fri­ka se fi­nan­si­ë­le in­stel­lings in staat om voor­heen on­ge­bank­te men­se te be­dien – en dik­wels deur die ge­bruik van voor­punt­teg­no­lo­gieë. De­son­danks is dit ook so dat be­leg­gings voor­sie­ning moet maak vir die han­te­ring van ku­ber­mis­daad, ken jou kli­ënt (KJK), teen­geld­was­sing (TGW), ter­ro­ris­me­fi­nan­sie­ring­na­speu­ring, groot­da­ta­be­stuur en ro­bo­ti­ka. His­to­ries het fi­nan­si­ë­le in­stel­lings, soos wat hul­le in die ont­wik­kel­de wê­reld bly ont­wik­kel het, nuwe teg­no­lo­gieë ont­wik­kel wat be­dryfs­doel­tref­fend­heid en kli­ën­te se be­die­ning ver­be­ter het. Om baie van dié sny­kant-teg­no­lo­gieë te be­kom ver­eis van fi­nan­si­ë­le in­stel­lings in A­fri­ka om ven­noot­skap­pe met dié in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­pye aan te gaan.

Ont­wik­kel­de­wê­reld- fi­nan­si­ë­le in­stel­lings is, toe­ge­gee, on­der toe­ne­men­de wet­ge­wen­de en na­ko­mings­druk om oor­een­koms­ri­si­ko te ver­min­der, maar as hul­le wil aan­hou om hul­le kern­wê­reld­wye mul­ti­na­si­o­na­le kli­ën­te­ba­sis van diens te wees, sal hul­le hul ook in A­fri­ka van diens moet wees. Dit be­te­ken ven­noot­skap­pe met fi­nan­si­ë­le in­stel­lings in A­fri­ka wat teen­woor­dig, in­ge­lig en be­weeg­lik in plaas­li­ke wet­ge­wen­de en ri­si­ko-om­ge­wings is; hul­le moet ook ten vol­le ge­ïn­sti­tu­si­o­na­li­seerd wees om A­me­ri­kaan­se dol­lar-kla­ring oor die vas­te­land heen te be­stuur.

Toe­nem­de Kjk-ver­eis­tes, ver­al by die ont­wik­kel­de­wê­reld-fi­nan­si­ë­le in­stel­lings, ver­eis dat A­fri­ka-fi­li­a­le in staat is om hul­le na­ko­mings­do­ku­men­ta­sie op die S­wift-be­waar­lys te no­teer. Om een­vor­mi­ge kli­ënt­do­ku­men­ta­sie wat aan wê­reld­na­ko­ming­stan­daar­de vol­doen oor lan­de in A­fri­ka heen te voor­sien, elk met sy ver­skil­len­de wet­ge­wen­de en ri­si­ko-om­ge­wings, is ’n kom­plek­se en duur pro­ses wat meer ef­fek­tief ge­le­wer kan word deur fi­nan­si­ë­le in­stel­lings wat in dié ge­bie­de teen­woor­dig en in bedryf is. Dis iets waar­voor ont­wik­kel­de wê­reld­in­stel­lings be­reid is om te be­taal, of om teg­no­lo­gie, stel­sels en pro­ses­se te deel, in we­der­syds voor­de­li­ge ven­noot­skap­pe.

Ter­wyl A­fri­ka jaar­lik­se ge­mid­del­de Bbp-groei­koer­se van tus­sen 4% en 4,5% hand­haaf, wat dit die twee­de vin­nig­ste groei­en­de streek ná A­sië maak, word ven­noot­skap­pe met A­sie­se ban­ke toe­ne­mend be­lang­rik. Teg­no­lo­gie en hoe men­se in A­sië sa­ke doen, ont­wik­kel op sy eie ma­nier. Om We­chat, C­hi­na se wyds ge­bruik­te sa­ke- en tran­sak­sie­plat­form, be­skik­baar en toe­gank­lik te maak in A­fri­ka, is by­voor­beeld kri­tiek om A­fri­ka-ge­leent­he­de met C­hi­ne­se belegging en ver­moë te ver­bind. Die ver­bin­ding van A­sië se vaar­dig­heid, ka­pi­taal en kun­dig­heid met A­fri­ka, ver­eis dat die vas­te­land se fi­nan­si­ë­le in­stel­lings nie net hul­le keu­se van teg­no­lo­gieë nie, maar ook hul­le korporatiewe struk­tu­re her­struk­tu­reer – in­slui­tend ver­hou­din­ge met A­sië se fi­nan­si­ë­le in­stel­lings – as hul­le toe­gank­li­ke brûe tus­sen die wê­reld se twee snels groei­en­de stre­ke wil bou.

Na­ma­te A­fri­ka se e­ko­no­mie groei, bied die vas­te­land ook ge­leent­he­de vir kort­ter­myn- en lang­ter­myn­ver­se­ke­ring en die be­stuur van staats-en pri­va­te pen­si­oe­ne. En na­ma­te wê­reld­pen­si­oen- en be­leg­gings­fond­se toe­gang tot A­fri­ka-op­brengs wil kry, sal ven­noot­skap­pe met ge­ves­tig­de fi­nan­si­ë­le in­stel­lings in A­fri­ka wat wê­reld­wyd aan re­gu­la­sies vol­doen, op sy beurt toe­neem. Met die oog op die toe­koms, sal dit lei tot hi­bri­die­se ver­hou­din­ge tus­sen ’n reeks teg­no­lo­gie­diens­ver­skaf­fers wat rug­steu­ning ver­leen aan ge­ves­tig­de fi­nan­si­ë­le in­stel­lings om diens te le­wer via nuwe plat­for­mag­nos­tie­se mo­bie­le teg­no­lo­gie.

Die so­fis­ti­ka­sie wat wê­reld­kli­ën­te op voet­sool­vlak in A­fri­ka wil be­reik, sal ook toe­ne­mend ver­eis dat die vas­te­land se fi­nan­si­ë­le in­stel­lings ’n wy­er stel ven­noot­skap­pe sal moet oor­weeg.

Mo­sam­biek is by­voor­beeld nou in wat as sy twee­de groei­tyd­perk be­stem­pel word. Die eer­ste is ge­ken­merk deur ruil­han­del van hulp­bron­ne vir in­fra­struk­tuur op re­ge­ring-to­t­re­ge­rings­vlak. Die twee­de golf is wê­reld- korporatiewe maat­skap­pye wat be­lê in ge­so­fis­ti­keer­de se­kon­dê­re in­fra­struk­tuur wat toe­gang bied tot o­lie-en-gas-ge­leent­he­de wat te koop is in wê­reld­mark­te. Dit ver­eis ’n fi­nan­si­ë­le ver­moë om kom­plek­se bui­te­land­se belegging te be­stuur. Dit be­te­ken ook die be­stuur van daag­lik­se tran­sak­sies op grond­vlak, tus­sen A­fri­ka en nuwe kli­ën­te­mark­te wê­reld­wyd.

Ter­wyl teg­no­lo­gie hier­die ontwikkeling aan­dryf, sal ’n ge­ïn­te­greer­de plaas­li­ke en wê­reld­ver­moë – ge­le­wer deur sleu­tel­ven­noot­skap­pe met fi­nan­si­ë­le in­stel­lings en nuwe teg­no­lo­gie­be­sig­he­de, plat­forms en voor­sie­ners – daar­toe lei dat fi­nan­si­ë­le in­stel­lings heel­te­mal nuwe ti­pes ven­noot­skap­pe oor die vas­te­land heen aan­gaan. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Rob C­le­as­by is S­tan­dard Bank se hoof van fi­nan­si­ë­le-in­stel­lings-kli­ën­te­dek­king.

Sel­foon­ge­ba­seer­de M-pe­sa, wat geld­oor­drag­te, fi­nan­sie­ring en mi­krof­i­nan­sie­ring bied, het aan mil­joe­ne on­ge­bank­te men­se in A­fri­ka toe­gang tot fi­nan­si­ë­le diens­te ge­gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.