San­tam se voor­deel

Ter­wyl nuwe wet­ge­wing wat in 2018 van krag word gro­ter ka­pi­taal­ver­eis­tes vir sy me­de­din­gers sal stel, sal die groot­ste kort­ter­myn­ver­se­ke­raar in die land waar­skyn­lik hier­deur be­voor­deel word.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Jus­tin Floor

die Suid-a­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Trust en As­su­ran­sie Maat­skap­py Be­perk (San­tam) is in 1918 in Kaap­stad be­gin. Net so ’n kort­kop­pie min­der as 100 jaar la­ter, is dit die groot­ste kort­ter­myn­ver­se­ke­rings­maat­skap­py in Suid-a­fri­ka, met ’n mark­aan­deel van 22% (so­wat dub­bel dié van sy naas­te me­de­din­ger) en ’n mark­waar­de van R28 mil­jard.

Me­de­din­ging in die Suid-a­fri­kaan­se kort­ter­myn­ver­se­ke­rings­be­dryf is straf, en hui­di­ge plaas­li­ke e­ko­no­mie­se win­de van voor, as­ook be­dui­den­de re­gu­la­to­rie­se her­vor­mings, plaas ver­de­re druk op die sek­tor. Ons glo dat San­tam se skaal, ge­di­ver­si­fi­seer­de ri­si­ko­bloot­stel­lings en por­te­feul­je van ho­ë­ge­hal­te-ge­spe­si­a­li­seer­de be­sig­he­de die maat­skap­py po­si­si­o­neer om die uit­da­gings vlug­voe­tig te pyp­kan en voort­gaan­de groei te be­reik.

On­der die sam­breel

Die ge­re­spek­teer­de fi­nan­si­ë­le­diens­te­kon­glo­me­raat San­lam be­sit 60% van die San­tam-groep, en San­tam trek voor­deel uit ’n sterk ven­noot­skap met sy moe­der­maat­skap­py. San­tam be­staan uit ’n on­ge­ë­we­naar­de por­te­feul­je van uit­een­lo­pen­de ver­se­ke­rings­be­sig­he­de wat pro­duk­te aan­bied wat breed­weg ge­groe­peer is in mo­tor-, ei­en­dom- en ge­spe­si­a­li­seer­de ly­ne.

San­tam se be­sig­heid- en per­soon­li­ke af­de­ling voor­sien mo­tor- en ei­en­doms­dek­king aan in­di­vi­due en in­stel­lings deur ’n na­si­o­na­le net­werk van meer as 2 700 tus­sen­gan­gers. Die San­tam-han­dels­merk is wel­be­kend in dié mark en lok lo­ja­le kli­ën­te. Mi­way, ’n fi­li­aal wat 100% be­sit word, bied pri­mê­re mo­tor- en ei­en­doms­dek­king aan in­di­vi­due. Dié be­sig­heid gee San­tam bloot­stel­ling aan die snel­groei­en­de “reg­streek­se” ver­se­ke­rings­mark.

In­ge­sluit in die San­tam spe­si­a­lis­af­de­ling is ’n ver­skei­den­heid hoogs vaar­di­ge on­der­skry­wings­be­stuurs­a­gent­skap­pe; ge­spe­si­a­li­seer­de ver­se­ke­rings­be­sig­he­de met die diep­lig­gen­de teg­nie­se vaar­dig­hei­de om nis­ri­si­ko’s te on­der­skryf. Of dit nou die in­ge­ni­eurs­werk by die op­rig­ting van ’n in­ge­wik­kel­de in­fra­struk­tuur­pro­jek is, ’n vloot swaar kom­mer­si­ë­le voer­tuie of die vry­wa­rings­dek­king vir ’n pro­fes­si­o­ne­le me­di­kus, daar is ’n span in die San­tam­ge­sin wat toe­ge­rus is om ri­si­ko te ver­se­ker. Hier­die ho­ë­ge­hal­te­be­sig­he­de het met­ter­tyd bui­te ver­hou­ding tot San­tam se wins­ge­wend­heid by­ge­dra. Hul­le het vol­ge­houe, bo­ge­hal­te wins­ge­wend­heid ge­toon in die vorm van ho­ër en meer kon­se­kwen­te mar­ges as e­ni­ge an­der af­de­ling in die be­sig­heid. Re­la­tief ge­spro­ke lae me­de­din­ging in dié spe­si­a­lis­nis­se, en die kri­tie­ke be­lang­rik­heid van da­ta en ri­si­ko-e­va­lu­a­sie en pry­sing­vaar­dig­he­de, het uit­staan­de prys­krag vir die af­de­ling tot ge­volg.

Aan­trek­li­ke ei­en­skap­pe*

Die San­tam­be­sig­heid bied ’n aan­tal sleu­tel- po­si­tie­we ei­en­skap­pe wat sy me­de­din­gin­gen­de po­si­sie ver­sterk:

Skaal: Skaal is kri­tiek vir ver­se­ke­rings­maat­skap­pye en voor­sien toe­ne­men­de toe­gang tot da­ta (wat ver­be­ter­de ri­si­ko-ont­le­ding moont­lik maak vir in­ge­lig­te, ak­ku­ra­te prys­be­pa­ling) en ’n ver­moë om oor ver­skil­len­de ri­si­ko’s heen te di­ver­si­fi­seer. By­ko­mend lei skaal­e­ko­no­mie op oor­hoof­se kos­te tot ho­ër mar­ges.

Di­ver­si­fi­ka­sie: San­tam ver­se­ker ri­si­ko wat ge­di­ver­si­fi­seer is oor ti­pe, kli­ënt en ge­o­gra­fie heen. Hier­die di­ver­si­fi­ka­sie be­mag­tig die groep­por­te­feul­je om kon­se­kwent sta­bie­le, po­si­tie­we mar­ges te le­wer, ten spy­te van si­klus­se en vo­la­ti­li­teit van ver­skil­len­de be­sig­he­de en ri­si­ko’s oor tyd.

Sta­bie­le en hoë op­brengs op ka­pi­taal: Hier­die hoë op­brengs oor tyd heen maak dit dui­de­lik dat dié ’n ge­hal­te­be­sig­heid is met ’n ro­buus­te sa­ke­mo­del wat be­dui­den­de pry­sings­mag het.

Kon­se­kwen­te wins­ge­wend­heid en groei van vrye kon­tant­vloei: Dit blyk uit die di­vi­dend wat kon­se­kwent be­taal word, en aan aan­deel­hou­ers ’n saam­ge­stel­de groei­koers van 12% in die di­vi­dend per aan­deel se­dert 2002 bied. Dit sluit spe­si­a­le di­vi­den­de in.

Aan­deel­hou­er­ge­sen­treer­de be­leid: San­tam bedryf die maat­skap­py kon­se­kwent met die aan­deel­hou­ers in ge­dag­te. Sy di­vi­dend­groei toon ka­pi­taal­toe­wy­sings­be­slui­te oor die tyd heen, en dit is dui­de­lik dat die mees­te kon­tant­vloei in aan­deel­hou­ers se sak­ke be­land, met ’n mi­ni­mum van skuld­uit­gif­te.

Re­gu­la­to­rie­se ver­an­de­rin­ge

Suid-a­fri­ka het sol­ven­sie-ont­le­ding en be­stuur (SAM) in­ge­stel en dit word in 2018 van krag. SAM het ten doel om po­lis­ei­e­naars te be­skerm deur se­ker te maak dat ver­se­ke­raars hul­le fi­nan­si­ë­le ver­plig­tin­ge kan na­kom en stel ’n “ri­si­ko­ge­gron­de” be­na­de­ring tot ka­pi­taal­be­stuur be­kend. Vo­ri­ge re­gu­la­sies het ver­eis dat kort­ter­myn­ver­se­ke­raars ’n vas­te per­sen­ta­sie van al­le pre­mie-in­kom­ste as ka­pi­taal moet hou. SAM ver­eis nou dat ka­pi­ta­le ver­eis­tes be­re­ken word vol­gens ’n stan­daard for­mu­le, of in­ter­na­si­o­na­le mo­del, wat die ri­si­ko van die on­der­lig­gen­de las­te, die aard van die on­der­steu­nen­de ba­tes en die di­ver­si­fi­ka­sie van die en­ti­teit in be­re­ke­ning neem.

Vir baie plaas­li­ke me­de­din­gers gaan dié ver­an­de­ring ’n be­dui­den­de toe­na­me be­te­ken in die hoe­veel­heid ka­pi­taal wat hul­le vol­gens ver­eis­te sal moet hou. Die uit­wer­king van dié ver­skil in ka­pi­ta­le ver­eis­tes sal San­lam tot voor­deel strek. Na­ma­te me­de­din­gers se be­sig­he­de meer ka­pi­taal­in­ten­sief word, sal hul­le ge­dwing word om hul pry­se te ver­hoog om ’n ge­noeg­sa­me op­brengs op ka­pi­taal te be­werk­stel­ling, of uit­ein­de­lik sal hul­le moet sluit of hul­le be­sig­he­de van die hand sit. Dit is ’n ge­leent­heid vir San­tam wat die ka­pi­taal het om ver­kry­gings te doen en sy skaal en la­er ka­pi­taal­kos­te kan aan­wend om hier­die be­sig­he­de meer wins­ge­wend te bedryf.

Slot­som

Soos aan­ge­dui in sy jong­ste fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te, het San­tam veer­krag­tig ge­bly ten spy­te van die ramp­spoe­di­ge bran­de in die Kaap van­jaar. Dis ’n be­wys van sy ge­di­ver­si­feer­de sa­ke­mo­del en die krag van sy on­der­lig­gen­de kern­be­sig­heid.

San­tam is in ’n ui­ters sterk me­de­din­gen­de po­si­sie met sy skaal, ge­di­ver­si­fi­seer­de por­te­feul­je en kos­te-ef­fek­ti­wi­teit wat hom in staat stel om ’n net­to voor­deel­trek­ker van die ko­men­de re­gu­la­to­rie­se ver­an­de­rings te wees. Na­ma­te me­de­din­gers ’n swaar­der kos­te­las be­leef, is dié maat­skap­py goed ge­plaas om geld wins­ge­wend aan te wend in hoogs ver­kry­gen­de kon­so­li­da­sie in die toe­koms. ■

te­rug­voer@fin­week.co.za

Jus­tin Floor is ‘n por­te­feul­je­be­stuur­der by Ka­gi­so As­set Ma­na­ge­ment *BRON: Maat­skap­py­ver­slae

San­tam se kan­toor in Sand­ton.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.