Die nuwe front­li­nie in ver­se­ke­ring

Die Suid-a­fri­kaan­se maat­skap­py, Li­feq, neem die raai­werk uit in­di­vi­du­e­le ri­si­ko­be­pa­ling met be­hulp van nie-in­drin­gen­de lig­gaams­mo­ni­te­rings­toe­stel­le.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

stel jou die vol­gen­de voor: Jy het be­sluit om jou le­wens­ver­se­ke­ring te ver­hoog, maar ty­dens die me­die­se on­der­soek word daar be­vind jy het hoë cho­les­te­rol. Die ver­se­ke­rings­maat­skap­py neem nie in ag dat jy in ’n be­ter toe­stand as jou ou­der­doms­ge­no­te is of dat daar geen ge­skie­de­nis van hart­toe­stan­de in jou fa­mi­lie is nie. Die maat­skap­py be­sluit om jou ’n 50%-pre­mie te laat be­taal weens die ri­si­ko dat jy ’n nood­lot­ti­ge hart­aan­val kan kry en ver­loor so in werk­lik­heid jou be­sig­heid.

Ge­luk­kig kom die dae van al­les­dek­ken­de pe­na­li­se­ring vir spe­si­fie­ke ge­sond­heids­mer­kers sta­dig maar se­ker tot ’n ein­de, dank­sy die ontwikkeling van nuwe teg­no­lo­gie en mo­del­le wat die in­di­vi­du­a­li­se­ring van ri­si­ko­be­pa­lings moont­lik maak. Li­feq staan aan die voor­punt van in­no­ve­ring op dié ge­bied, deur ver­by blo­te da­ta­ver­sa­me­ling te be­weeg, wat in elk ge­val deur die mees­te ge­sond­heids­toe­pas­sings ge­doen word, tot die ontwikkeling van wis­kun­di­ge mo­del­le en ge­vor­der­de ont­le­dings wat die in­di­vi­du se ge­sond­heids­ri­si­ko be­re­ken en i­den­ti­fi­seer.

“In plaas van om ons e­ner­gie daar­op te fo­kus om meer toe­pas­sings of dra­ba­re toe­stel­le tot die mark toe te voeg, het ons be­sluit om lie­wers ons diep­sin­ni­ge be­grip van mens­li­ke fi­si­o­lo­gie en ons re­ke­naar­bi­o­lo­gie­se­vaar­dig­he­de te ge­bruik om mo­del­le en al­go­rit­mes te ont­wik­kel om waar­de toe te voeg tot dié toe­pas­sings of dra­ba­re toe­stel­le,” sê Ri­aan Con­ra­die, pre­si­dent en me­de­stig­ter van Li­feq.

Dié po­gings be­gin nou om vrug­te af te werp, in so ’n ma­te dat dit lei tot ven­noot­skap­pe met in­ter­na­si­o­na­le reu­se, soos Gar­min en S­tri­iv, en kli­ën­te soos Tomtom.

“Die pro­bleem vir die mees­te van die dra­ba­re en toe­pas­sings­maat­skap­pye is dat hul­le slegs ru­weg ba­sie­se in­lig­ting skat, soos ka­lo­rieë ver­brand, ter­wyl som­mi­ge van die nu­wer, meer ge­so­fis­ti­keer­de mo­del­le slaap­pa­tro­ne be­gin meet. Ons het eg­ter ’n plat­form ge­skep waar­in lig­gaams­mo­ni­te­ren­de teg­no­lo­gieë hul da­ta kan voer. Dis so­dat ons hul ge­brui­kers se ge­sond­heids­ri­si­ko’s kan be­re­ken en i­den­ti­fi­seer, as­ook ma­nie­re waar­op die ge­brui­kers an­der ge­drags­pa­tro­ne kan aan­neem om dié ri­si­ko’s te ver­min­der.”

Dié teg­no­lo­gie kan ge­brui­kers se aan­dag ves­tig op spe­si­fie­ke ge­va­re of toe­stan­de, soos di­a­be­tes, hart­siek­tes of slaap-ap­nee. Con­ra­die meen dié toe­stan­de kan mens se le­wens­ver­wag­ting met 8 tot 15 jaar ver­min­der. In­gry­ping word ook voor­ge­stel om die ge­brui­kers se ri­si­ko’s te ver­min­der. “Die teg­no­lo­gie kan, by­voor­beeld, voor­stel dat ie­mand lie­wers stap as draf,” sê hy.

Dié teg­no­lo­gie is eg­ter nie daar­op ge­mik om dok­ters te ver­vang nie. “Ons is nie ge­mag­tig om siek­tes te di­ag­no­seer of te be­han­del nie. Men­se wat die teg­no­lo­gie ge­bruik sal daar­om eer­der aan­dui­dings kry van wat die toe­pas­li­ke op­tre­de is, by­voor­beeld om ’n dok­ter in hul­le om­ge­wing wat deel is van die net­werk vir me­die­se ad­vies te sien. Wan­neer ’n siek­te­toe­stand ge­ï­den­ti­fi­seer is, kan die teg­no­lo­gie weer ge­bruik word om dit voort­du­rend te mo­ni­teer,” sê Con­ra­die.

Li­feq is be­sig om die ver­se­ke­rings­be­dryf te tei­ken. Con­ra­die ver­dui­de­lik dat die maat­skap­py se hoof­doel­wit is om ’n diens te skep wat ge­sond­heids­kos­te ver­min­der en per­soon­li­ke ge­sond­heid ver­be­ter: “Ons het ons nie in die tra­di­si­o­ne­le ge­sond­heids­be­dryf ge­po­si­si­o­neer nie om­dat dit te ge­fo­kus is op die be­han­de­ling en nie die voor­ko­ming van siek­te­toe­stan­de nie. Dit is ge­wel­dig duur. In A­me­ri­ka word so­wat 20% van die land se BBP aan ge­sond­heid­sorg be­stee; dit is een uit el­ke vyf A­me­ri­kaan­se dol­lars wat ver­dien word. Wat dit nog er­ger maak, is dat 90% van hier­die geld be­stee word aan kro­nie­se siek­tes, wat groot­liks voor­kom­baar is.

“Die ver­se­ke­rings­be­dryf pas be­ter [by ons], om­dat kli­ën­te­ge­sond­heid ’n reg­streek­se im­pak op die wel­vaart van dié maat­skap­pye het. Om met ver­se­ke­raars saam te werk, stel ons diens­te aan meer men­se be­skik­baar as wan­neer ons ons in die wel­stands- of me­die­se mark sou ge­po­si­si­o­neer het,” ver­dui­de­lik Con­ra­die.

Li­feq werk reeds saam met van die in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­pye in die ver­se­ke­rings­be­dryf en is be­sig om ’n oor­een­koms met ’n groot Sui­d­a­fri­kaan­se maat­skap­py te sluit. Dit sal daar­toe lei dat dié soort ver­se­ke­ring reeds vroeg in 2018 in Suid-a­fri­ka be­skik­baar sal wees.

Hy ver­dui­de­lik dat ’n ver­se­ke­rings­maat­skap­py sy diens­te op ’n paar ma­nie­re kan ge­bruik. Hul­le mag ’n per­soon vra om ’n ap­pa­raat te dra wat met Li­feq ver­bind is om die per­soon se ver­se­ke­rings­ri­si­ko te be­paal. Die maat­skap­py kan dan die ver­se­ke­rings­pre­mies ver­laag of ver­hoog af­han­gend van die re­sul­ta­te van die e­va­lu­a­sie.

Die maat­skap­py kan ook in­stem om die pre­mies teen ’n nor­ma­le ta­rief te hou, sou die ver­se­ker­de par­ty on­der­neem om die ap­pa­raat aan te hou en te vol­doen aan voor­waar­des om sy of haar ri­si­ko om ’n spe­si­fie­ke siek­te­toe­stand te ont­wik­kel, te ver­min­der.

Li­feq, in ven­noot­skap met an­der dra­ba­retoe­stel-maat­skap­pye en ont­le­dings­ven­noot­skap­pe, is ook be­sig om mo­del­le vir an­der pa­ra­me­ters, soos rook­be­speu­ring, te ont­werp.

Con­ra­die is eg­ter die mees­te op­ge­won­de oor hul­le werk wat ten doel het om bloed­druk in­tyds te meet: “Ons is let­ter­lik in die fi­na­le stap­pe om ’n ma­nier te ont­wik­kel om bloed­druk deur­lo­pend te meet. Dit sal ’n groot deur­braak wees, aan­ge­sien bloed­druk reeds die e­ti­ket van die sluip­moor­de­naar ge­kry het, ver­al in die ou­er ge­deel­te van die be­vol­king. Met be­hulp van teg­no­lo­gie, sal dit moont­lik wees om men­se in ken­nis te stel wan­neer hul­le bloed­druk te hoog word.”

Die maat­skap­py soek ook na ma­nie­re om re­ke­naar- bi­o­lo­gie­se mo­del­le­ring en ont­le­dings toe te pas op an­der nie­dra­ba­re da­ta­bron­ne soos ge­ne­tie­se en in­ge­wand­mi­kro­bi­o­me­da­ta. Dit sal Li­feq se ver­moë ver­hoog om in­di­vi­du­e­le ge­sond­heids­ri­si­ko te be­re­ken en ook om nuwe in­lig­ting­stro­me te voor­sien om siek­te­voor­ko­mings­pro­gram­me moont­lik te maak.

“Deur die hef­boom­wer­king van ge­ne­ti­ka en in­ge­wand­mi­kro­bi­o­me-da­ta sal ons selfs in staat wees om te be­paal wat ’n per­soon se ri­si­ko is om se­ke­re oor­erf­li­ke siek­te­toe­stan­de te ont­wik­kel en ook hoe swak in­ge­wan­de­ge­sond­heid siek­te­toe­stan­de en die ver­ou­de­rings­pro­ses in die in­di­vi­du be­ïn­vloed,” ver­dui­de­lik Con­ra­die. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

“Ons is let­ter­lik in die fi­na­le stap­pe om ’n ma­nier te ont­wik­kel om bloed­druk deur­lo­pend te meet. Dit sal ’n groot deur­braak wees, aan­ge­sien bloed­druk reeds die e­ti­ket van die sluip­moor­de­naar ge­kry het.”

Ri­aan Con­ra­die Pre­si­dent en me­de­stig­ter van Li­feq

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.