Ver­teen­woor­di­ging: Dis steeds ’n man se wê­reld

Vroue se in­kom­ste en be­ste­dings­ver­moë neem toe, maar nie hul­le fi­nan­si­ë­le ver­troue nie. Waar lê die pro­bleem?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

in ’n ver­brui­kersop­na­me deur die Bos­ton Con­sulting Group (BCG) on­der 12 000 vroue in 21 lan­de, het 73% van die re­spon­den­te ge­sê dat hul­le on­ge­luk­kig is met die diens­vlak wat deur hul­le fi­nan­si­ë­le ver­skaf­fer ge­bied is, en 71% was on­ge­luk­kig met die pro­duk­aan­bod. Die meer­der­heid van dié vroue het ge­sê hul­le glo ge­slag is ’n sleu­tel­fak­tor waar­om hul­le ne­ga­tief be­han­del is. Hul­le noem ge­brek aan re­spek, neer­bui­gend­heid en ’n “een-groot­te-pas-al­mal-be­na­de­ring”, as van die pro­ble­me.

Ter­wyl die 2017 Old Mu­tu­al Sa­ving & In­ves­t­ment Mo­ni­tor nie Suid-a­fri­kaan­se vroue se hui­di­ge te­vre­den­heids­vlak­ke met plaas­li­ke voor­sie­ners ge­meet het nie, toon na­vor­sing dat vroue steeds hul­le eie ver­moë be­twy­fel om op ge­ly­ke voet met hul­le ban­ke of fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs sa­ke te doen.

Toe hul­le ge­vra is om ’n rang­or­de toe te ken aan hul­le ver­moë om goeie be­spa­rings- en be­leg­gings­be­slui­te te neem, het 33% van die vroue in die Mo­ni­tor hul­le fi­nan­si­ë­le ver­moë op la­er as vyf uit tien ge­skat (die mans se per­sen­ta­sie was 26%).

Die fi­nan­si­ë­le­diens­te­sek­tor het die no­di­ge vaar­dig­he­de om vroue by te staan, maar ons sal weer moet kyk na die ma­nier waar­op ons ons aan­bod aanbied. As ’n mens kyk na van die op­mer­kings wat die vroue in die Bcg-na­vor­sing ge­maak het, is hul­le be­son­der on­ge­luk­kig oor die maat­skap­pye se hou­ding jeens vroue, ge­brek aan re­spek wat ge­toon word, en ’n een-groot­te-pas-al­mal-be­na­de­ring.

Vroue het die­self­de daag­lik­se be­hoef­tes as mans. Hul­le wil ’n oor­deel­kun­di­ge ver­skei­den­heid pro­duk­te hê wat doen wat fi­nan­si­ë­le pro­duk­te ver­on­der­stel is om te doen. Die hui­di­ge pro­duk­aan­bod deur die groot Suid-a­fri­kaan­se fi­nan­si­ë­le­diens­te­maat­skap­pye is van wê­reld­ge­hal­te en stem oor­een met die baie breë fi­nan­si­ë­le en be­leg­gings­be­hoef­tes van die Suida­fri­kaan­se kli­ën­te­ba­sis.

Daar is eg­ter ’n groot hoe­veel­heid keu­ses en dit kan vrees­aan­ja­end wees as jy nie fi­nan­si­ë­le self­ver­troue het nie. In slegs die kollektiewe be­leg­ging­sfeer is daar 1 556 fond­se, 153 fond­se meer as die­self­de tyd ver­le­de jaar. As mens die lae ver­trou­e­vlak­ke wat vroue reeds in fi­nan­sies het in ag neem, is dit on­waar­skyn­lik dat die skep van “spe­si­a­le” fond­se vir vroue sal by­dra tot hul­le fi­nan­si­ë­le suk­ses. Ek meen die pro­bleem is ’n die­per­lig­gen­de een en fi­nan­si­ë­le maat­skap­pye moet ’n op­los­sing vind deur meer vroue in be­stuurs­pos­te aan te stel om ver­troue deur op­voe­ding en inspirasie te skep en ook die on­no­di­ge vak­taal te ver­wy­der in die ma­nier waar­op ons met kli­ën­te ska­kel.

Di­ver­si­teit in be­stuur

Di­ver­si­teit lei tot ’n breë spek­trum van di­ver­se den­ke, kul­tu­re en er­va­rings om tot ver­skil­len­de ge­ho­re te spreek en in­no­ve­ring aan te dryf. On­ge­luk­kig is vroue on­der­ver­teen­woor­dig in die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf wan­neer hul­le met hul­le man­li­ke e­we­knieë vergelyk word. Na­vor­sing deur die wê­reld- be­stuurs­kon­sul­tant­fir­ma, O­li­ver Wy­man het in 2016 be­vind dat, ter­wyl die toe­na­me van vrou­e­ver­teen­woor­di­ging op fi­nan­si­ë­le­diens­te­ra­de toe­neem, dit sta­dig is.

Plaas­lik is daar 27% vrou­e­le­de van uit­voe­ren­de ko­mi­tees in fi­nan­si­ë­le dienste. Dit be­te­ken dat so­wat slegs een uit el­ke vier pos­te op top­vlak­be­stuurs­pos in die fi­nan­si­ë­le­diens­te­sek­tor deur vroue be­klee word.

In ’n stu­die deur EY in 2016 by am­per 22 000 maat­skap­pye het dié met ’n lei­erskap­aan­deel van min­stens 30% vroue, ge­mid­deld 15% meer wins ge­maak.

Ons moet meer vrou­e­lei­ers skep en die werks­om­ge­wing meer in­klu­sief vir vroue maak. Te­sa­me met ’n sterk teen­woor­dig­heid van vroue in be­stuur moet fi­nan­si­ë­le­diens­te­maat­skap­pye meer vroue op­lei as fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs om­dat 70% van ge­ser­ti­fi­seer­de fi­nan­si­ë­le be­plan­ners tans mans is.

Maat­skap­pye moet hier­die ver­skil­le er­ken, vier en aan­gryp. In­dien hul­le daar­in mis­luk om uit­een­lo­pen­de span­ne te skep, word maat­skap­pye vat­baar vir “groep­den­ke” – die ver­skyn­sel waar­in, deur slegs be­trok­ke te wees met die­ge­ne wat ’n soort­ge­ly­ke wê­reld­vi­sie het, hul­le vir an­der per­spek­tie­we oog­klap­pe aan­sit en ver­an­de­ring nie sien kom nie, het Grant T­horn­ton in sy Wo­men in Bu­si­ness-ver­slag van 2017 ge­waar­sku.

Om uit­een­lo­pen­de stem­me by te voeg in die skep en oor­dra van be­leg­gings­op­los­sings aan vroue, sal ons meer suk­ses be­haal as deur slegs ’n nu­we fonds vir al­le vroue te skep.

Ver­troue en kom­mu­ni­ka­sie

Nog ’n ny­pen­de pro­bleem in die fi­nan­si­ë­le­diens­te­be­dryf is vak­taal en fi­nan­si­ë­le op­voe­ding.

Vol­gens Fo­cus Group Con­sulting, be­vor­der baie raad­ge­wen­de fir­mas nie ’n begrip van die grond­be­gin­sels van fi­nan­sies nie. ’n Ge­wel­di­ge hoe­veel­heid vak­taal word ge­bruik en dit skep ver­war­ring. Dit word die ”vloek van ken­nis” ge­noem.

Ek be­skou dit as my plig as ’n vrou in die fi­nan­si­ë­le­diens­te­sek­tor om dit aan ’n gro­ter kap­stok te hang hoe ons, as ’n or­ga­ni­sa­sie, by vroue aan­slui­ting vind, syn­de ek glo dat baie meer be­reik kan word. Daar is ’n paar ma­nie­re om die pro­ble­me in ons be­dryf te ta­kel:

1. Ons moet met kli­ën­te in­ter­ak­sie hê op ’n ma­nier wat mak­lik is om te ver­staan.

2. Ons moet die ge­wel­di­ge hoe­veel­heid op­los­sings wat daar is, ver­een­vou­dig.

3. Ons moet vroue as ge­ly­kes en met re­spek en waar­dig­heid be­han­del.

4. Ons moet vroue help om meer ver­troue te kry om sa­ke in die fi­nan­si­ë­diens­te­sek­tor te doen.

5. Ons moet die ma­nier ver­an­der waar­op ons met men­se (en vroue) in­ter­ak­sie het.

Dit kan nie be­reik word deur die by­ko­men­de kom­plek­si­teit om ’n reeks fi­nan­si­ë­le op­los­sings vir vroue te skep nie. ■

E­li­ze Bo­tha is die be­stu­ren­de di­rek­teur van Old Mu­tu­al U­nit Trusts.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.