On­der­wys, ont­wrig­ting ver­be­ter Suid-a­fri­ka se teg­no­lo­gie

Ian Rus­sell, BCX se uit­voe­ren­de hoof, is pas­sie­vol oor die ont­wik­ke­ling van teg­no­lo­gie-in­no­va­sie. Die besigheid het mil­joe­ne ran­de be­lê in on­der­wys­ge­rie­we vir plaas­li­ke stu­den­te in da­ta-ont­le­ding en -ko­de­ring. Hy bied la­ter van­dees­maand ook die BCX Dis­rup

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Bcx Promosieartikel -

met sy hoe­ki­ge ont­werp en glas­mu­re is die nu­we B­cx­kan­toor­ge­bou in Cen­tu­ri­on son­der twy­fel ’n in­druk­wek­ken­de ge­sig.

Ian Rus­sell, die uit­voe­ren­de hoof van BCX se­dert Mei, het fin­week met ’n breë glim­lag in ’n ver­ga­der­saal in die nu­we ge­bou be­groet. Hy is gre­tig om te ge­sels en het on­mid­del­lik be­gin praat oor die sa­me­smel­ting van Bu­si­ness Con­nex­i­on en Tel­kom Bu­si­ness in BCX.

Bu­si­ness Con­nex­i­on, wat deur I­saac Mop­hat­la­ne en sy wy­le broer, Ben­ja­min, ge­stig is, is in 2015 deur Tel­kom vir R2,67 mil­jard ge­koop. Dit het ’n jaar ge­le­de met Tel­kom Bu­si­ness saam­ge­smelt en is in Fe­bru­a­rie van­jaar tot BCX her­noem.

“Kli­ën­te wil nie met ’n klomp ver­skil­len­de men­se sa­ke doen nie,” sê Rus­sell. “Hul­le wil een be­trou­ba­re raad­ge­wer hê wat al­les vir hul­le sal be­stuur.”

Hy ver­dui­de­lik dat die sa­me­smel­ting van die It-diens­maat­skap­py van R8 mil­jard en die te­le­foon- en ver­bin­dings­diens­maat­skap­py van R12 mil­jard nood­saak­lik was. En wat nou no­dig is, is om doel­tref­fend­heid na te s­treef.

“Ons moet teg­no­lo­gie­se op­los­sings ont­wik­kel, en nie pro­duk­te ver­koop nie,” sê Rus­sell. “In die ver­le­de was die pro­bleem dat ons nie so goed na die kli­ën­te se be­sig­heids­pro­ble­me ge­luis­ter het nie.”

Hy voeg by dat al­bei maat­skap­pye teg­no­lo­gieë ge­ërf het wat vyf jaar ge­le­de re­le­vant was maar van­dag skaars re­le­vant is: “Hier­die ou teg­no­lo­gieë het steeds ’n plek, maar dit is nie ge­noeg nie.”

Dit is dui­de­lik dat Rus­sell op soek is na nu­we teg­no­lo­gie – en sul­ke nu­we be­grip­pe ver­eis nu­we ko­deer­ders.

We­thin­k­co­de

Rus­sell be­gin praat oor een van sy pas­sies – teg­no­lo­gie-on­der­wys. In Mei het BCX R60 mil­joen in die We­thin­k­co­de-i­ni­si­a­tief be­lê, en in Sep­tem­ber het hy R50 mil­joen in die Ex­plo­re Da­ta S­cien­ce A­ca­de­my be­lê.

“As jy wê­reld­wyd na Bbp-groei kyk, het die lan­de met die vin­nig­ste Bbp-groei die sterk­ste teg­no­lo­gie­sek­to­re; daar is ’n sterk oor­saak­li­ke ver­band tus­sen dié twee,” ver­dui­de­lik hy. “[Suid-]ko­rea is ’n baie goeie voor­beeld hier­van; hul­le het in ’n baie kort tyds­be­stek van nul tot groot suk­ses ge­gaan.”

Rus­sell sê een van die re­des waarom Suid-a­fri­ka se B­bp­groei so sta­dig is, is dat daar ’n ge­brek aan vaar­dig­he­de is. Die si­tu­a­sie moet nou ge­ta­kel word, spe­si­fiek met be­trek­king tot teg­no­lo­gie­se vaar­dig­he­de. Suida­fri­ka het nie die tyd om eers die skool­on­der­wys­stel­sel te pro­beer op­los nie.

“Ons moet vin­nig werk,” sê hy. “Ons is op ’n kri­tie­ke kruis­punt.”

We­thin­k­co­de aan­vaar ko­deer­ders tus­sen die ou­der­dom van 18 en 25 en neem hul­le deur ’n kur­sus wat ten vol­le ge­fi­nan­sier is, so­dat die stu­den­te niks hoef te be­taal nie. Hul­le word ook ’n toe­lae be­taal.

Rus­sell sê We­thin­k­co­de is ge­grond op por­tuur-tot-por­tuur-on­der­wys en is ge­struk­tu­reer rond­om be­sig­heids­pro­ble­me wat die ko­deer­ders el­ke week moet op­los.

Tans is 250 jong men­se in el­ke twee­jaar­pro­gram in­ge­skryf, en die kan­toor in Jo­han­nes­burg

“Die lan­de met die vin­nig­ste Bbp-groei het die sterk­ste teg­no­lo­gie­sek­to­re; daar is ’n sterk oor­saak­li­ke ver­band.”

is van 08:00 tot 22:00 oop.

’n In­te­res­san­te feit wat uit die i­ni­si­a­tief na vo­re ge­kom het, is dat die jong­men­se wat goed doen, nie u­ni­ver­si­teits­gra­de het nie: “On­der die vyf bes­tes van die eer­ste 100 stu­den­te wat ons deur die pro­gram ge­sit het, het drie nie eens ’n ma­triek ge­had nie.”

Dit is dui­de­lik dat Rus­sell pas­sie­vol is oor hier­die i­ni­si­a­tie­we. As hy die leer­om­ge­wings van hier­die jong ko­deer­ders be­skryf, kan jy die op­win­ding op sy ge­sig sien. We­thin­k­co­de gaan in Ja­nu­a­rie ’n tak in Kaap­stad o­pen.

Ex­plo­re Da­ta S­cien­ce A­ca­de­my

Die Ex­plo­re Da­ta S­cien­ce A­ca­de­my o­pen die­self­de maand ook in Kaap­stad. Dit bied ’n een­jaar- ge­ak­kre­di­teer­de pro­gram in vaar­dig­heid­sen da­ta­we­ten­skap vir aan­soe­kers tus­sen 17 en 35 jaar oud.

BCX sal die vol­gen­de drie jaar 300 stu­den­te ten vol­le borg om hier­die pro­gram by te woon, aan­ge­sien hy as stig­ters­ven­noot aan­ge­sluit het. Meer as 3 300 aan­soe­ke is reeds ont­vang van die­ge­ne wat graag die a­ka­de­mie wil by­woon, waar­van slegs 100 vir vol­gen­de jaar ge­kies sal word. Suk­ses­vol­le aan­soe­kers sal hul tyd ver­deel tus­sen by-die-werk-op­lei­ding, pro­jek­werk en klas­ka­me­ron­der­rig.

Die Ex­plo­re Da­ta S­cien­ce A­ca­de­my is ge­stig deur S­haun Dipp­nall, Da­ve St­rug­nell en Ai­dan Helm­bold, al­mal da­ta­we­ten­skap­li­kes met ak­tu­a­ri­ë­le kwa­li­fi­ka­sies en on­der­vin­ding in do­se­ring, na­vor­sing en kon­sul­ta­sie.

Rus­sell sê die “reg­te wê­reld”-struk­tuur van die op­voe­ding is van kar­di­na­le be­lang. Hy sê hy wil hê hier­die jong ko­deer­ders moet die wê­reld se toe­koms­ti­ge pro­ble­me op­los. Die a­ka­de­mie se eer­ste pro­jek vir vol­gen­de jaar is Kaap­stad se wa­ter­kri­sis.

Helm­bold voeg by: “Ons wil be­gin met pro­ble­me wat mas­sief en ak­tu­eel is en wys hoe die vaar­dig­he­de van da­ta­we­ten­skap ge­bruik kan word om pro­ble­me be­ter te ver­staan en op­los­sings vir hul­le te vind. Daar­om het ons die wa­ter­kri­sis in Kaap­stad ge­kies.”

BCX Dis­rupt Sum­mit

Nog ’n pro­jek waar­voor Rus­sell gre­tig wag, is die BCX Dis­rupt Sum­mit wat op 16 en 17 No­vem­ber in Jo­han­nes­burg ge­hou word.

Hy sê dat toe hy by BCX oor­ge­neem het, hy ge­vra het waarom die maat­skap­py rug­by en fiets­ry borg. “Watter re­le­van­sie het dit? Ek het ge­dink: Waar plaas ek die geld wat my han­dels­merk­be­wust­heid bied, maar ook ’n paar werk­li­ke din­ge bring wat vir die maat­skap­py van nut is?”

Rus­sell sê ont­wrig­ters is men­se wat nu­we maniere ont­sluit om pro­ble­me op te los.

“Ont­moet ’n nu­we ras op­stan­de­lin­ge wat ont­wrig­ting op die voor­ste li­nie van teg­no­lo­gie, besigheid en ver­der aan­dryf,” lees die be­mar­kings­ma­te­ri­aal vir die by­een­koms. “Van die groot den­kers wat hul­le dit voor­stel hoe toe­koms­ti­ge da­ta­ber­ging sal lyk – nie net 100 jaar van nou af nie, maar 100 000 jaar van nou af – tot ver­lig­te den­kers wat i­dees van heel uit­een­lo­pen­de spek­trums by­me­kaar­bring. Dít is ont­wrig­ting.”

Rus­sell be­loof dat BCX Dis­rupt nie ’n een­ma­li­ge ge­beur­te­nis sal wees nie.

“Ons be­plan reeds vir vol­gen­de jaar,” sê hy. “Ons vra men­se wie hul­le vol­gen­de jaar wil sien. Wil men­se Elon Musk hoor praat, wat van Mark Zuc­ker­berg?”

Rus­sell sê hy is baie op­ge­won­de om die skry­wer van The Tip­ping Point Mal­colm Glad­well en Black Ey­ed Pe­as se will.i.am as spre­kers vir van­jaar se eer­ste BCX Dis­rupt te hê. An­der sluit in C­har­lie Ay­ers, be­kend as die “sjef wat Google ge­voed het” en i­amt­he­co­de-stig­ter Ma­rié­me Jam­me, so­wel as suk­ses­vol­le skry­wer en spel­ont­wer­per Ja­ne M­cgo­ni­gal.

Ian Rus­sell Uit­voe­ren­de hoof van BCX

We­thin­k­co­de se kan­toor in Jo­han­nes­burg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.