S­hop­ri­te: Wat is daar om nie van te hou nie?

Met sy ge­skie­de­nis op die vas­te­land en sy de­fen­sie­we aan­bod, saam met an­der voor­de­le, be­hoort S­hop­ri­te aan te hou om in­druk­wek­ken­de re­sul­ta­te te le­wer.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur B­ri­an Vam­be

straw­we han­dels­toe­stan­de in die mark het S­hop­ri­te Hol­dings nie ge­keer om in­druk­wek­ken­de fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te te le­wer nie en be­ter te vaar as sy me­de­din­gers oor A­fri­ka heen nie. S­hop­ri­te se suk­ses spruit uit vaar­di­ge be­stuur, ter­wyl hy ook sy wor­tels die­per in­ge­slaan het in die groei wat dui­de­lik sig­baar is in die la­er- tot mid­del­in­kom­ste­mark. Die groep trek voor­deel uit die e­nor­me kos­te­be­spa­rings wat dit be­reik deur van ’n ge­sen­tra­li­seer­de ver­sprei­ding­stra­te­gie ge­bruik te maak.

Die klein­han­de­laar se in­kom­ste is groot­liks af­koms­tig van voed­sel­ver­ko­pe en al­ge­me­ne han­dels­wa­re deur sy su­per­mark­te, maar is ook aan die meu­bel­sek­tor en an­der ver­brui­kers­ver­wan­te be­sig­he­de bloot­ge­stel, soos klein­han­de­lap­te­ke, drank­win­kels, kits­kos, geld­oor­drag­te en kaart­jie­ver­ko­pe vir groot op­tre­des.

S­hop­ri­te se breë sa­ke­mo­del laat hom toe om klan­te oor al die in­kom­ste­seg­men­te heen vas te vang:

C­hec­kers-, C­hec­kers Hy­per- and Hou­se & Ho­me-win­kels, wat op die ho­ër­in­kom­ste­mark ge­fo­kus is;

S­hop­ri­te en OK Fur­ni­tu­re, wat fo­kus op die breë mid­del- tot la­er­in­kom­ste­mark­te; en

S­hop­ri­te U­sa­ve, wat op die la­er kant van die mark fo­kus.

Vroeë belegging in ge­sen­tra­li­seer­de ver­sprei­ding en lo­gis­tiek, te­sa­me met sy noue ban­de met ver­skaf­fers, het die groot ver­skil vir S­hop­ri­te ge­maak. Dit het die groep nie net in staat ge­stel om sy eie voor­raad­ket­ting te be­heer nie, maar het ook die kos­te ver­laag wat ge­woon­lik ge­paard gaan met win­kels wat groot laai- en ber­gings­a­re­as be­no­dig om groot voor­raad te hou.

Die groep het van­dag 2 689 win­kels in meer as 10 lan­de oor A­fri­ka heen in be­dryf, en am­per 144 000 men­se in diens. Hy hou aan om ge­leent­he­de vir groei aan te gryp ter­wyl hy sy waar­de-aan­bie­ding vir sy klan­te bly ver­be­ter.

Die suk­ses van dié besigheid blyk dui­de­lik uit die di­vi­dend- en aan­deel­prys­ge­skie­de­nis soos in die kaart hier­on­der aan­ge­dui.

S­hop­ri­te se aan­deel­prys en di­vi­dend­be­ta­lings aan aan­deel­hou­ers het se­dert 1997 ge­groei teen ’n saam­ge­stel­de jaar­lik­se groei­koers van on­ge­veer 20%.

Die nu­we uit­voe­ren­de hoof, Pie­ter En­gel­brecht, wat aan die be­gin van die jaar die lei­sels by W­hi­tey Bas­son oor­ge­neem het, pomp nu­we e­ner­gie in die besigheid, maar het die kern­stra­te­gie be­hou. Die fo­kus bly daar­op om die by­drae van pri­va­te han­dels­merk­aan­bie­dings bin­ne die groep te laat groei, ver­sprei­dings­ef­fek­ti­wi­teit te ver­be­ter, die vars aan­bod bin­ne C­hec­kers te ver­hoog om ’n gro­ter deel van die ho­ër­in­kom­ste­ver­brui­ker te lok, en sy da­ta-a­na­li­se be­ter te ge­bruik om voor­raad­om­set en rak­be­skik­baar­heid aan te dryf.

Ons by Mar­ri­ot meen dat S­hop­ri­te Hol­dings sal voort­gaan om bo­ge­mid­del­de op­brengs en di­vi­dend­groei in die ja­re wat kom, te le­wer om die vol­gen­de re­des:

■ Groei in al­le e­ko­no­mie­se si­klus­se van­weë sy de­fen­sie­we aan­bod;

■ Prys­be­pa­lings­mag ver­groot S­hop­ri­te se ver­moë om kon­se­kwen­te di­vi­dend­groei te le­wer;

■ Die groep het die reg­te win­kel­for­maat, groep­ba­lans­staat, die reg­te lo­gis­tiek en goed­ge­prys­de pro­duk­te om te ka­pi­ta­li­seer op die ge­leent­heid om die in­for­me­le mark te kon­so­li­deer;

■ A­fri­ka bly ’n ho­ë­groei­ge­leent­heid en S­hop­ri­te het ge­ves­tig­de in­fra­struk­tuur. Met meer as 20 jaar se er­va­ring in hier­die mark­te, het hy die voor­deel van die voor­lo­per om voor sy e­we­knieë te ka­pi­ta­li­seer op groei­ge­leent­he­de in hier­die mark­te; en

■ Die groep ge­ne­reer baie kon­tant, wat wins­groei en di­vi­dend­be­ta­lings in die ja­re vo­ren­toe be­hoort te steun.

Die hui­di­ge di­vi­dend­op­brengs van S­hop­ri­te Hol­dings is 2,4%, ef­fens la­er as die FTSE/JSE in­deks van al­le aan­de­le (Al­si) se 2,8%. As mens eg­ter die bo­ge­mid­del­de di­vi­dend­groei­voor­uit­sig­te van die besigheid in ag neem, is dié waar­de­ring nie te straf nie.

Om op te som, S­hop­ri­te tik al die reg­mer­kies wat no­dig is om voor­spel­ba­re di­vi­dend­groei op lang ter­myn te le­wer en het ’n be­we­se ge­skie­de­nis, wat aan­dui dat hy ’n ver­moë het om goed te vaar in ne­ga­tie­we e­ko­no­mie­se toe­stan­de. Dit is om hier­die re­des dat Mar­ri­ott meen dat S­hop­ri­te ’n kern­aan­deel in e­ni­ge be­leg­ger se por­te­feul­je moet wees. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

B­ri­an Vam­be is ’n be­leg­gings­ad­vi­seur by Mar­ri­ott.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.