Di­a­mant­mark

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

me­de­din­gend en in­di­vi­du­eel in hul koop­be­hoef­tes. Die feit dat vroue di­a­mant­ju­we­liers­wa­re vir hul­self koop, moet in be­mar­kings­plan­ne op­ge­neem word.

Daar is ook baie oor­een­koms­te tus­sen die ge­ne­ra­sies. Bur­ger­skap en maatskaplike ver­ant­woor­de­lik­heid is ui­ter­aard be­lang­rik – hoof­saak­lik om­dat die ge­ne­ra­sies “al­tyd ge­kon­nek­teer” is. Dit het ge­lei tot die vin­ni­ge ver­sprei­ding van i­dees en ’n gro­ter kon­sen­sus oor kwes­sies soos vol­hou­baar­heid, kli­maat en di­ver­si­teit. Die kwes­sie van her­koms van di­a­man­te, wat in die 1990’s en 2000’s ’n ge­we­tens­kwel­ling ge­word het, is net die oor­tjies van die see­koei in dié ver­band.

Nog ’n be­vin­ding is na­tuur­lik dat toe­koms­ti­ge ver­brui­kers di­a­mant­ju­we­liers­wa­re aan­lyn sal be­kyk soos nooit te­vo­re nie. By­voor­beeld, in C­hi­na, wat tans 16% van die vraag na ge­slyp­te di­a­man­te ver­teen­woor­dig, kyk ver­brui­kers ne­ge maan­de lank na di­a­mant­ju­we­liers­wa­re voor­dat hul­le dit koop. En dit is nie meer net in­ter­net­soek­tog­te nie, of net Fa­ce­book vir “ou­er” ge­ne­ra­sie Y-ers en S­nap­chat of You­tu­be vir die jon­ge­res nie.

Pre­sies hoe De Beers en an­der be­mar­kers die in­lig­ting in ’n ver­koop­stra­te­gie sal ge­bruik, is ’n don­ke­re kuns waar­voor die di­a­man­treus be­roemd is, maar hy het te­rug­ge­val op die ver­on­der­stel­ling dat, on­ge­ag die ge­ne­ra­sie, die ver­band tus­sen lief­de en di­a­man­te sal voort­duur. Maar selfs dit ge­beur nie son­der in­ag­ne­ming van hoe die sa­me­le­wing po­si­tief ont­wik­kel het ten op­sig­te van ge­ne­ra­sie en sek­su­a­li­teit nie. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.