Die be­stuur van af­stands­wer­kers

Om net in die kan­toor te werk, is nie meer nood­saak­lik nie, en af­stands­wer­kers kan vir ’n maat­skap­py voor­de­lig wees. Dit ver­eis eg­ter ’n ak­tie­we be­stuur­styl om te ver­se­ker dat dié re­ë­ling vir al­mal werk.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kolskoot -

die toe­koms van werk en die werk­plek self, ver­an­der dees­dae baie vin­nig. S­ta­te of the A­me­ri­can Work­pla­ce, ’n ver­slag van die pres­ta­sie­be­stuurs­ad­vies­maat­skap­py Gal­lup, toon dat tot 43% van A­me­ri­kaan­se werk­ne­mers ten min­ste ’n deel van hul tyd weg van die kan­toor af werk. Dit ge­beur al hoe meer.

In Suid-a­fri­ka be­gin al meer maat­skap­pye die nei­ging te aan­vaar. Hul­le skep “warm les­se­naars”, so­dat men­se wat van die huis af, of van el­ders an­ders af werk, soms die kan­toor be­soek – of soms glad nie eers nie.

Na­tuur­lik kan nie al­le werk­ne­mers af­stands­werk doen nie, maar wer­kers in sek­to­re soos kon­struk­sie, pro­fes­si­o­ne­le diens­te, die gas­vry­heids­be­dryf en selfs ge­sond­heids­werk be­stee maar min tyd in ’n kan­toor.

Gra­e­me Co­dring­ton, toe­koms­kun­di­ge by To­mor­ro­w­to­day Glo­bal, sê daar is vol­doen­de na­vor­sing “wat dui­de­lik be­wys dat pro­duk­ti­wi­teit ver­be­ter wan­neer men­se meer buig­saam­heid kry om van die huis af of el­ders an­ders te werk”.

Hy is al­tyd ver­stom oor maat­skap­pye wat die moont­lik­heid het om buig­saam te wees met werk­ruim­tes en -plek­ke, maar aan­dring dat hul wer­kers in die kan­toor moet wees.

Kom­mu­ni­ka­sie en die skep van ’n “e­lek­tro­nie­se uit­hang­plek” waar men­se steeds die “kan­toor­at­mos­feer” kan be­leef, is be­lang­rik vir die be­stuur van af­stands­wer­kers, sê Co­dring­ton.

Me­ga­nis­mes en kom­mu­ni­ka­sie­ka­na­le moet op­ge­stel word waar af­stands­wer­kers met die be­stuur­der kan ge­sels of i­dees kan uit­ruil oor die ta­ke waar­mee hul­le be­sig is.

Co­dring­ton sê maat­skap­pye met werk­ne­mers wat nie op kan­toor is nie ge­bruik ’n ver­skei­den­heid teg­no­lo­gieë soos W­hat­sapp-groe­pe, of toe­pas­sings soos Slack – hulp­mid­dels en diens­te in die wolk – vir span­ne om te kom­mu­ni­keer.

Gal­lup­kon­sul­tan­te A­dam

Hick­man en Jun­ko Sa­sa­ki sê in

’n ar­ti­kel na aan­lei­ding van die Gal­lup­ver­slag dat be­stuur­ders ’n ak­tie­we rol moet speel in kom­mu­ni­ka­sie met werk­ne­mers om te ver­se­ker dat af­stands­wer­kers deel van die groep bly.

Weloor­woë kom­mu­ni­ka­sie

“Be­stuur­ders moet meer ak­tief wees in hul kom­mu­ni­ka­sie met af­stands­wer­kers,” sê Hick­man en Sa­sa­ki. Toe­koms­kun­di­ge by To­mor­ro­w­to­day Glo­bal Bob Drain­vil­le Pre­si­dent en stig­ter van Ti­mes­heet Mo­bi­le Die kom­mu­ni­ka­sie hoef nie lank te duur nie, maar dit moet ge­reeld ge­beur – te­le­foon­op­roe­pe, e-pos, teks­bood­skap­pe of vi­de­o­kon­fe­ren­sies.

“Be­te­ke­nis­vol­le kom­mu­ni­ka­sie kan help om ’n om­ge­wing van ver­troue en aan­spreek­lik­heid te ves­tig, ter­wyl die af­stands­wer­ker steeds ’n ge­voel van on­af­hank­lik­heid het.”

Bob Drain­vil­le, pre­si­dent en stig­ter van Ti­mes­heet Mo­bi­le, sê be­stuur­ders met af­stands­werk­span­ne moet maan­de­liks ver­ga­de­ring hou om die jong­ste pres­ta­sies en myl­pa­le te be­spreek.

Vin­ni­ge re­ak­sie en te­rug­voer

Af­stands­werk ver­eis dat werk­ne­mers meer pro-ak­tief moet wees oor wat hul­le no­dig het en wan­neer. Be­stuur­ders moet re­a­geer op ver­soe­ke vir hulp of lei­ding, sê Co­dring­ton. Af­stands­wer­kers ver­an­der vin­nig van een taak na die vol­gen­de, en on­mid­del­li­ke te­rug­voer is dus be­lang­rik.

Daar moet “vin­ni­ge pro­to­ti­pe­ring” kan wees so­dat dit moont­lik is om iets an­ders te pro­beer as die ge­wens­te re­sul­ta­te nie ver­kry word nie.

Af­stands­wer­kers wat nie te­rug­voer ont­vang nie, of dit te laat ont­vang, kan ge­frus­treerd raak, af­ge­son­derd voel, en kan selfs be­lang­stel­ling ver­loor as daar nie ’n kul­tuur van vin­ni­ge ant­woor­de en te­rug­voer is nie.

Be­hoef­tes en be­no­digd­he­de

Be­stuur­ders moet ver­staan wat hul wer­kers no­dig het wan­neer hul­le af­stands­werk doen. Hul­le moet toe­sien dat dit mak­lik ge­kry kan word. Men­se wat van ’n tuis­kan­toor werk, moet sorg dat hul­le ge­noeg­sa­me band­wyd­te, da­ta en die reg­te teg­no­lo­gie het. (Daar is ’n re­de waar­om men­se sê dat jou wa­re per­soon­lik­heid na vo­re kom met ’n sta­di­ge in­ter­net-spoed.) Co­dring­ton sê ge­reel­de kon­tak met die kan­toor, om ver­slag te doen oor die vor­de­ring met ta­ke, of die ge­brek daar­aan, is be­lang­rik.

Dit moet nie net pro­fes­si­o­ne­le, maar ook per­soon­li­ke, kon­tak wees. Laat die baas weet wan­neer jy suk­kel met ’n taak, maar ook wan­neer jy ’n per­soon­li­ke pres­ta­sie be­haal het, of wan­neer jou kin­ders uit­ge­blink het.

Waar­sku­wings­te­kens

Men­se is sel­de be­wus van al die moont­li­ke af­lei­dings wan­neer hul­le van die huis af of el­ders an­ders werk,

Gra­e­me Co­dring­ton

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.