Plan­te­groeik­wes­sies in ri­vie­re word ver­ant­woor­de­lik aan­ge­spreek

George Herald - - BRIEWE LETTERS -

Wal­ter Hen­dricks, Ge­or­ge-mu­ni­si­pa­li­teit – di­rek­teur ge­meen­skaps­diens­te skryf:

In ant­woord op die brief, Waar gaan die wa­ter heen (Ge­or­ge He­rald 21/9, blad­sy 32) wys die mu­ni­si­pa­li­teit die vol­gen­de uit:

Plan­te­groei in ri­vier­lo­pe is nie nood­wen­dig sleg nie om­dat dit, on­der an­de­re, die spoed van wa­ter­vloei ver­min­der en die ri­si­ko van vloe­de ver­laag, as­ook wa­ter fil­treer en skoon­maak, en e­ro­sie be­kamp. Die mu­ni­si­pa­li­teit pro­beer eg­ter om sis­te­ma­ties al­le plan­te­groeik­wes­sies in ri­vie­re ver­ant­woor­de­lik aan te spreek, met in­ag­ne­ming van wets­be­pa­lings en met die fond­se en hulp­bron­ne wat be­skik­baar is.

‘n Groot uit­da­ging is plek­ke in ri­vier­lo­pe waar ver­skil­len­de ei­e­naars se grond by­me­kaar­kom, waar pri­vaat ei­e­naars deur die ja­re self ge­plant, be­heer of ver­waar­loos het - op hul­le eie grond en soms op bu­re se grond, en tot op ri­vier­wal­le, tuin­maak.

In se­ke­re ge­val­le is die be­trok­ke grond nie die ei­en­dom of di­rek­te ver­ant­woor­de­lik­heid van die mu­ni­si­pa­li­teit nie, wat sa­ke ook kom­pli­seer.

Die mu­ni­si­pa­li­teit stem saam dat in­drin­ger­plan­te soos a­ca­cia en eu­ca­lyp­tus ‘n pro­bleem is en pro­beer dit aan­spreek.

Dit is eg­ter baie duur en moet jaar na jaar op­ge­volg word om doel­tref­fend te wees, en daar is bloot nie geld nie.

Die mu­ni­si­pa­li­teit ver­wel­kom voor­stel­le vir pu­blie­ke- en pri­va­te ven­noot­skap­pe wat ver­al die groot fi­nan­si­ë­le ga­pings van die be­heer van in­drin­ger­plan­te kan aan­spreek. Vol­hou­ba­re voor­stel­le kan per e-pos ge­rig word aan: parks@ge­or­ge.gov.za

Nie­teen­staan­de plan­te­groei wat moont­lik die af­loop van wa­ter na dam­me kan be­ïn­vloed, is die re­a­li­teit rond­om die droog­te en wa­ter­be­per­kings dat men­se oor die al­ge­meen nie die waar­de van wa­ter be­sef nie en dus nie so spaar­sa­mig daar­mee om­gaan as wat in Suid-A­fri­ka no­dig is nie.

Na ver­wy­sing na die bruin wa­ter, wys ons uit dat die oor­gro­te meer­der­heid van wa­ter­sis­te­me in die Wes-Kaap bruin is om­dat ta­nie­ne wat deur plan­te­groei ge­pro­du­seer word, nie af­ge­breek kan word nie en dan (soos tee) rooi-bruin van k­leur is. Vir die­self­de re­de is die suur­vlak van die wa­ter re­de­lik hoog en daar­om nie ge­skik vir so­veel or­ga­nis­mes soos in an­der ri­vie­re in die land nie, wat heel moont­lik die re­de is waar­om min­der die­re daar­in of daar­by waar­ge­neem word. Sou die pu­bliek eg­ter be­kom­mer­nis­se oor ‘n spe­si­fie­ke plek hê wat dalk be­soe­del is, kan die pu­bliek dit aan­meld deur 044 801 2500 te ska­kel. Die mu­ni­si­pa­li­teit ver­wel­kom in­ge­lig­te, om­ge­wings­be­wus­te pu­bliek wat die be­wa­ring van wa­ter voor­staan en moe­dig hul­le aan om die drin­gend­heid van ‘n nu­we le­wen­styl van per­ma­nen­te wa­ter­be­spa­ring aan al­mal oor te dra.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.