OORTYD ‘n kri­sis vir raad

George Herald - - VOORBLAD - Mi­chel­le Pie­naar

Reu­se­be­ta­lings aan oortyd vir mu­ni­si­pa­le wer­kers en amp­te­na­re het ver­oor­saak dat 43% van die hui­di­ge fi­nan­si­ë­le jaar se oor­tyd­be­gro­ting reeds bin­ne die eer­ste twee maan­de ge­bruik is.

In­dien George-munisipaliteit op hier­die trant voort­gaan sal hul­le oor 'n 12-maan­de pe­ri­o­de die be­gro­ting vir oortyd met meer as R23 mil­joen oor­skry. Van die re­des wat vir hier­die kri­sis aan­ge­voer word, sluit in tal­le on­ge­vul­de mu­ni­si­pa­le pos­te, 'n vloot van stuk­ken­de vrag­mo­tors vir vul­lis­ver­wy­de­ring en bur­ger­li­ke on­rus.

Vol­gens 'n a­na­li­se wat van 1 Ju­lie tot 31 Ju­lie 2017 ge­doen is, sal die oor­tyd­be­ta­lings, vol­gens die hui­di­ge trant, oor 'n jaar tot R38 541 091,08 be­loop. Hier­die be­drag oor­skry die be­gro­ting met R23 518 551, 08. Die voor­uit­skat­ting is ge­doen vol­gens oortyd in Ju­lie, wat in Au­gus­tus be­taal is. Die oor­tyd­be­gro­ting vir 2017/2018 is 'n rap­sie meer as R15 mil­joen.

George-bur­ge­mees­ter, Mel­vin Naik, het ty­dens die raads­ver­ga­de­ring ver­le­de Woens­dag 'n be­roep ge­doen op el­ke di­rek­teur, waar­ne­men­de di­rek­teur, se­ni­or be­stuur­der en lyn­be­stuur­der om oortyd ver­ant­woor­de­lik te be­stuur.

Die di­rek­teur van ge­meen­skaps­diens­te, Wal­ter Hen­dricks, se kom­men­taar is in die a­gen­da ver­vat. Hen­driks het be­ves­tig dat oortyd week­liks ty­dens be­stuurs­ver­ga­de­rings be­spreek word. Oor­tyduit­be­ta­lings vir vul­lis­ver­wy­de­ring en die skoon­maak van stra­te (wat on­der die de­par­te­ment res­sor­teer) sal die be­gro­te be­drag vol­gens die voor­uit­skat­ting on­der­skei­de­lik met

R6 419 395,88 en

R1 104 662,36 oor­skry.

"Dit word eg­ter baie moei­lik om oortyd te be­stuur ty­dens bur­ger­li­ke on­rus en nor­ma­le diens­le­we­rings­tye na oortyd ver­leng moet word," het Hen­dricks ge­sê.

"Die on­lang­se T­hem­ba­let­hu-on­rus is maar een voor­val. Der­tien van ons vul­lis­vrag­mo­tors is bui­te wer­king en wag op her­stel­werk."

"Ons het die vloot­be­stuur­der ver­soek om druk op ons diens­ver­skaf­fers te plaas om her­stel­werk te vol­tooi. Die ef­fek van

In­dien George-munisipaliteit op hier­die trant voort­gaan sal hul­le oor ‘n 12-maan­de pe­ri­o­de die be­gro­ting vir oortyd met meer as R23 mil­joen oor­skry.

'n uit­ge­put­te vloot is dat ons in skof­te moet werk om doel­tref­fen­de en ef­fek­tie­we diens­le­we­ring te ver­se­ker." Hen­dricks het ge­sê sy de­par­te­ment gaan 'n ver­slag by die Ar­ti­kel 80-ko­mi­tee in­dien oor 'n erns­ti­ge te­kort wat hul­le te wag­te is vir die 2017/18 fi­nan­si­ë­le jaar.

Mu­ni­si­pa­le woord­voer­der, C­han­tel Ed­wards-K­lo­se, het by na­vraag ge­sê die hui­di­ge va­ka­tu­re­koers en die be­skik­ba­re be­gro­ting vir die vul van va­ka­tu­res kan 'n toe­na­me in oortyd tot ge­volg hê.

"Vol­gens on­lang­se re­kords het die de­par­te­ment si­vie­le in­ge­ni­eurs­we­se die af­ge­lo­pe aan­tal ja­re per­so­neel­te­kor­te van tot 50% er­vaar," het sy ge­sê. "Ons is tans be­sig om die be­gro­ting vir die 2018/19 fi­nan­si­ë­le jaar saam te stel en die va­kan­te pos­te op die goed­ge­keur­de or­ga­no­gram sal vir fi­nan­sie­ring voor­ge­lê word, waar­na dit ge­vul sal word. Die diens­vlak­ke van die munisipaliteit word ook her­sien om te ver­se­ker dat 'n per­so­neel­te­kort nie die stan­daard van diens­te in ge­vaar stel nie.

Die wer­wing- en keu­rings­pro­ses vir die vul van va­ka­tu­res sal so spoe­dig moont­lik af­ge­han­del word, in ag ge­no­me die be­skik­baar­heid van die rol­spe­lers. Die vul van die be­trok­ke va­ka­tu­res word as kri­ties be­skou."

* The cur­rent o­ver­ti­me ex­pen­di­tu­re t­rend in­di­ca­tes that the­re will be a pro­jected o­ver­spen­ding of R 23 518 551, 08 for the cur­rent 2017/2018 fi­nan­ci­al y­e­ar, if al­lo­wed to con­ti­nue. Di­rec­tors we­re ur­ged to ma­na­ge their o­ver­ti­me bud­get so that no u­naut­ho­ri­zed ex­pen­di­tu­re is in­cur­red.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.