Op­po­si­sie vra be­ter be­stuur van oor­tyd

George Herald - - VOORBLAD - Mi­chel­le Pie­naar

Mo­ni­teer en be­stuur oor­tyd be­ter, vul die leë pos­te en laat die­ge­ne wat die sis­teem mis­bruik daar­voor boet. Dit is die me­ning van op­po­si­sie­le­de in die Ge­or­ge­raad.

"Ons spreek waar­de­ring uit vir die per­so­neel wat werk­lik oor­tyd werk om diens te le­wer, maar ons is ter­self­der­tyd be­kom­merd oor die mis­bruik van oor­tyd," het die lei­er van die Plaas­li­ke Be­sorg­de In­wo­ners (PBI), Vi­r­gill Ge­ric­ke, ge­sê. "Meer men­se moet aan­ge­stel word, met meer werks­ge­leent­he­de om ef­fek­tief diens te le­wer."

Vol­gens Ba­zil Pe­trus van die South A­fri­can Ci­vils, is die mo­ni­te­ring­stel­sel wat tans ge­bruik word om oor­tyd te be­stuur, nie vol­doen­de nie. "Daar is werk­lik men­se wat nood­saak­li­ke diens­te le­wer om die dorp se diens­le­we­ring op 'n aan­vaar­ba­re stan­daard te hou, en dit word waar­deer, maar dit wil voor­kom as­of die hui­di­ge stel­sel ma­ni­pu­leer­baar is," het hy ge­sê. "Dit is 'n ad­mi­nis­tra­tie­we funk­sie wat drin­gend aan­dag be­no­dig." ANC-raads­lid Piet van der Ho­ven, se mo­sie oor die mis­bruik en wan­be­stuur van oor­tyd is deur die raad aan­vaar. "Die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der moet toe­stem­ming vir 'n on­der­soek na be­weer­de on­re­ël­ma­ti­ge, on­wet­ti­ge ei­se en be­ta­lings vir oor­tyd in al­le di­rek­to­ra­te ver­leen, met spe­si­fie­ke ver­wy­sing na U­ni­on­da­le," lees die mo­sie.

Hy het die voor­beeld ge­noem van 'n wa­ter­lek in U­ni­on­da­le. "Wa­ter lek vir drie dae lank en dan kom die span op 'n Son­dag­mid­dag uit en kry dub­be­le oor­tyd­be­ta­ling." In nog 'n ge­val het een wer­ker blyk­baar 491 uur oor­tyd ge­werk. "Daar­die wer­ker het nie vir daar­die maand ge­slaap nie," het Van der Ho­ven ge­sê. "Ie­wers moet daar be­heer kom, en daar is nie be­heer nie."

Ty­dens die­self­de raads­ver­ga­de­ring (25 Ok­to­ber) het Ge­ric­ke in 'n drin­gen­de mo­sie aan die raad ge­vra dat die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der op 'n 24 uur ba­sis aan die bur­ge­mees­ter rap­por­teer om die ge­bruik van oor­tyd te mo­ni­tor. Die bur­ge­mees­ter het in sy re­pliek be­ves­tig dat daar so 'n mo­ni­te­rings­me­ga­nis­me in plek is. Vol­gens Ge­ric­ke het die PBI reeds in 2015 'n mo­sie ter ta­fel ge­lê vir 'n on­der­soek na die mis­bruik van oor­tyd. "Die mo­sie is on­der­steun en 'n on­der­soek het ge­volg. Daar­die ver­slag het voor die raad ge­dien en baie on­ge­ruimd­he­de is ge­ï­den­ti­fi­seer. Amp­te­na­re was ver­on­der­stel om aan­ge­kla te word, maar se­dert­dien het niks ge­beur nie," het hy ge­sê. "Nou sit ons eg­ter weer met die­self­de si­tu­a­sie in 2017. 'n Mas­sie­we klomp geld van die be­las­ting­be­ta­ler word mis­bruik op oor­tyd. Die i­ro­nie van dit al­les is dat nie­mand ver­ant­woor­de­lik ge­hou word

vir hier­die wan­prak­ty­ke nie." Ge­ric­ke voer aan die mu­ni­si­pa­li­teit hand­haaf 'n kul­tuur van straf­fe­loos­heid. "El­ke keer kom die oor­tre­ders skot­vry daar­van af," het hy ge­sê. "Oor­tyd word ge­bruik as 'n melk­koei vir self­ver­ry­king."

Mu­ni­si­pa­le be­stuur­der T­re­vor Bo­tha het ge­sê hul­le is tans be­sig om hul oor­tyd­be­stuurs­prak­ty­ke te her­sien.

"Dit sluit in die ge­bruik van toe­stel­le (tyd en by­wo­ning), ver­be­ter­de be­heer­me­ga­nis­mes en pro­se­du­res as­ook die kor­rek­te ka­te­go­ri­se­ring van oor­tyd." Bo­tha sê 'n i­tem sal hier­die maand aan die raad voor­ge­lê word.

"Die bur­ge­mees­ter is toe­ge­wyd en vas­be­ra­de dat die mu­ni­si­pa­li­teit 'n ma­nier sal vind om oor­tyd be­ter te be­stuur.

“On­ge­luk­kig kan die her­stel van net­wer­ke na nor­ma­le werks­u­re nie ver­my word ty­dens ska­de weens weer­lig, storms en vloe­de nie. E­ni­ge mu­ni­si­pa­le be­amp­te wat voor­deel trek uit on­wet­ti­ge ei­se vir oor­tyd sal, in­dien skul­dig be­vind word, ont­slaan word."

Vol­gens Ba­zil Pe­trus van die South A­fri­can Ci­vils, is die mo­ni­te­ring­stel­sel wat tans ge­bruik word om oor­tyd te be­stuur, nie vol­doen­de nie.

Lei­er van die Plaas­li­ke Be­sorg­de In­wo­ners (PBI), Vi­r­gill Ge­ric­ke.

ANC-raads­lid Piet van der Ho­ven.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.