UMSOBOMVU MU­NI­SI­PA­LI­TEIT

Graaff-Reinet Advertiser - - Middelburg -

AAN­SOEK: WYSIGING VAN GRONDGEBRUIKSREGTE:

ERF: 1073, COLESBERG

Ken­nis ge­skied hier­mee krag­tens die Umsobomvu Mu­ni­si­pa­le Ruim­te­li­ke Ont­wik­ke­ling en Grond­ge­bruiks­ver­or­de­ning dat die Raad ‘n aan­soek ont­vang het van Mr. S.W. Brand, De Ja­ger­straat, Colesberg vir die oor­we­ging van die ver­an­de­ring van die vol­gen­de grondgebruiksregte op erf 1073, Colesberg.

(i) Die p­ri­mê­re so­ne­ring van erf 1073 is En­kel Re­si­den­si­ë­le So­ne I en die ei­e­naar doen aan­soek om her­so­ne­ring na Re­si­den­si­ë­le So­ne III ten ein­de die ei­e­naar te mag­tig om ʼn Gas­te­huis al­daar te be­dryf.

Vol­le­di­ge be­son­der­he­de is ge­du­ren­de kan­toor­u­re be­skik­baar by die Be­stuur­der: Kor­po­ra­tie­we Diens­te, te­le­foon (051) 753 0777.

Skrif­te­li­ke besware, in­dien e­ni­ge, moet voor of op 25 Au­gus 2017 aan die Mu­ni­si­pa­le Be­stuur­der, P­ri­vaat­sak X6, Colesberg 9795 ge­rig word.

A.C. MPELA Ken­nis­ge­wing 26/2017 MU­NI­SI­PA­LE BE­STUUR­DER Datum 18 Ju­ly 2017

P­RI­VAAT­SAK X6 COLESBERG, 9795

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.